عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 - شناخت اثرات روانشناختی اشتغال بر زنان شاغل و خانواده‌هایشان. 2 - شناخت تاثیر اشتغال زنان در تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در خانواده. 3 - شناخت انگیزه‌های اشتغال زنان در خارج از خانه. ...

این طرح به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان "دانشکده کشاورزی مشهد" از بدو تاسیس تا کنون می‌پردازر. این که: چه تعدادی از فارغ‌التحصیلان اصولا در بخش کشاورزی و چه تعدادی در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند؟ آن‌ها که در بخش کشاورزی مشغولند اشتغالشان چیست ؟ به چه میزان از اشتغال در بخش کشاورزی رضایت دارند و علل رضایت چیست ؟ چرا عده‌ای از فارغ‌التحصیلان علی‌رغم صرف چندین سال از بهترین سال‌های عمر و صرف هزینه‌هایی بعضا سنگسین و تحمل مرارت‌ها و سختی‌ها بعد از اتمام تحصیل به بخش کشاورزی ...

از آنجا که اشتغال مردم عشایر بعد از اسکان در شهرک‌های عشایری از جمله مشکلات و موارد مورد توجه می‌باشد مطالعه مزبور بمنظور تامین اشتغال این عشایر بعد از اسکان در کانون توسعه کره‌ای چرام در جستجو و ارائه راه‌حل برای این مشکل باتکیه بر قابلیت‌های کانون توسعه مزبور می‌باشد. اشتغال‌زایی و معرفی مشاغل مورد اعتنا با تکیه لبر قابلیت‌ها و استعدادهای طبیعی و انسانی موجود در منطقه هدف این مطالعه می‌باشد. ...

1- شناخت اثرات روان شناختی اشتغال بر زنان شاغل و خانواده هایشان 2- شناخت تاثیر اشتغال زنان در تقسیم وظایف و مسئولیت ها در خانواده 3- شناخت انگیزههای اشتغال زنان در خارج از خانه ...

در رابطه با موضوع تحقیق می توان به این مسأله اشاره نمود که سرمایه گذاری کشور در دوره های گذشته با تغییر و تحولات زیادی همراه بوده و این تغییرات در بخش های اقتصادی یکسان نبوده است. سرمایه گذاری بخش صنعت تحت تأثیر سیاست های اتخاذ شده، دچار نوساناتی شده است. اما با افزایش درآمد نفتی طی دهه 50، سرمایه گذاری بخش صنعت گسترش یافت. یکی از اهداف مهم سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد فرصت های جدید شغلی برای نیروی انسانی موجود کشور است. در تدوین برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی فرصت ها ...

این پژوهش با دو فرض اصلی حضور و دیگری عدم حضور افاغنه در ساختار اشتغال شهر یزد را مورد بررسی قرار داده است . اهداف اصلی این پژوهش مبتنی بر دستیابی به چگونگی انواع فرصتهای شغلی در اختیار افاغنه و نوع نگرش نیروهای بومی نسبت به خروج افاغنه در شهر یزد است . یافته های این پژوهش مبین آن است که حدود 63437 نفر افاغنه در پهنه استان یزد و 41180 نفر افغانی در سطح شهر یزد به سر می برند که حدود 16000 فرصت شغلی را در شهر یزد اشغال نموده اند . این فرصت های شغلی عمدتا در کارهای ساختمانی از ...
نمایه ها:
یزد | 

1- شناخت اثرات روانشناختی اشتغال بر زنان و خانواده هایشان . 2- شناخت تاثیر اشتغال زنان در تقسیم وظایف و مسئولیت ها در خانواده 3- شناخت انگیزه های اشتغال زنان در خارج از خانه ...

1- تعیین گرایشات شغلی جوانان روستایی و عوامل موثر بر آن 2- بررسی اشتغال پایدار و عوامل موثر برآن 3- ارائه الگویی در مطالعات اشتغال ( بخصوص زمینه های اشتغال ) ...

نيروي کار همواره يکي از مهم ترين ارکان توليد محسوب مي شود، که در کشورهاي در حال توسعه بدليل کاربر بودن توليد در مقايسه با سرمايه بر بودن آن به نوعي مهمترين نهاده در توليد بشمار مي رود. بازار کار تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد که از مهمترين عوامل مؤثر بر آن تصميم گيري براي سرمايه گذاري در پروژه ها و فعاليتهاي مختلف است. در تحليل سرمايه گذاري براي يک فعاليت،بررسي و پيش بيني درآمدها و هزينه هاي انتظاري از مهمترين ارکان تلقي مي شود و نا اطميناني در اين متغيرها در تصميم گيري بر ...
نمایه ها:
تعاون | 
ارز | 
تعاون | 
تأثیر | 
ارز |