عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بوروهیدریدآلومینیم بسیار ناپایدار و بوروهیدرید روی ناپایدار به ترتیب بوسیله قرار گرفتن روی پلی(وینیل پیریدین) و تشکیل پلیمرهای کئوردینانسی پایدار شده‌اند. پلیمر پلی‌وینیل‌پیریدین حامل بوروهیدریدالومینیم PVP-Al(BH4)Cl2 و پلیمرهای کئوردیناسی پلی - u -(پیرازین) بوروهیدریدروی و پلی - u - (بی‌پیریدین) بوروهیدرید روی هر دو بطور موثر می‌توانند احیاء آرام ترکیبات مختلف آلی مثل آلدئیدها و کیتونها و کربنیل‌های غیراشباع مزدوج، اسیدکلریدها و آزیدها را انجام دهند. انتخابگری regioselective ...

سریم (IV) به شکل سریک آمونیم نیترات (CAN) به عنوان کاتالیزور برای واکنش باز شدن نوکلئوفیلی غیرسولوالیزی اپوکسیدها با یونهای کلرید، برمید، آزید و تیوسیانات استفاده گشته است . این واکنشها به عنوان روش‌های موثر برای تهیهء - B هالوهیدرین‌ها، - B آزیدوالکلها و تایرانها یافت شده‌اند. فضاگزینی - B هالوهیدرین‌ها با استفاده از استایرن اکسید فعال نوری مورد بررسی قرار گرفته و - B هالوهیدرین مربوطه با خلوص نوری بالا تهیه گشت . همچنین استایرن سولفید فعال نوری با خلوص نوری بالا بوسیلهء روش ...

سیلیکاژل عامل‌دارشده به وسیلهء گروههای آمینی و همچنین سیلیکاژل پیوندشده با پلی (-2 وینیل پیریدین)، پلی (-4 وینیل پیریدین)، پلی (وینیل پیرولیدون) تهیه گردید. توانایی این ترکیبات به عنوان حامل ید و کاربرد متعاقب آنها به عنوان کاتالیست پلیمری حامل ید، پایدار و موثر برای واکنشهای بازشدن نوکلئوفیلی اپوکسیدها در حلالهای نوکلئوفیلی مختلف همچون، الکلها، آب و استیک اسید گزارش شده است . در همهء این واکنشها محصولات با راندمان کمی بدست آمده‌اند. در قسمت دیگر این تحقیق توانایی سیلیکاژل پی ...

تری‌فلوئورواستات آهن(III) به عنوان کاتالیزوری جدید برای واکنشهای باز شدن سولولیزی اپوکسیدها در آب ، اسید استیک و انواع مختلف الکلها استفاده گشته است . همچنین استفاده از این ماده بعنوان کاتالیزوری موثر برای واکنشهای باز شدن غیر سولولیزی اپوکسیدها با یونهای کلرید، برمید، یدید، نیترات و تیوسیانات گزارش می‌شود. همچنین استفاده کاتالیتیک از تری‌فلوئورواستات آهن(III) برای جفت شدن انواع مختلف تیولها، و تحقیقات اولیه برای واکنشهای آلکانونها و بعضی از واکنشهای استری شدن و اس ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

در این تحقیق، به کاربرد واکنشگرهای تری‌کلروایزوسیانوریک اسید و 1،3-دی‌برمو-5،5-دی‌متیل هیدانتوئین در واکنش‌های حلقه‌گشائی اپوکسیدها پرداخته شده است. از واکنش 1،3-دی‌برمو-5،5-دی‌متیل هیدانتوئین با آمونیوم تیوسیانات در شرایط بدون حلال یک واکنشگر الکتروفیلی سولفور ملایم و موثری تهیه می‌شود. اپوکسیدهای مختلف در واکنش با این واکنشگر و در حضور آمونیوم‌ تیوسیانات به تیوسیانوهیدرین‌های مربوطه تبدیل می‌شوند. واکنشگر تری‌کلروایزوسیانوریک اسید به عنوان منبعی از یون‌های کلر الکتروفیل در ...

در بخش اول این پروژه روشی جدید، ملایم و موثر برای تبدیل تک ظرف اپوکسیدها به کلرو‌هیدرین‌های مربوطه با استفاده از معرف هگزاکلرواستون در حضورتری‌فنیل‌فسفین ارائه شده است. با توجه به اهمیتهالو‌هیدرین‌ها به عنوان حدواسط‌های ارزشمند در شیمی دارویی و کشاورزی، در بخش دوماین پروژه تهیه برمو‌هیدرین‌ها از اپوکسیدها با استفاده از معرف 3،1-دی برمو-5،5-دی متیل هیدانتوئین در حضورتری‌فنیل‌فسفین مورد بررسی قرار گرفت. واکنش به راحتی تحت شرایط ملایم و به صورت تک ظرف انجام می‌شود و محصولات با ...