عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکر اسلامی، یکی از معتدل ترین و معقول ترین نظریات را، در مورد طبیعت معرفی می کند و آن را موجودی هوشمند می داند و طبیعت در این دیدگاه گهواره و مهد انسان است و باید مورد احترام قرار گیرد. رویکرد جهانی به حقوق محیط زیست، رویکردی کاملاً جدید و نوپاست و این در حالی است، که اسلام از بدو ظهور به این نکته حیاتی تاکید داشته و تابعان خود را با روش های گوناگون به حفاظت از این ثروت ترغیب کرده است. انسان پرورده قرآن، از لحاظ اعتقادی به گونه ای تربیت می شود که خود را به عنوان خلیفه خداوند ...

اصولاَ هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است. ضمانت اجرا قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعه ...

قرار داد پیش فروش ساختمان قراردادی است که به موجب آن مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار( پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در زمین مذکور در مقابل طرف دیگر قرار داد (پیش خریدار) می شود.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که در فقه و قانون مدنی سابقه ندارد. از این رو، اخیراً قانون گذار به منظور رفع کاستی ها و مشکلات موجود در عرصه پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین قرارداد مذکور قانونی را به همین عنوان تصویب کرده است که محور های اصلی آن تثبیت مالکیت پیش خری ...

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این‌که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه‌تر را ایجاب می‌نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می‌نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» ...

قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 ضمن وضع قوانین و مقررات نسبتا مناسبی برای افشای اطلاعات مهم و نتیجتا افزایش شفافیت در این بازار، ضمانت اجراهای خوبی نیز برای نقض این مقررات لحاظ نمود. این ضمانت اجراها به سه دسته‌ی کیفری، حقوقی و انضباطی تقسیم می شوند. ضمانت اجراهای کیفری با مجازات متخلف یا متخلفین جنبه‌ی تنبیهی و بازدارندگی دارند و ضمانت اجراهای حقوقی با پیش بینی جبران خسارات وارد به سرمایه گذاران درصدد اعاده به وضع سابق آنان هستند. ضمانت اجراهای انضباطی نیز مجازاتهای حرفه ...
نمایه ها:

آنچه در موضوع وکالت بلاعزل در کتب حقوقی و یا پایان نامه‌های حقوقی متذکر آن شده‌اند محدود به بررسی آثار و ماهیت آن در مقام مقایسه با انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی است ولی باید اشاره نمود که صرف وجود آثار مفید برای یک تأسیس حقوقی به نام وکالت بلاعزل چنانچه از لحاظ تئوری معتبر شناخته نشود مفید به نظر نمی‌رسد، ازاینرو این پژوهش، متمایز از سایر آثار در این حوزه، ضمن بررسی ادله فقهی و حقوقی اعتبار و یا عدم اعتبار چنین وکالتی، به بررسی این امر می‌پردازد که آیا تأسیس حق ...
نمایه ها:
وکالت | 
عقد | 

درباره تعریف حقوق مالکیت معنوی بین فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی حقوق مالکیت معنوی را به حقوقی که حاصل فکر و اندیشه انسان است و متعلق آن شیء مادی نیست اما ارزش مادی و اقتصادی دارند، تعریف کرده اند. حقوق مالکیت معنوی در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دارد . کنوانسیون های متعددی هم در این زمینه تشکیل شده است که ایران هم به برخی از این کنوانسیون ها (مثل کنوانسیون تشکیل وایپو) ملحق شده است. حقوق مالکیت معنوی از مسایل جدید فقهی است که در میان فقهای سابق در این باره ن ...

خسارت تاخیر تادیه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای موثرنقض تعهدات پولی مبلغی است که به متعهد له در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد نقدی پرداخت می شود. ...
نمایه ها:
خسارت | 
تعهد | 
تعهد | 
خسارت | 

دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چند جانبه برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت درمورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دول ...