عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2843

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر نقش مدیریت کنترل زیانهای ناشی از حوادث در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته، تا بتواند با ارائه راهکارهای مناسب ، احتمال وقوع حوادث را به حداقل ممکن رساند. ...

دراین تحقیق نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه بر تصمیم گیری مدیران ستادی شرکت برق منطقه ای اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر سرعت، به هنگام بودن، مرتبط بودن و دقت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری آنان بررسی شده است. ...

وجود تعارض در هر سازمان با توجه به مشکلات عدیده ای که در انجام کار و وظایف کارکنان وجود دارد اجتناب ناپذیر است. تعارض را می توان از ابعاد مختلف ، از جمله علل ایجاد تعارض ، عواقب و پیامدهای ناشی از آن و ... مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق بررسی اثرات تعارضات سازمانی و خصوصیات اقتصادی، اجتماعی بر عملکرد کارکنان مدیریت برق کازرون به عنوان نمونه ای جامع از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس مد نظر قرار گرفته است. ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی پاره ای از عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان مدیریت که باید در گزینش آنان مد نظر قرار گیرد انجام پذیرفته است. با توجه به اهمیت گزینش دانشجویان رشته مدیریت و موفقیت تحصیلی آنها برای محقق این سوال مطرح است که چه عواملی باید در گزینش آنها مورد توجه قرار گیرند و آیا نوع دیپلم دانشجویان رشته مدیریت، میزان آشنایی آنها با زبان انگلیسی، میزان تجربه کاری قبل از ورود به دانشگاه، میزان علاقه مندی آنها به رشته تحصیلی خود، جنسبت آنها و شناخت اولیه آنها نسبت ب ...
نمایه ها:

اهداف تحقیق عبارتند از: 1-غنی تر کردن مطالعات در زمینه ادبیات مدیریت کیفیت جامع.2-غنی تر کردن مطالعات در زمینه اجرای مدیریت کیفیت جامع.3-کمک به تسهیل اجرای مدیریت کیفیت جامع.4-شناخت موانع و مشکلات عمده که در اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع وجود دارد.5-ارائه راهکارهای پیشنهادی برای موانع موجود در سرراه اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع ...

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی نشان داد که : 1- تجزیه و تحلیل همبستگی بین ثمربخشی مدیران و عملکرد کارکنان آنها همبستگی و ارتباط معنی داری وجود دارد . 2- تجزیه و تحلیل همبستگی بین ثمر بخشی مدیران و اتخاذ تصمیمات مشارکتی توسط آنان مبین وجود ارتباط مثبت میان این دو متغیر است . 3- همچنین تجزیه و تحلیل همبستگی بین ثمر بخشی مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان نشانه رابطه مثبت بین این دو متغیر است . بر اساس یافته های فوق پیشنهاداتی در جهت بهبود ثمربخشی مدیران ارائه ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثربخشی کارکنان شرکت نفت بهران انجام گرفته است . برای این منظور فرضیه هائی در چهارچوب یک الگوی نظری که منتج از بررسی متون ادبیات مدیریت مشارکتی است بنا گردید . بر اساس این الگو مدیریت مشارکتی در چهاروجه و با ابعاد مختلف مشتمل بر :مشارکت کارکنان در هدف گذاری ،مشارکت بر تصمیم گیری ، مشارکت در حل مشکلات و مشارکت در ایجاد تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس این الگو اثر بخشی کارکنان بطور غیر مستقیم و از طریق ...

نتایج حاصل نشان داد که بین برونگرایی - درونگرایی مدیران با مهارتهای ادراکی آنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد ( 0=‏‎p‎‏ ،‏‎3/49-‎‏=‏‎b‎‏ ) بدین معنا که هرچه فرد درونگرا تر باشد از مهارت ادراکی بالاتری برخوردار است . همچنین هیچیک از متغیرهای سن ، وضغیت تاهل ،سابقه خدمت ، سابقه مدیریت ، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با مهارت ادراکی رابطه معنی داری نداشتند . و تنها متغیر های معدل دیپلم و جنسیت رابطه معنی داری با مهارت ادراکی داشتند . در بررسی رابطه بینبر و نگرایی - درونگر ...

در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - مقایسه ای صورت گرفته است پس از بیان ادبیاتی مختصر از مطالعات غربی در زمینه انگیزش به موضوعاتی چون ، مدیریت اسلامی و انسان در دیدگاه اسلام اشاره شده است ، سپس عوامل موثر بر انگیزش از دیدگاه حضرت علی ( ع ) عواملی چون نیازها و گرایشها ، محیط ، نحوه مدیریت وویژگیهای شغل شناسایی شد . در این دیدگاه مدار ارزشها است که تعیین کننده دامنه کاربرد عوامل انگیزش خواهد بود . در این دامنه عامل صیانت ذات در بعد زیستی به عنوان ضروری ترین ...