عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه تلفیقی سایکودرام و تحلیل رفتار متقابل بر کنترل عواطف دانشجویان رشته مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که بر اساس نمونه گیری در دسترس 25 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گواه (13 نفر) تقسیم شدند با این تفاوت که ...

در این پژوهش با اتکا به یک رویکرد پدیدارشناسانه، استقرایی و اکتشافی، به دنبال کشف فهم مردان از «غیرت‌ناموسی» و همچنین کشف موقعیت‌ها و لحظاتی از زندگی روزمره بوده‌ایم که مردان در آن غیرتمندانه احساس و رفتار می‌کنند. بدین‌منظور از نظریه مبنایی به عنوان روش پژوهش کیفی بهره گرفته‌ایم. داده‌های پژوهش نیز بوسیله مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمع‌آوری شده‌اند. جمعیت مورد مطالعه شامل مردان 20 تا 40 ساله تهرانی است و نمونه‌ها شامل 25 مرد و 5 زن بوده‌اند که طبق روش نمونه‌گیری نظری انتخاب ...

عاطفه و محبت یکی از نیاز‌های فطری است که خداوند آن را در نهان بشر به ودیعت نهاده است و بر-اساس این محبت و احساس است که انسان تمایل به زندگی جمعی و گروهی و رابطه با همنوعان خود دارد زیرا انسان ذاتاً خواستار دوست داشتن و دوست داشته شدن است البته گاهی روابط و محبت و علاقه از حد تعادل خود خارج شده و به سوی افراط و تفریط سوق پیدا می‌کند. در محبت‌های افراطی، روابط آن‌چنان نزدیک شده که باعث آسیب‌های فراوانی از جمله وابستگی‌های متعدد شده است. از طرفی کمبود و تفریطی برخورد کردن در مو ...

در این پژوهش سعی برآن است تا به شناخت درست و دقیق تدی ار اشعار موسوی گرمارودی دست یابیم. یکی از راههای دست یابی به این شناخت، بررسی عناصر شاعدانه در شعر شاعر است و این عناصد به چهاد بخش؛ عاطفه، تخیّل، موسیقی و زبان تقسیم می شوند. اشعار گرمارودی در قالب های کهن و نو سروده شده است.پس توجه خود را به شعر نو و مختصات آن، معطوف داشتیم.سپش چون گرمارودی شاعذی ست که دو دوره سیاسی- اجتماعی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ذا درک کرده است، در این پژوهش، قبل از پرداختن به عناصر شاعرانه، به برر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جهت گیری مساله، سبک های حل مساله و هیجانات تجربه شده در پیش بینی تغییرات حل مساله اجتماعی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بود که در سال89- 88 مشغول به تحصیل بودند. به این منظور تعداد 400 نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مولفه های حل مساله بین فردی دزوریلا و همکاران، پرسشنامه مهارت حل مساله اجتماعی پیتر هانی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران بود ...

شعر و شاعری و زبان، فرایندی است که در طول زمان اتّفاق می‌افتد و در تمامی دوران‌های مختلف زمانی، در ساخت یک زبان واحد به هم مرتبط است. از این‌رو نقش و بازتاب عناصر زبانی دوره‌های پیشین ادب فارسی در شعر دوره‌های بعد از خود، از جمله دوران معاصر، نقش مهمّ و شایسته‌ی پژوهش و بررسی است. شاهنامه‌ی فردوسی به‌ عنوان یکی از متون نظم کلاسیک ادب فارسی، از تأثیرگذارترین آثار در نظم و نثر دوره‌ی معاصر می‌باشد. جلوه‌های مختلف این بازتاب را می‌توان در سطوح زبان، صور خیال، عاطفه، موسیقی و لحن ...

شعر کلامی است با بیانی تخیّلی و عاطفی. غزل نو از شاخه های مهم شعر معاصر محسوب می شود که به موازات شعر نو رشد چشمگیری یافته است. حسین منزوی یکی از برجسته ترین غزل پردازان معاصر است. در این نوشته، ذهن و زبان غزل منزوی مورد بررسی قرار گرفته که از برجسته ترین ویژگی های غزل او عنصر عاطفه و موسیقی است. این پژوهش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل نخست کلّیات پژوهش، فصل دوم مهم ترین درونمایه ها و مضامین غزل او بررسی شده است. فصل سوم، اختصاص به بررسی صور برجسته ی خیال در شعر او و میزان ...

در این تحقیق درباره‌ی غنا و ابزارهای آن (وصف، مدح، رثا، هجا، شکوی، مناجات) در کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه سخن رفته است. با مطالعه‌ی جامعه آماری فوق درمی‌یابیم که از ابزارهای غنا در جای جای این دو کتاب استفاده شده است. وصف عنصری است که بیش از سایر ابزارها در خدمت این دو نویسنده قرار می‌گیرد. مدح پادشاه و متعلقات مربوط بدان و همچنین مدح مذهبی در هر دو کتاب مشهود است. رثای شخصی با از دست دادن بستگان، شی‌ء و روزهای خوش مطرح است. زمانی که هر دو نویسنده با ناملایمات روبرو می‌شوند و ...

شعر، زبان دل و زاییده‌ی احساسات آدمی است و شاعر کسی است که این احساسات و عواطف را با زبانی مخیّل و موزون در ساختاری مطلوب بیان می‌کند. محمدعلی بهمنی یکی از بزرگترین غزل‌سرایان معاصر است که با سرودن غزل‌های نیمه سنتی گامی مهم در طول حرکت شعر معاصر برداشت و بر غزل‌سرایان جوان تأثیر عمیقی به جا گذاشت. این پژوهش به بررسی پنج عنصر شعری در آثار محمدعلی بهمنی شاعر غزل‌سرای معاصر پرداخته است و شامل 6 فصل می‌باشد: فصل اول، نگاهی گذرا به زندگی و آثار بهمنی دارد. فصل دوم به بررسی عنصر ...