عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3787

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از اراضی شور کویری ایران به منظور کاشت گیاهان هالوفیت و یا مقاوم به شوری نظیر گونه‌هایی از گز و آتریپلکس مناسب می‌باشند. این قبیل گیاهان بر میزان شوری خاک اثر گذاشته باعث افزایش یا احیانا" کاهش شوری خاک سطح‌الارض می‌گردند. لذا به منظور کسب نتایج علمی حاصل از کاشت گیاهان فوق به شرح زیر عمل می‌گردد. ده محل از اراضی زیر کشت با آتریپلکس و گز (گونه‌های همجنس ،انتخاب و درهرمحل شش پروفیل به عمق 90 سانتیمتر حفر می‌گردد بطوری که دو پروفیل در محدوده زیر کشت آتریپلکس و 2 پروفیل د ...

- ˆ10000 هکتار از اراضی منطقه آذرشهر که قبلا" مطالعه خاک‌شناسی نیمه تفصیلی روی آن انجام گرفته و با استفاده از نقشه خاک‌شناسی به مقیاس 50000 : 1 مساحت مورد شبکه‌بندی شده در نقاط تلاقی شبکه نمونه خاک مرکب (شامل 9 نمونه ساده) از عمق 0-30 سانتیمتر تهیه و تجزیه‌های فسفر و پتاس قابل جذب ، ازت کل و درصد موادآلی انجام می‌گیرد. در طی سال جاری مطالعه روی حدود 3500 هکتار از اراضی مذکور به عمل خواهد آمد. عوامل اندازه‌گیری شده در نمونه‌های خاک و همچنین عوامل محدود کننده فیزیکی و شیمیایی خ ...

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی مناطق فوق به مساحت 150000 هکتار در مقیاس 50000:1 به منظور تشخیص انواع خاکها و خصوصیات آنها و آگاهی از استعداد و امکان بهره‌برداری صحیح از منابع اراضی در تابستان 1373 به مرحله اجرا درآمد در این مطالعات پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب در هر هزار هکتار 2 پروفیل حفر و مطالعه شده و در نهایت پس از تعیین تمام فاکتورها و خصوصیات مرود لزوم و دریافت نتایج آزمایشگاهی نتایج فوق به موسسه تحقیقات خاک و آب ارسال گردید تا نقشه‌ه ...

نوع خاک و خصوصیات و ویژگیهای خاک عامل موثری در تبدیل فرسایش ژئولوژیکی ، فرسایش تشدید شونده می‌باشد.همچنین فرسایش نیز بر تحویل و توزیع فرایندهای خاک رسی ، تاثیر قابل توجهی می‌تواند داشته باشد در چینی مطالعاتی ارتباط بین نوع و مقدار فرسایش و نوع خاک و تهیه نقشه‌های خاک و فرسایش اهمیت زیادی دارد. دراین تحقیقات سعی بر آن است با تهیه نقشه‌های لازم بر اساس فرسایش و نوع غالب آن داده شده و نتایج حاصله جهت دستیابی به روابط فی‌مابین تجزیه و تحلیل وتکثیر گردد. این مطالعه در حوزه آبخیز(ن ...

در این طرح عوامل موثر خاک شامل: بافت خاک ، درجه شوری، عمق خاک ، لایه محدودکننده عمقی و سطحی در نظر گرفته شده است . ابتدا اثرات ساده عوامل فوق که احتمالا در پراکنش و توسعه پوشش گیاهی نقش دارند نشان داده می‌شود. سپس اثرات ساده و متقابل عوامل خاکی موثر در پراکنش پوشش گیاهی تلفیق و تواءما مورد بررسی رگرسیونی قرار می‌گیرد. بطور خلاصه روش بررسی بدین شرح است که در هر یک از چهار منطقه انتخاب شده تعدادی پروفیل در فواصل مناسب در واحدهای اراضی جداشده حفر گردد. بنحوی که بتوان خصوصیات خاک ...

نمونه‌برداری مواد غذائی خاک برای تیمارهای مختلف خاک‌ورزی بصورت نمونه مرکب انجام شد. مقاومت خاک با دستگاه نفوذ مشروطی برای کلیه تیمارها 3 روز بعد از آبیاری اول انجام شد. وزن مخصوص ظاهری به مقدار 3 نمونه عمق و تکرار از هر پلات نمونه‌برداری گردید. سپس آنالیز اطلاعات مربوط به وزن مخصوص ظاهری خاک ، مقاومت خاک - رطوبت - خاک‌ورزی اولیه و ثانویه انجام گرفته است . ...
نمایه ها:
ریشه | 
گندم | 
خاک | 

فرسایش‌پذیری بادی خاک عاملی است که به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک وابسته است در این رابطه با اندازه‌گیری مستقیم فرسایش بادی در عرصه دشت یزد - اردکان در رخساره‌های مختلف ژئومورفولوژی با استفاده از دستگاه (Wind Erosion Meter) و نمونه‌برداری از خاک و تعیین خصوصیاتی چون هدایت الکتریکی بافت - مورفولوژی سطحی - درصد مواد آلی - درصد سنگ‌ریزه - میانگین و انحراف از معیار هندسی قطر ذرات - درصد گچ و درصد آهک در روابط ریاضی بین فرسایش‌پذیری بادی و عوامل مذکور مشخص میگردد. ...

ابتدا به جمع‌آوری نقشه‌های مورد نیاز (توپوگرافی، خاک و پوشش ) و تهیه اطلاعات ماهواره لندست TM قابل دسترس پرداخته می‌شود. مرحله بعدی شامل تعیین درجات مختلف شوری هر نمونه و مطالعه شوریهای اراضی، بررسی پوشش گیاهی مرحله بعدی شامل تعیین درجات مختلف شوری خاک منطقه با انجام عمل نمونه برداری از خاک تعین شوری هر نمونه و مطالعه شوریهای اراضی، بررسی پوشش گیاهی منطقه از قبیل زراعت ، باغ، مرتع و تراکم آن و در نهایت پردازش داده‌های ماهواره که شامل: آماده‌سازی اطلاعات اولیه، تصحیح هندسی تصا ...

آنچه در این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی ارتباط مهمترین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک با گونه‌های گیاهی مرتعی غالب در منطقه و بررسی غلظت املاح در اندامهای هوائی گیاه می‌باشد همچنین غلظت کاتیونها و آنیونها در خاک به عنوان یک عامل اساسی در نحوه پراکنش گیاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. با در نظر داشتن اینکه انتشار و حضور نباتات در هر منطقه تصادفی و اتفاقی نبوده بلکه گسترش گونه‌های گیاهی بازتابی از شرایط کلیماتیک و ادافیک آن منطقه می‌شود. از اینرو شناخت روابط آب و خاک ب ...