عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنظر می‌رسد که موفقیت تحصیلی دانشجویان متناسب با موفقیت تحصیلی قبلی انان نبوده و بهمین منوال نیز ادامه نمی‌یابد. بلکه عوامل متعدد دیگری دست اندرکارند . برخی ازاین عوامل مربوط به خصوصیات شخصیتی ، برخورد مربوط به شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی خانواده و برخی مربوط به دورنمای امکان ادامه تحصیل و اشتغال و موفقیت اجتماعی رشته تحصیلی و متناسب این موفقیت با علائق و انتظارات دانشجو و میزان امیدواری برای دستیابی به این موقعیتها و برخی دیگر مربوط به نگرش دانشجو نسبت به شرایط تحصیل و ...

این طرح که در طول سال 1372 فاز دوم آن به اجرا درآمد ، اهداف زیر را تعقیب می‌نمود : 1) انتقال نتایج تحقیقات در زمینه آموزش بزرگسالان و آموزش سواد به برنامه‌ریزان ، سیاستگذاران و مسوولان 2) شناساندن نقش آموزش بزرگسالان در پیشگیری و درمان نابهنجاریهای اجتماعی 3) شناساندن اهمیت بزرگسالان بعنوان نیروی فعال و آموزش وی در برنامه‌ریزیهای توسعه 4) شناساندن ویژگیها و تواناییهای روانی بزرگسالان 5) تفحص بیشتر در راههای علمی حفظ این توانمندیها در بزرگسالان 6) تحلیل و بررسی انواع آموزش بزر ...

این طرح در پنج جزو جداگانه مربوط به پنچ کشور (ایران ، ترکیه ، مصر ، الجزایر ، پاکستان) تنظیم گردیده است . هر جزو شامل دو فصل است که فصل اول در خصوص وضعیت کلی هر کشور (مساحت ، جمعیت ، مذهب ، سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ ، آموزش ...) می‌باشد و فصل دوم که مربوط به وضعیت زنان است مسائل مختلف مربوط به وضعیت زنان این کشورها و تحولاتی را که متعاقب تغییرات سیاسی ، اجتماعی ، در دهه‌های اخیر در شرایط آنان به وجود آمده است بررسی می‌نماید. همچنین بررسی نحوه تشکیل سازمانها و اتحادیه‌های زنان با ...

موضوع پایان نامه بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مظاهر تمدنی ایران، از اواخر قرن پنجم تا نیمه‌های پایانی قرن ششم میلادی است و سعی شده اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران که در دوره قباد، ایجاد هرج و مرج و شورش گردیده و در دوره انوشیروان به درجه‌ای از پیشرفت رسیده، توضیح داده شود و علل ضعف و اقتدار آنها بیان گردد. ...

پژوهش حاضر در یک فصل مقدماتی و در فصل محوری تدوین گشته است . نظر به ضرورت شناخت فارس ، فصل مقدماتی به اوضاع ایران بطور کلی و فارس بطور اخص مورد بررسی قرار گرفته است موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی و نیز اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از مباحث - کلی این پژوهش است که بیشتر به رئوس مطالب پرداخته شده است تا جزئیات در دو قسمت دیگر این فصل، اوضاع فارس از جنبش مشروطیت تا جنگ جهانی اول و نیز سیاست روس و انگلیس در ایران که دو قرار داد (1907 و 1915) را در بر می‌گیرد. مورد بررسی قرار گرفته ...

بررسی ،تغییرات ساخت و ترکیب جمعیتی و وضع‌اجتماعی واقتصادی خانوارطی دهه 65 - 55 همچنین بررسی ویژگی های سرپرست خانوار براساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس ومسکن درسالهای 55 و 65 و همچنین بررسی تغییرات ویژگی های مزبورطی طی دهه .65-55 ...

هدف عمده این طرح،اندازه گیری روند تغییرات جمعیت کشور و خصوصیات ملی اجتماعی - اقتصادی آن درمناطق شهری و روستایی است .کلیه خانوارهای معمولی ثابت ایرانی مستقیم درنقاط شهری و روستایی کشور،جامعه این طرح راتشکیل می دهنداین طرح توسط گزارشگران محلی در 160 خوشه نمونه (هرخوشه شامل 30 خانوار) بصورت تعاقبی اجرا می شود،بدین معنا که هرسه ماه یکبار به خانوار نمونه مراجعه و پرسشنامه مربوط برای آن تکمیل می گردد. ...

گزارش درصد تصویر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ودیدگاههای توسعه بخش ماهنشان می باشد گزارش درقالب سرفصلهای کلی زیرتنظیم شده است الف :خصوصیات اقتصادی ،اجتماعی ب :امکانات ،قابلیت ها،محدودیتها،تنگناهاوفوریتهای نسبی توسعه ج:طرحهای عمده سال 69 د:طرحهای عمده وراه حلهای پیشنهادی ...

ارتکاب جرم ریشه در شرایط گوناگون اجتماعی - اقتصادی جامعه دارد و بنابراین بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی بزهکاران و شناخت عوامل موثر در ارتکاب جرم جهت کنترل و پیشگیری جرم ضرورت کامل دارد.فرض اصلی در این پژوهش بر این است که عوامل گوناگونی مانند وضعیت سنی و جنسی ، تحصیلات ، شغل ، محیط زندگی نوع اعتقادات و نگرشها و غیره در ایجاد شرایط ارتکاب جرم و ادامه آن موثر می‌باشند. اگرچه این فرض در مطالعات گوناگون به اثبات رسیده است ، لیکن دریافت این مطلب که زندانیان موجود دارای شرایط اجتماع ...