عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج تحقیق نشان می دهد که : 1-بین میزان مهاجرپذیری و رشد جمعیت شهرهای میانی و عدم تعادل در بازار نیروی کار آنها در هر دوره رابطه مستقیمی وجود دارد. 2-روند تحولات مهاجرپذیری و رشد جمعیت شهرهای میانی در رابطه با تغییرات بازار کار آنها با جایگاه و شرایط ناحیه ای آنها رابطه معنی داری نشان نمی دهد . هماهنگی روند این تحولات با روند کلی آن در کشور بیانگر نقش مهم و مسلط تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقیاس ملی بر ابعاد اقتصادی و فضایی نواحی است. 3-میزان مهاجرپذیری و رشد جمعیت شه ...
نمایه ها:
شهر | 
توسعه | 
    
هزاره اول پیش از میلاد در خاورمیانه به خصوص در نیمه غربی ایران و مناطق هم‌جوار آن شاهد تحولات بزرگی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بوده که حکایت از ایجاد روابط سیاسی- منطقه‌ای جدید دارد. داده‌های باستان‌شناختی و منابع مکتوب همگی حکایت از رقابت سیاسی و برخورد به صورت "جنگ" در این منطقه و دوره دارد. بسیاری از صاحب نظران، به طور سنتی، این پدیده را به دلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی در نتیجه استفاده وسیع از آهن می‌دانند، در حالی که جنگ حقیقتی اجتماعی است که هرگز نم ...