عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1068

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت تعیین میزان جذب و تجمع عناصر سرب ، روی ، مس و کادمیم در آب ، رسوبات ، جلبک کلادوفورا و میگوی پاله مون در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر نمونه برداری از 5 ترانسکت و هریک در 2 عمق 2 و 4 متری انجام پذیرفته آماده سازی وهضم شیمیایی نمونه ها طبق روش استاندارد بین المللی صورت گرفته و توسط دستگاه جذب اتمی میزان عناصر سنگین اندازه گیری گردیدند . حداقل میزان جذب و تجمع عناصر سنگین در آب و رسوبات و آبزیان بخش غربی منطقه تحقیقاتی و حداکثر میزان آنها در منطقه شرقی مخصوصا مقابل ورودی رودخا ...

در این تحقیق ایمونوگلوبولین سرم ماهی سفید حوزه جنوبی دریای خزر (rutilus frisii kutum) با استفاده از روشهای ترسیب ، کروماتوگرافی تعویض یون و ژل فیلتراسیون خالص سازی شد. به علاوه وزن مولکولی و ویژگیهای الکتروفورتیک اجزای تفکیک شده و اشکال پلیمری احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفت . اطلاعات مذکور بر روی سرم بیش از 100 نمونه به تفکیک در جنس نر و ماده ماهیان مولد و همچنین درفصول تولید مثل و غیرتولیدمثل مورد مطالعه قرار گرفت.دراین خصوص پس از ترسیب گلوبولینهای سرم توسط سولفات آمونیوم و ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در پساب حاصل از شست و شوی شیمیایی و سیکل گردشی نیروگاهها، در اثر خوردگی فلزاتی وجود دارند که باعث آلودگی محیط زیست می گردند و در صورتی که وارد محیط زیست شوند برای سلامتی انسان ها خطرناک می باشند. آنالیز رسوب حاصل از احتراق سوخت و رسوبات حاصل از شست و شوهای شیمیایی جداره بیرونی لوله های بویلر و پیش گرمکن ها، فلزات ‏‎Cr, Cu, Zn, k, Na, Fe, V‎‏ و ‏‎Co‎‏ را نشان می دهد. میزان ‏‎V‎‏ در رسوبات حاصل ‏‎(60/0-70/0 ppm)‎‏ بود که بیش از حد مجاز ‏‎(0/1ppm)‎‏ می باشد. آنالیز رسوب حاصل از ...

چکیده ندارد.

دو کفه ای ‏‎Abra Ovata‎‏ که تعلق به خانواده ‏‎Semelidate ‎‏ می باشد در سال 1939 از دریای سیاه و دریای آزوف به دریای خزر معرفی شده است و در تغذیه ماهیان خاویاری نقش مهمی را ایفا می نمایددر سال 1375 تعداد 384 عدد از این دو کفه ای از نظر رشد براورد سن و آزمون تغییرات درون گونه ای مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که میانگین طول این دو کفه ای برابر با 26/2+-33/9 میلی متر (‏‎X-+S.D‎‏) یل حداقل و حداکثر طول بترتیب 4/3 و 15 میلی متر بوده است و میانگین طول این آبزی در اعماق 10 و 20 ...

این بررسی از تیرماه تا مهرماه 1380 و در منطقه مطالعاتی کلویر و طالب آباد ساحل انزلی انجام شد. نمونه ها به صورت ماهانه و با پره ریز چشم صید شدند و سپس در فرمالین 5 درصد تثبیت و مطابق منابع علمی مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این بررسی دستیابی به ویژگیهای ریخت شناسی و ساختار جمعیتی ماهی گل آذین در ساحل انزلی بود. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین فلسهای روی خط جانبی 47، شعاعهای سخت باله پشتی اول 8، شعاعهای منشعب باله پشتی دوم 12، شعاعهای منشعب باله مخرجی 13، مهره های بدن 46، ...