عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین روش کیفی برای پاسخگویی به سوالات باز پاسخ بکارگرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 452 نفر از کارکنان، مدیران و معاونان ستادی، اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم ارتباطات مستقر در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی است. جهت تعیین حجم نمونه تعداد 210 نفر با استفاده ...

تحقیق حاضر به بررسی نقش هوش سازمانی برکارآفرینی از طریق سیستم اطلاعات مدیریت در شعب بانک اقتصاد نوین شیرازمی‏پردازد. طرح تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مدیران وکارمندان کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در شیرازبود که به علت محدود بودن تعداد افراد به صورت سرشماری از کل جامعه آماری برای انجام تحقیق استفاده شده است . داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد(هوش سازمانی آلبرخت(2002)،سیستم اطلاعات مدیریت آهیتوف ونیومن(1998)،کارآفرینی فوکس(2005)) جمع آوری شده‏اس ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت و بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از ‏رویکرد کارت امتیاز متوازن در شعبه های بانک ملی فیروزآباد صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 35 نفر کارمندان بانک های ملی در شهر فیروزآباد که به دلیل کم بودن جامعه آماری نمونه گیری نشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است، ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است که از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی جداو ...

در سالهای اخیر ، مراکز اطلاع‌رسانی متعددی در کشور اقدام به اشاعه اطلاعات علمی از طریق بانکها و پایگاههای اطلاعات به صورت پیوسته ...

هدف این پژوهش توسعه سیستم اطلاعاتى کارمندیابى، بکارگمارى و ارزیابى عملکرد با استفاده از رویکرد شى، گرا مى باشد. بدین منظور پس از مطالعه و بررسى فرایندهای کارمندیابى، بکارگمارى و ارزیابى عملکرد در متون مدیریت و شناسایى و ارزیابی این فرایندها درسازمان مورد بررسی با بهره گیری ازمفاهیم، رهنمودهاى مطرح در رویکرد شى، گرا، سیستم اطلاعاتى که بتواند نیازهاى کارمندیابى و ارزیابى عملکرد در محیط رقابتى امروز را برآورده نماید توسعه داده شد. پس از توسعه سیستم جهت اطمینان از کارایى و اثربخش ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رساله حاضر براساس چهارچوب کلی مرجع اصلی مشخص شده با بیان تعاریف مبنایی و ذکر برخی از جنبه های قابل توجه مدیران در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت آغاز و پس از آن با ارائه اطلاعات فشرده ای از تاریخچه دامنه فعالیتها و بیان وظایف اساسنامه ای برای شرکت داده پردازی ایران ادامه می یابد. ...

مهارت پویش محیط و درک فرصت ها و تهدیدهای نهفته درآن یکی ازضروریترین قابلیت های مدیران برای تدوین استراتژی دردنیای رقابتی است مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی برتوانایی مدیران برای پویش بهتر محیط و درک درست تغییرات آن مجموعه 45 نفری ازمدیران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان را به عنوان جامعهمورد مطالعه خود برگزیده است داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه و ازنمونه 38نفری ازجامعه مدیران ارشد جمع آوری شده است تحلیل داده ها با استفاده ازروشهای اماری توصیفی ...