عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 774

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به طور مشخص هدف از انجام طرح، بررسی میزان و نحوه تأثیر گذاری ابزارهای سیاست مالی شامل سطح و ترکیب هزینه ها، سطح و ترکیب درآمدها و کسری بودجه دولت، بر رشد اقتصادی ایران می باشد. این طرح با در نظر گرفتن فرضیه های زیر با عنوان فرضیه های اساسی تحقیق، سعی در اثبات آنها و ارائه توصیه هایی بر مبنای این فرضیه ها دارد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1-نحوه تأمین مالی کسری بودجه در ایران موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. 2-با تغییر در ترکیب هزینه های عمومی (جاری و عمرانی) در اقتصاد ایران رشد ...

دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌رود. این امر متضمن به کارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی و هم چنین شناخت بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است . امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می‌کند. سنجش درجه ثبات اقتصادی کشورها از لحاظ تجربی چندان آسان نیست . در این رساله به تبعیت از مطالعه فیشر، از نرخ تور ...
نمایه ها:
تورم | 
ایران | 

فرآیند همپیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از اوایل قرن حاضر سرعت بیشتری یافت . جامعه ایستا و سنتی ایران خواه ناخواه در معرض الزامات ، تحولات و دگرگونیهای ناشی از این همپیوندی قرار گرفت که در عرصه‌های مختلف واکنشها و نتایج گوناگونی را در پی داشت . این پژوهش با اتکا بر پارادیم‌های رشد اقتصادی، توسعه و نوین سازی به تحلیل و بررسی تحولات اقتصادی ایران در دوره زمانی 1338 تا 1373 می‌پردازد، سپس با استفاده از این تحلیل، پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد کشور را با توجه به اهداف برنامه ت ...

بررسی عوامل تعیین کننده و محرک رشد اقتصادی به‏همراه عوامل محدود کننده آن، از محوری‏ترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات رشد اقتصادی است. در این راستا، در مطالعات نظری، از فساد اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد اقتصادی کشورها نام برده شده است. در تحقیق حاضر ضمن بررسی ادبیات مفهومی ارتباط فساد اقتصادی با رشد اقتصادی، کانال‏های تاثیرگذاری و نحوه ورود متغیر فساد اقتصادی در مدل‏های رشد بررسی شده است. فساد اقتصادی هم بطور مستقیم و هم از طریق متغیرهای تاثیرگذار بر رشد ...

این پژوهش به بررسی رابطه رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1392-1363 با استفاده از نظریه نوسازی می‌پردازد.. هدف این پژوهش، بررسی وجود رابطه معنادار میان طبقه متوسط قوی و رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا تقاضا و تعداد خانوارهای طبقه متوسط به عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری طبقه متوسط انتخاب شده و با استفاده از مدل نو مربعات معمولی، اثر طبقه متوسط بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. آمار موجود بیانگر آن است که طی سال‌های 1363 تا 1392 روند تقاضای طبقه متوسط ...

آموزه های دینی به عنوان جزئی از عناصر فرهنگی، می تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی ایفا کند وپیشرفت سریع علمی و اقتصادی برخی کشورها تحت تأثیر آموزه های دینی گواه این مدعا است. این در حالی است کهعناصر فرهنگی یاد شده به گونه ای مترقی تر و متکی بر پایه های جهان بینی و انسان شناسی استوارتر در آموزه های اسلامی وجود دارد که بررسی و بر نمودن عالمانه آن ها، نخستین گام برای نهادینه کردن آن عناصر به شمار می رود. آنچه در این نوشتار اختصار گونه مطرح می شود، ابزارهای رشد تولید در قرآ ...

در بین مقوله های مختلف اقتصادی، دو مساله ((رشد اقتصادی و توزیع درآمد)) از اهمیت خاصی برخوردار بوده و با پیدایش ((اقتصاد توسعه)) توجه به این موضوع پر رنگ تر شده است. لازمه رشد اقتصادی انباشت سرمایه است که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل می گردد. مطالعات دهه های شصت و هفتاد میلادی، عمدتا مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد گروهها متناسبا افزایش پیدا می کند، لذا جامعه در مراحل ا ولیه توسعه که نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری ت ...
نمایه ها:
ایران | 
درآمد | 
1375-1347 | 

در بررسی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در این پژوهش ابتدا مروری جامع بر ادبیات موضوع تحقیق صورت گرفته است . ادبیات موضوع رشد و توزیع درآمد، مشتمل بر ادبیات قدیم رشد و توزیع است که تاثیر رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد بررسی می‌کند. اولین محقق در این زمینه که پایه‌گذار ادبیات رشد و توزیع درآمد نیز هست کوزنتس (1955) می‌باشد. کراویس (1960)، اوشیما(1962)، پاکرت (1973)، اهلووالیا، چنری و دیگران (1974)، کلاین (1975)، اهلووالیا (1976a)، اهلووالیا (1976b)، رابینسون (1976a)، رابینسون ( ...

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم، مساله رشد اقتصادی بوده است . هدف اصلی نظریه‌های مربوط به رشد اقتصادی، بررسی عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای مختلف بوده است . از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی که در سالهای بعد از فروپاشی نظام بر تن وودز توجه خاص اقتصاددانان را به خود معطوف داشت ، ادبیات مربوط به نرخ ارز بود. در این میان متغیر نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. چرا که تغییرات نرخ واقعی ارز بیانگر ضعف و قوت پول ...
نمایه ها: