عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تبعات الحاق به سازمان تجارت جهانی، توسعه بانک آماری شاخصهای اقتصادی- اجتماعی بین المللی، اصلاح و تسهیل روشهای گمرکی، بررسی و تعیین مقررات حاکم در تجارت خدمات و ... هدفهای این طرح را تشکیل می دهد. ...

هدف از این طرح بررسی ابعاد اشتغال زایی بخش ساختمان و مسکن بود، تعیین سهم بخش مسکن در اشتغال کشور و نیز تعیین ارتباط بین رشد این بخش و رشد اشتغال کشور از جمله موضوعاتی است که در این طرح از سه قسمت تشکیل شده: 1- بررسی اشتغال و بازار کار 2- مطالعه وضعیت گذشته و موجود بخش مسکن و ساختمان و ویژگیهای اشتغال زایی این بخش 3- آینده نگری و تعیین دورنمای 20 ساله وضعیت ساختمان و مسکن ...

شناخت وضع موجود نیروی انسانی و پیش بینی عرضه و تقاضا و ترکیب آن در 5 سال آینده، ساختار اشتغال ، بیکاری در بازار کار ایران، و برآورد الگوی نرخ مشارکت نیروی کار اهداف این طرح را تشکیل می دهد. ...

این پروژه هدفهای زیر را دنبال می کند: - ارائه تصویر دقیقی از ویژگیها و شرایط کلی و عمومی کشور -تبیین وضعیت جمعیت و پیامدهای تداوم شرایط جاری -تعیین سیاستها، هدفها و آرمانهای ملی جمعیت -طراحی استراتژیهای مورد لزوم برای پیشبرد سیاست ملی جمعیت -طراحی و تعیین ساختار نهادی و نظام اجرایی متناسب ...

بررسی رابطه بین متغیرهای کلان و برخی از شاخصهای توزیع هزینه خانوار، بررسی آماری بودجه خانوار درسال 1375 به منظور استنتاج سیاستهای مربوط به رفع فقر، و بررسی فقر و تحولات آن هدفهای این طرح می باشد. ...

منابع آب های داخلی یکی از ذخائر قابل کنترلی هستند که به منظور اعمال مدیریت های بهره برداری و دستیابی استاندارد های مختلف زیستی بر اساس دیدگاه های کارشناسی به عنوان یک اکوسیستم با ارزش مورد توجه می باشد. شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران به لحاظ موقعیت کوهستانی و بارش باران های فصلی و برف فراوان دارای اکوسیستم های آبی مختلفی است و مجموعه زیستی آن ها نیز تحت تاثیر خاص اقلیمی وسعت و نوع تفاوت های مخصوص را دارا می باشند در این مطالعه تا حد ممکن تعداد اکوسیستم های آبی منطقه ش ...

هدف عملیاتی ای پژوهش به بررسی نظریه ها و رهیافت های برنامه ریزی شهری با نگاهی ویژه به برنامه ریزی شهری و کوشش در جهت اختیار یک طبقه بندی کلان به عنوان چهارچوبی است که در درون آن بتوان به گونه بندی تفصیلی و تشریح نظریه ها و رهیافت ها به نحوی که نه تنها نظریه ها و رهیافت های قراردادی و رایج بلکه نظریه ها و دیدگاه های بنیادی و نوین تر را نیز در برگیرد، پرداخت. ...
نمایه ها:
نظریه | 
نگرش | 
شهر | 

1) اسانسهای گیاه‏‎a‎‏‎N. racemos‎‏، با جمع آوری اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل و اسانس گیری از آن به روش ‏‎Hydro-distillation‎‏ و محاسبه بازده اسانس با توجه به وزن خشک گیاه به دست آمد. با مطالعه و بررسی دقیق زمان های بازداری ترکیبات اندیس های بازداری کواتس طیف های جرمی و مقایسه کلیه این پارامترها با ترکیبات استاندارد صورت گرفت. شناسایی 24 ترکیب ترپنوئیدی مختلف در اسانس این گونه از گیاه نپتا به دست آمد. 2) اسانس های موجود در گیاه ‏‎N.crassifolia‎‏ ، اندام های هوایی گ ...

هدف این طرح تدوین یک مجموعه از برخی واژه های اقتصادی برای رفع نقایص فرهنگهای اقتصادی موجود بوده است. این واژه ها عبارتند از : واژه های اقتصادی که در فرهنگهای منتشر شده مترادف و معنایی نارسا داشته است. واژه هایی که تاکنون در فرهنگهای موجود فکری برایشان نشده است و سرانجام واژه های تازه و نوظهور. ...