عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق فرض بر این بوده که ارزشیابی عملکرد می‌تواند در اثر بخشی نقش مهمی داشته باشد. چرا که ارزشیابی عملکرد باعث تحقق عدالت سازمانی، ارضای نیازهای خودیابی و خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه در افراد برای ماندگاری در سازمان می‌شود. برای این منظور دو شرکت را برگزیدیم که مطابق مطالعات مقدماتی در یکی ارزیابی عملکرد ضعیف ، و در دیگری قویتر جلوه می‌کرد. با این دیدگاه نسبت به تحقیق، سه موضوع کلی را مورد بحث قرار دادیم: -1 موضوع ارزشیابی عملکرد: عملکرد، ارزشیابی عملکرد، اهداف ارز ...
نمایه ها:

جهت بررسی میزان اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از استاتید که یکی از متداولترین و پرکاربرد ترین شیوه ها در ارزشیابی فعالیت اعضا هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور می باشد 9562 پرسشنامه تکمیل شده توسط همه دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه سمنان در نیمسال اول 79-78 به دو شکل مورد تحلیل قرار گرفت : 1- ابتدا همه پرسشنامه ها 2- یک درس به طور تصادفی درهرگروه آموزشی . جهت ارزیابی میزان اعتبار نتایج بدست آمده از روش آلفای کرونباخ استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که اعتبار و دقت پرس ...

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی ...

در این تحقیق، نظرات دبیران و مدیران، نسبت به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دبیران، در نظام ارزشیابی و نیز شاخص‌های پیشنهادی محقق، مورد بررسی قرار گرفته است . شاخص‌های ارزیابی عملکرد، شامل شاخص‌های: معیارهای رفتار شغلی، معیارهای رفتار اخلاقی و معیارهای عوامل عملکردی است . تحقیق از نوع تحقیقات ارزشیابی و توصیفی است . جامعه‌آماری، شامل دبیران و مدیران دوره متوسطه عمومی آموزش و پرورش منطقه ابهر می‌باشد. از بین مدیران، چهل نفر و به همین تعداد نیز از دبیران، به صورت تصادفی ساده، به عنوان ...
نمایه ها:
دبیر | 
ابهر | 

ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرآیند فعالیتهای آموزشی میباشد و توسط آن میتوان به کاستیها و ضعفهای برنامه آموزشی و همچنین به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و راهکارهای مناسبی را در جهت حل مشکلات برنامه آموزشی ارائه نمود. برای انجام این پژوهش پرسشنامه ای تهیه شده و در اختیار اساتید قرار گرفت. سپس اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه نرم افزار ‏‎SPSS‎‏ مورد آنالیز قرار گرفته است. بر طبق نتایج بدست آمده 5/72 درصد از اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشگاه از ارزشیابی مرحله ای و 5/27 درصد آنها ا ...

ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشی یکی از گسترده ترین مباحث فرآیند آموزش است و علیرغم اهمیت فراوان آن و نیز اختصاص دادن حجم عظیمی از مباحث تربیتی به خود، نتایج آن به مقدار کمی مورد استفاده قرار می گیرد. به واقع می توان گفت تاکنون بیشتر از ضرورت اجرای ارزشیابی صحبت به میان آمده تا به کارگیری آن روشهای ارزشیابی استاد بر حسب هدف ارزشیابی و ملاکهای آن متفاوت است. اگر منظور، ارزشیابی دقیق و قابل اعتماد از عملکرد هیات علمی می باشد، لازم است که روشهای مختل ...

از دیدگاه مدیران و معلمان عوامل مورد ارزشیابی در نظام ارزشیابی فعلی مطابق با ویژگیهای آنها انتخاب نشده‌اند. همچنین آنها معتقدند که استفاده از نتایج ارزشیابی در ترفیع و ارتقاء معلمان ارزشیابی را به یک وسیله تشریفاتی تبدیل می‌سازد. براساس این تحقیق مدیران و معلمان اظهار نموده‌اند که اطلاع از مراحل و نتایج ارزشیابی در طول و پایان دوره ارزشیابی از ضروریات یک طرح ارزشیابی است و بطورکلی مدیران و معلمان از نحوه و نتایج سیستم ارزشیابی رضایت ندارند. ...
نمایه ها:
تهران | 

پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی است که در سال 1377 در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران انجام گرفته است . هرف از این مطالعه تاثیر بکارگیری روش اصولی ارزشیابی عملکرد بر کادر پرستاری و تعیین رضایتمندی آنها می‌باشد. در این پژوهش 87 نفر کادر پرستاری و 8 نفر سرپرستار شرکت داشتند. ابزار بررسی در این مطالعه پرسش‌نامه و چک لیست مشاهده‌ای عملکرد سرپرستاران بوده است . پرسش‌نامه‌ها بین کادر پرستاری آزمون و شاهد در دو نوبت توزیع گردید به سرپرستاران گروه آزمون قبل از توزیع پرسش ...

هدف ازاین ارزشیابی آگاهی ازمیزان موفقیت برنامه "قصه ظهر جمعه " بوده است که نتایج حاصله نشانگر آنست که این برنامه در جلب مخاطبین موفق بوده است یعنی به هدف سرگرمی خود رسیده است اماچون میزان یادگیری و درک پیامهای برنامه ه نسبتا پائین می باشد درهدف ارشادی - تربیتی آنطور که باید موفق نگردیده است . ...