عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وفاداری مشتری به تعهد قوی برای خرید یک محصول یا خدمت در آینده اطلاق می گردد. وفاداری مشتری مقوله ای است که متاثر از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون سازمان می باشد که میزان اهمیت آنها با توجه به نوع سازمان متفاوت است.تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه عناصرآمیخته بازاریابی خدمات با وفاداری مشتریان بانک ملت و شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بروفاداری مشتریان بانک ملت صورت گرفته است برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق ، فرضیه ها به صورت ذیل بیان شده اند: فرضیه اصلی: ...

عملکرد تجارت حاصل عملیات سازمانی است که شامل دستاوردها و اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد. در این جا، عملکرد صادراتی به عنوان کسب اهداف سازمانی تعریف شده و در آن توسعه محصول و توسعه بازار که در نتیجه موجب کسب سودآوری برای شرکت خواهد شد مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد صادرات در شرکت صادراتی صادقی مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرض اول تحقیق این چنین نشان داد که ...

این پژوهش با توجه به اهمیت وفاداری مشتریان در کسب و کارهای الکترونیک با هدف سنجش میزان وفاداری مشتریان و تعیین استراتژی‌های افزایش وفاداری آن‌ها مبتنی بر مدل RFM می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی - ‌میدانی می‌باشد. جهت تعیین وزن‌های مربوط به شاخص‌ها،ابتدا نظرات 5مدیرارشدشرکت بااستفادهازپرسشنامه مقایسه‌های زوجی براساس طیف نه‌تایی ساعتی (1980)جمع آوری شده ودرنهایت،وزن‌های نسبی شاخص‌ها بااستفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش داده‌های 18 ماهه خرید یکصد مشت ...

برای ارتقاء آموزش نخست باید مشتریان را شناخت، این امر نیازمند تعریف و ارزیابی مشتریان، طرز تلقی، نیازها و خواسته‌های آنهاست. برای تحقق چنین امری، سازمان باید طوری برنامه‌های آموزشی خود را نظم ببخشد که ضمن برآورده ساختن خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، خدمات ارائه شده فراتر از انتظارات آنها باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان انطباق بین ادراکات و انتظارات دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ازکیفیت خدمات ارائه شده به آنها می‌باشد. برای انجام این امر از مدل سروکوال استفاده شده است ...

هدف از دسته بندی مشتریان، شناسایی رفتار خرید آنها و پیدا کردن الگوهای مشابه در پایگاه داده های خرید آنها می باشد تا از این طریق بتوان مشتریانی که رفتار شبیه به هم در خرید را دارند، شناسایی کرده و سپس مشتریان مشابه از جهت میزان وفاداری به محصولات سازمان را در دسته های متفاوتی قرار داد. این تحقیق می کوشد تا با تاکید بر مدل های داده کاوی در حوزه خوشه بندی، یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری و تدوین استراتژیهای بازاریابی ویژه هر دسته از مشتریان ارائه نم ...