عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

در این مقاله، مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات ارائه می شود. مدل تحقیق براساس بررسی مدلهای ارزیابی فناوری و جایگاهیابی فناوری بواسطه تحلیل ثبت اختراع و کاربرد شبکه عصبی و منطق فازی در برنامه ریزی استراتژیک پیشنهاد شده است. با توجه به عواملی مانند رفع عدم شناخت مدیران و تصمیم گیران به شکاف های فناوری موجود و حل تعارضات تصمیم گیری آنان دسترسی به مدل ارزیابی فناوری اهمی ت بسیاری دارد. علاوه بر آن، ثبت اختراع و داده های مربوط به آن از ...

با اهمیت یافتن خط مشی ها برای توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) جهت رسیدن به رشد اقتصادی، بسیاری از کشورها برآن شدند تا نتایج این خط مشی ها را در توسعه اقتصادی خود ارزشیابی نمایند تمرکز بر رویکرد سیستمی در توسعه شاخص ها و ظهور مفاهیم و نظریه های جدید از قبیل جهانی شدن، شبکه های دانش و فناوری و نوآوری باز و ظرفیت های جذب، نوآوری و اشاعه، فرآیند ارزشیابی را با چالش جدیدی مواجه ساخته است و آن نیاز به ایجاد مدل ها و چارچوب هایی پویا جهت این امر و توسعه شاخص های جدید متنا ...