عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی تعداد 20 لاین و رقم پیشرفته گندم که از ایستگاههای تحقیقاتی مناطق معتدل کشور کاندید شده‌اند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به منظور ارزیابی سازگاری آنها و مقایسه از نظر عملکرد با رقم قدس به مدت سه سال زراعی در 11 ایستگاه اقلیم معتدل مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتایجی بشرح زیر حاصل شده است .با توجه به حساسیت شدید رقم قدس نسبت به زنگ زرد که در تعدادی از ایستگاهها موجب کاهش شدید عملکرد این رقم شده است تعداد 14 لاین نسبت به شاهد مزبور برتری عملکرد نشان دا ...

در اجرای این طرح 24 رقم موجود در کلسکیون ارقام پسته ایستگاه رفسنجان از جنبه‌های زمان گلدهی، زمان مغزدهی و پرشدن دانه، زمان رسیدن میوه، متوسط وزن پسته تر و خشک تولیدی درختان هر رقم، اندازه دانه (تعداد دانه در یک انس )، درصد پسته‌های خندان درصد پسته‌های پوک ، اندازه طول و عرض دانه‌های پسته هر رقم، نسبت طول به عرض (شکل میوه) و نیز درصد مغز به پوست مورد بررسی و یاداشت‌برداری قرار گرفتند. نتایج تجزیه آماری گردیده و در دست بررسی است . ...

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات مصرف B, Zn, Fe, Mg, S, K بروی عملکرد دانه و روغن و اجزای آن، ماده خشک ، شاخص برداشت بر روی دو رقم آفتابگردان (رکورد- گلدیس ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد به اجرا درمی‌آید. آزمایش به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا می‌گردد. دو رقم رکورد و گلدیس به صورت تصادفی در کرتهای اصلی و 9 تیمار کودی به صورت تصادفی در کرتهای فرعی قرار می‌گیرند. نمونه‌های خاک از هر پلات قبل از کاشت ، زمان گلدهی و رسیدن فیزیولوژیک تهیه ش ...

این آزمایش با استفاده از طرح مربع لاتین 6 تیمار در 6 تکرار روی 6 درخت یکنوااخت گردید. هر درخت به منزله یک تکرار و هر خوشه به منزله یک کرت آزمایشی در نظر گرفته شد. تیمارها شامل ارقام نر 1001 و 1002 و 1003 و جرویس نمره 1 و فرد نمره 4 و از رقم 1006 بعنوان شاهد استفاده شد. نتایج تجزیه آماری طرح بشرح ذیل می‌باشد: -1 تیمارها روی عملکرد رقم هلیلی اثر متفاوت داشته‌اند و حتی در سطح 1 درصد هم معنی‌دار شده‌اند. -2 در مقایسه میانگین‌ها در سطح 5 درصد هرچند عملکردها با هم تفاوت دارد ولی هم ...

بررسی حاضر بمنظور تعیین بهترین رقم پنبه متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه در اراضی آلوده به قارچ عامل بیماری منطقه اشتهارد در 4 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. نتایج حاصله تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین ارقام نشان نداد. که می‌تواند یکی از علل آن پائین بودن دقت اجرای آزمایش (24 درصد=CV) باشد که بعلت کشت ناحیه‌ای و دوری منطقه بوده است . نتایج حاصله از مقایسه ساده میانگین نشان داد که رقم بختگان (2613 kg/ha) بیشترین تولید را در مقابل رقم تجارتی منطقه (19 ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
پنبه | 

این بررسی در قالب یک طرح آماری استریپ پلات با دو فاکتور رقم (4 رقم) و تراکم (5 سطح) جهت دستیابی به بهترین رقم و تراکم مناسب برای آن به اجراء درآمد و نهایتا پس از برداشت محصول و تجزیه و تحلیل داده‌ها طبق موازین طرح فوق بیشترین عملکرد مربوط به رقم شماره 2 که ترتیکاله می‌باشد با تراکم 450 دانه در مترمربع به میزان 3/677 تن در هکتار و با پدیگری: Merino "s"/J10170/Tesmo 2 ...

قند و شکر از محصولات اساسی رژیم غذایی انسان هستند. بنابراین یکی از استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی برنامهء پنج سالهء بخش کشاورزی، افزایش این محصول در نظر گرفته شده است . با توجه به اهمیت کشت چغندرقند در منطقهء خوی، تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و توصیهء سازگارترین رقم، به عنوان یکی از روش‌های به‌زراعی به منظور افزایش راندمان تولید شکر در واحد سطح از اولویت ویژه‌ای برخوردار است . به این منظور، آزمایشی در مزرعهء تحقیقات دانشکدهء کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، در سال ز ...

بمنظور بررسی و تعیین بهترین رقم یا ارقام سورگوم علوفه‌ای جهت کشت دوم، این طرح با 5 رقم در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج تجزیه آماری نشان داد بین عملکرد علوفه تر ارقام مورد بررسی اختلاف معنی‌دار وجود دارد و بیشترین عملکرد مربوط به رقم اسپیدفید با 44/5 تن در هکتار علوفه تر می‌باشد و بین عملکرد علوفه خشک ارقام مورد آزمایش اختلاف معنی‌دار مشاهده نگردید. ...

به منظور تهیه و تولید متحمل به شوری مراحل ذیل در سالهای مختلف انجام می‌گیرد. ابتدا رقم 7233-P029 و اتایپ A1 و نر عقیم و اتایپ C2 در رودشت اصفهان کشت و انتخاب ریشه‌های مقلوب انجام گردید. سپس بین آنها تلاقی واشتکلینک و در ادامه 5 بذر انتخابی در مناطق شور و معمولی با هم مقایسه و رقم مناسب انتخاب و معرفی خواهد شد. در سال 78، 25 رقم هر کدام در دو خط 6 متری کشت و ارقام مناسب برای بذرگیری به کرج انتقال یافت . همچنین 5 رقم کشت و از هر کدام 250 ریشه برای عملیات بعدی اصلاح انتخاب و جهت ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
دورگه | 
شوری | 
بذر |