عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تاثیر تنک شیمیایی درکمیت و کیفیت میوه، زردآلو این آزمایش بصورت فاکتوریل 3*2 با طرح پایه ‏‎RB‎‏ در سه تکرار انجام پذیرفت. به دلیل سرمازدگی زردآلوهای تحت آزمایش در سال 80، امکان مطالعه مورد نظر روی درختان مذبور میسر نگردید. ...

بمنظور تعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین والد گرده دهنده در ارقام تجارتی زردآلو این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار یک درخت و در هر درخت یک شاخه با حداقل 100 گل باجرا در آمد. در بهار سال جاری قبل از باز شدن شکوفه های درختان زردآلو از ارقام قربان مراغه، درشت ملایر و قرمز شاهرودتوسط قفس های توری و پاکتهای سلفنی ایزوله و توسط دانه گرده سایر ارقام تجارتی که قبلا تهیه شده بودند گرده افشانی مصنوعی و دستی شدند یادداشت برداری از کلیه مراحل گل و میوه در طول فصل زراع ...

بمنظور بررسی تراکم و روشهای کشت به دو صورت کشت تک پیاز و دو پیاز زعفران این طرح در قالب کرتهای خرد شده در چهار تکرار و بعنوان روشهای کشت ( سنتی، کشت داخل جویچه، کشت روی پشه کرتی ردیفی) و روش سنتی بعنوان شاهد با فاصله بین بوته ها روی ردیفها 7 سانتیمتر انجام شد. نتایج نشان داد بین سالهای مختلف کشت از نظر عملکرد اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین تراکمهای مختلف کاشت اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت، بین روشهای کاشت اختلاف معنی دار وجود داشت، بالاترین میزان عملکرد گل مربوط به سا ...

بمنظور بررسی و مقایسه ارقام زیتون و مطالعه سازگاری آنها در منطقه تعداد 15 رقم ایرانی و خارجی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های آماری برای صفات رویشی اندازه گیری شده که با استفاده از نرم افزار ‏‎Mstat- C‎‏ انجام گرفت. نشان داد که سه صفت اندازه گیری شده شامل : طول نهال، رشد سال جاری و طول ساقه اصلی در سطح 5 درصد معنی دار است. ولی قطر ساقه اصلی معنی دار نمیباشد. بطوریکه ارقام گرگان 1، وانولیا و گرگان 2 درهمه صفات نسبت به ا ...

بمنظور شناسایی ژنوتیپهای بومی و سلکسیون مقدماتی در 69 باغ انتخابی در سطح استان تعداد 257 ژنوتیپ بومی انتخاب علامتگذاری شد که پس از ثبت یادداشت برداریها و ارزیابی های اولیه از نظر میزان باردهی، مقاومت به سرمای بهاره و صفات کمی و کیفی میوه نهایتا تعداد 11 ژنوتیپ بومی در حومه بیجار و 3 ژنوتیپ بومی در حومه کامیاران بعنوان سلکسیونهای برتر در مرحله مقدماتی انتخاب شدند. در پاییز سالجاری خزانه بذری از تک درخت بومی مطلوب جهت پایه برای پیوند ژنوتیپ های انتخاب شده همراه با ارقام تجاری ...

بمنظور دستیابی به ارقام جدید زیتون با استفاده از روش سلکسیون توده و تلاقی متقابل بین ارقام تجاری برتر ابتدا نهالهای حاصله از بذور ‏‎OP‎‏ کشت و مراحل رشد و نمو آنها مورد بررسی قرار گرفت از این میان 24 ژنوتیپ با کشت در محل اصلی مورد ارزیابی قرار داده شد. ژنوتیپ ‏‎A14 ‎‏ با کمترین زمان دوره بلوغ و قدرت رشد سریع مقاوم در برابر باد با وزن میوه4/5 گرم و وزن هسته 86/0 و نسبت گوشت به هسته 2/6 نسبت به بقیه برتری نشان داد. دومین ژنوتیپ ‏‎A14‎‏ با رشد خیلی زیاد، باردهی زود هنگام ولی حس ...

شناخت عوامل موثر در نهشته شدن ترکیبات منگنز در حوضه های رسوبی کمک زیادی به اکتشاف مواد معدنی این عنصر می نماید و امروزه در بسیاری از مناطق کانسارهای منگنز همراه با واحدهای رسوبی - آتشفشانی سیستم های افیولیتی کف اقیانوسی مورد بهره برداری قرار می گیرند. و در این منطقه احتمال کانسارهای قبل استخراج وجود دارد لذا با استفاده از روشهای صحرایی میکروسکوپی و بویژه زمین شیمیایی نحوه تمرکز و محل تمرکز کانسارهای منگنز مورد مطالعه قرار می گیرند. ...

جهت تولید ورقهای آلومینیومی از دستگاه نورد استفاده می شود که شمشال آلومینیم به عرض 60 سانتی متر را می تواند در مراحل مختلف به ضخامت حداقل 5/0 میلی متر برساند. غلطکهای این دستگاه از جنس چدن مخصوص با سختکاری سطحی که از فرایند ریخته گری دارای برد بدست می آید است. گیربکس مخصوص با یک ورودی و دو خروجی همزمان با نسبت 1 به 100 و سرعت عبور ورق 10 متر در دقیقه است. سیستم کنترل ضخامت ورق الکترونیکی با دقت 1 میکرون می باشد. ...

تفسیر و شرح لغات و مشکلات مثنوی از بیت 3000 به بعد دفتر اول ( سه هزار بیت اول شرح مرحوم فروزانفر است) تا آخر در هفت مجلد. این طرح در جشنواره خوارزمی برنده شناخته شد. ...