عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

زمانی که ویرایش 2 قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن تدوین شد، نیازهای فهرست های دستی و قالب های اطلاعاتی که در آن زمان وجود داشت، در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر با ظهور رایانه ها و استفاده از آنها به عنوان محمل فهرست ها و با توجه به قابلیت های فهرست های رایانه ای و همچنین ظهور منابع اطلاعاتی جدید، حضور برخی قواعد و کاربرد آنها و نیز اساسا اطلاعات موجود در فهرست ها به دلیل محدودیت شان مورد تردید قرار گرفته است، لذا این پژوهش با هدف پی بردن به دیدگاه های مدرسان کتابداری در ار ...

نظام اداری کشور در پیشرفت جامعه خاصه در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده نقش مهم و قابل توجه دارد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که در اجرای وظایف و مسئولیتهای خطیر خود، برخودار از ویژگیهای همچون "سرعت و صحت عمل در کار" باشد. بطوری که بهره‌گیری بهتر و بیشتر از وقت و منابع "قابلیت و توانایی بیششتر و بهتری از خود در جهت اهداف سازمان نشان دهد. مطالعات نشان می‌دهد که نظام اداری در ایران با داشتن پیشینه تاریخی خاص ، از موقعیت و شرایط مناسب و مطلوبی برخوردار نبوده و حتی با وقوع انقلاب ا ...

تحقیق حاضر درصدد است که ارکان اساسی ساختار (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) را در "کوی دانشگاه تهران" بررسی و میزان فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار را تبیین نماید و ساختار مناسب آنرا طراحی کند. ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، وضعیت استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی را بررسی می‌نماید. از بین 2761 عضو هیات علمی سه دانشگاه مذکور، 365 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی بعنوان نمونه پژوهش تعیین گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است . حدود 84 درصد از افراد نمونه، پرسشنامه‌ها را تکمیل و عودت دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مجذور X2 و t-student و به ...

هر مدیری باید برای انجام وظایف خود مانند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، هماهنگی و کنترل، تصمیم گیری نماید و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان هر چه عقلایی تر باشد سازمان را در رسیدن به اهداف تعیین شده نزدیک تر می سازد. هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی از میزان و چگونگی رابطه ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم گیری می باشد که این نوع موضوع به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا نسبت به رابطه ساختار سازمانی و فرایند تصمیم گیری در سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشکلات سازمان و مخصو ...

در این تحقیق نحوه نگهداشت کارکنان متخصص (کارشناسان)، انگیزش و در نتیجه کارآیی در دانشگاه مورد توجه و بررسی می باشد. این اهداف را با بکارگیری مواردی چون ایجاد یک نظام آموزشی در جهت ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان، طراحی مشاغل دارای انگیزش، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان، توجه به مسائل و امکانات رفاهی، بر پایی یک نظام ارزشیابی صحیح و دقیق و ایجاد انگیزه های شغلی برای کارکنان می توان احراز نمود. این بررسی را می توان در هر سازمان دولتی و یا در مورد کلیه کارکنان سازمان های ایرانی عملی ...

هدف اصلی از این تحقیق بررسی وضع موجود خصوصی سازی در دانشگاه تهران و آثار آن بر کارایی می باشد، و نیز تجزیه و تحلیل این موضوع که آیا خصوصی سازی اثرات مثبتی بر کارایی داشته است یا اثرات منفی، و یا اصلا تاثیری بر کارایی نداشته. ...

نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1-کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه با مفروضات آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازگار نیست. 2-کارکردهای منابع انسانی دانشگاه براساس رویکرد استراتژیک و برمبنای باورها و اصول علمی به گونه نوآورانه ، تحولی و آینده نگر طراحی نشده اند.3-براساس الگوی تحلیل عوامل استراتژیک ‏‎‏‎SWOT‎‏ و کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎AHP‎‏ استراتژی ‏‎ST‎‏ با ترجیح نهایی 6/43 درصد مناسبترین استراتژی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات در حوزه قوتها، ضعفها ...