عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2472

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله برای حل مساله برنامه ریزی توان راکتیو شبکه قدرت در حالت کار عادی و شرایط اضطراری آن، از یک شیوه جدید بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم بازپخت تطبیقی فلزات استفاده شده است. در حل مساله برنامه ریزی توان راکتیو، از مدل واقعی سیستم قدرت که یک سیستم غیرخطی است، استفاده گردیده است. در این روش نیازی به محاسبه مشتقات تابع هدف نیست بلکه مستقیماً از مقدار واقعی تابع هدف در بهینه سازی استفاده می شود. ملاحظات مربوط به پیشامدهای احتمالی در شبکه قدرت با استفاده از یک دیدگاه تصحیح ک ...

توسعه قشم از حساسیت خاصی در همه ابعاد اکولوژیک، اقتصادی و سیاسی برخوردار است. این جزیره بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس است که نزدیکترین آنان به ساحل می باشد. توسعه پایدار جزیره با توجه به ماهیت جزیره ای بودن آن از نظر اکولوژیکی و حضور اکوسیستم های خاصی چون جزایر مرجانی، جنگلهای حرا و اراضی خاص و وسیع داخلی آن در کنار روند نابسامان توسعه گذشته اش و طرحهای توسعه جاه طلبانه ای که برای این منطقه آزاد پیش بینی شده است مستلزم دقت خاصی خواهد بود که باید حتماً بر شناخت دقیق وضعیت مو ...

این سئوال همچنان مطرح است که چرا طرحهای توسعه به هدفهای خود دست نیافته اند. دلایل زیادی می توان برای آن ذکر کرد ولی در این مقاله سعی شده است تنها به <علل برنامه ریزی> آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنین فرایند برنامه ریزی طرحهای توسعه بررسی و نحوه تهیه و اجرای طرحهای توسعه در محیط تاثیر توسعه ای آن بازبینی گردیده و در نهایت نشان داده شده است که به علت عدم استفاده از دانشهای لازم در فرایند برنامه ریزی، این طرحها به هدفهای تعیین شده خود نمی رسند و هزینه اثر بخشی لازم را ندارند ...

ایران کشوری است که بر روی کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است. عامل ارتفاع سبب تشکیل کانون های آبگیر و تعدیل اثرات خشکی در امتداد دو رشته کوه بزرگ البرز و زاگرس و رشته کوههای منفرد داخلی شده است. حوضه های آبریز به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب کشاورزی، آشامیدنی و تامین نیروی برق -آبی نیازمند برنامه ریزی مناسب در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. رودخانه ها به عنوان زهکش اصلی حوضه های آبریز از نظر کانون های تغذیه و ویژگی های مسیر جریان در یک دسته بندی کلی به دو نوع ...

پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در مدت نسبتا کوتاهی که از سابقه تعریف و اجرای آنها در کشور می گذرد، اغلب با مشکلات و چالشهایی روبرو هستند . برخی از چالشها ناشی از عوامل محیطی و پاره ای ناشی از ضعف عوامل اجرایی این پروژه هاست. در این مقاله که بر مبنای تجارب نگارنده در اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور و با جمع بندی تجارب حاصل از اجرای این پروژه ها تهیه شده است، ابتدا معیارهای موفقیت پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات بر شمرده می ...

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بااستفاده از روش عملی پایپ ،علاوه براینکه بعنوان یک فرآیند مستمر برنامه‌ریزی ،احیاء و توسعه سازمانی با مسائل و مشکلات سازمان به صورت بازبرخورد نموده و باایجاد کار گروهی در راه ارتقاء عملکرد و افزایش سطح کارایی سازمان مذکور تلاش خواهد داشت . بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آماری را دررابطه با تهیه برنامه پنجساله نیز فراهم خواهد نمود. ...

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بااستفاده از روش عملی پایپ علاوه براینکه بعنوان یک فرآیند مستمر برنامه‌ریزی احیاء و توسعه سازمانی بامسائل و مشکلات به صورت بازبرخورد نموده و باایجاد کار گروهی در راه ارتقاء عملکرد و افزایش سطح کارایی شرکت مذکور تلاش خواهد داشت ،بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آماری را دررابطه با تهیه برنامه پنجساله نیز فراهم خواهد نمود. ...

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بااستفاده از روش عملی پایپ ،علاوه براینکه بعنوان یک فرآیند مستمر برنامه‌ریزی ،احیاء و توسعه سازمانی با مسائل و مشکلات سازمان به صورت بازبرخورد نموده و باایجاد کار گروهی در راه ارتقاء عملکرد و افزایش سطح کارایی سازمان مذکور تلاش خواهد داشت ،بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آماری را دررابطه با تهیه برنامه پنجساله نیز فراهم خواهد نمود. ...

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد سازمان میراث فرهنگی کشور بااستفاده از روش عملی پایپ ، علاوه براینکه بعنوان یک فرآیند مستمر برنامه‌ریزی ،احیاءو توسعه سازمانی با مسائل و مشکلات سازمان به صورت بازبرخورد نموده و باایجاد کار گروهی در راه ارتقاء عملکرد و افزایش سطح کارایی سازمان مذکور تلاش خواهد داشت ، بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آماری را دررابطه با تهیه برنامه پنجساله نیز فراهم خواهد نمود. ...