عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 742

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به گسترش مدرنیته در جوامع ، تأثیرات عمیق آن بر نگرشهای سنتی و مدرن گروههای مختلف بویژه زنان و احتساب زنان به مثابه قشر عظیمی از اجتماع، که می توانند نمونه ای گویا و برجسته در جهت بررسی چالشهای ارزشی باشند و با استفاده از سینما به عنوان ابزار مدرنیته و فیلم به عنوان متنی رسانه‌ای به بررسی چالشهای ارزشی سنت و مدرن زنان در فیلمهای سینمایی منتخب دهه 80 در ایران می پردازیم. این پژوهش با استفاده از "نظریه بازتاب "در جامعه شناسی هنر و "نظریه های فمینیستی" در ارتباط با ...

در این پایان‌نامه، ضرورت حسن معاشرت زوجین در ایجاد شرایط حضور اجتماعی زنان در قالب تجزیه و تحلیل راه‌حل‌های نظری مورد بررسی قرار گرفته است. در اثبات ادله حسن معاشرت به قاعده احسان استناد شده است. این نوشتار بر گزاره‌هایی تاکید می‌کند که در صورت رعایت زوجین، حافظ منافع آنها می‌باشد. برای مردان، حسن خلق بر پایه مودت و دوستی، حق تمکین عام و خاص، و تخصیص و تحفیظ و معاضدت در ایمان و تربیت دینی فرزندان از جمله این گزاره‌ها می‌باشد. همچنین برای زنان، حق تمکین و سرپرستی و تامین و عشق ...

چکیده انتقال ناگهانی سرپرستی از شوهر به زن باعث به وجود آمدن رشته‌ای از ناامنی‌ها و وظایف مضاعف برای زنان می‌شود.‌ از نظر جامعه شناسان، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگ‌سال، به دلیل عواملی چون طلاق، فوت، اعتیاد همسر، از کار افتادگی او، رها شدن توسط مردان مهاجر و یا بی‌مبالات، سرپرستی خانواده را برعهده دارند. امروزه پدیده‌ی خانوارهای زن‌سرپرست به دلایل مختلف در دنیا رو به افزایش است و مطالعات نشان‌گر آن است که جامعه زنان سرپرست خانوار با ...

پژوهش حاضربه منظور مقایسه تاثیر آموزش روایتی و رژیم غذایی برشاخص توده بدن وتصویربدن زنان مبتلا به" BMI بیش از 25" انجام شد. روش این پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشی وشامل 2 گروه آزمایشی و1گروه گواه بود.به این منظور، سی تن از زنان مبتلا به شاخص توده ی بدنی بالاتر از 25 از کلینیک انستیتوتحقیقات تغذیه ای ایران به صورت دردسترس انتخاب شده وبه صورت تصادفی در سه گروه مداخله ی روایتی، رژیم درمانی وگواه قرار داده شدند. .هرگروه شامل 10 نفر بوده، مداخله ی درمانی در گروه آزمایشی یک (رژ ...

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی ارتباط مطالعه‌ی عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان است. این مطالعه به روش کمی (پیمایش) و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق زنان و دختران ساکن در مناطق نه‌گانه شهر شیراز می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش طبقه‌بندی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای، 600 نفر برآورد گردید. یافته‌های تحلیل دو متغیره در این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای: تحصیلات، اشتغال، دینداری و درآمد خانوادگی، رسانه و سرمایه فرهنگی ارتباط ...

هدف اصلی این مطالعه تبیین و پیش‌بینی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با گرایشات مصرفی زنان می باشد، که در شهر شیراز زندگی می کنند. برای این منظور به مطالعه متغیرهای زمینه‌ای، سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی، سرمایه اقتصادی و گرایشات دینی و ارتباط آن‌ها با گرایشات مصرفی زنان پرداخته شده است. این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمّی است و با روش پیمایشی انجام شده است. داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین بیش از 400 نفر از زنان حداقل یک‌بار ازدواج کرده در شیراز، که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...

زمینه وهدف : سرطان ابعاد جسمی ،روانی،اجتماعی و اقتصادی زندگی خانواده بیماران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا شناخت نیازهای خانواده بیماران می تواند نقش مهمی در رفاه و کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. مواد و روش ها : مطالعه توصیفی –همبستگی حاضر در سال 1393 بر روی 143 نفر از اعضای خانواده، زنان مبتلا به سرطان شایع (تخمدان، رحم، دهانه رحم و پستان) مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی سیدالشهداء (ع) اصفهان انجام شد. که داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کوتاه(26) سوالی سازمان به ...

مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن‌ را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت‌های عالی با رعایت موازین.» با توجه بدین منشور، مبانی فقهی «تصدی مدیریت‌های عالی» توسط بانوان در این تحقی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و رابطه رسانه های جمعی با سلامت اجتماعی زنان شهرستان اسلامشهر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها 2 پرسشنامه بوده است. 1- پرسشنامه سلامت اجتماعی با 29 سوال 2- پرسشنامه رسانه های جمعی با 22 سوال. جامعه آماری پژوهش مذکور را مادران دانش آموزان دوره ی متوسطه شهرستان اسلامشهر تشکیل داده اند. نمونه ی مورد نظر به تعداد 332 نفر از جامعه ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی بود. داده های پژوهش حاکی از آن است که بین استفاده ...