عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانو ذره‌های مغناطیسی آهن اکسید با استفاده از روش هم رسوبی تهیه شدند و سپس با 5-آکریل‌آمین‌ایزوفتالیک‌اسید، سیکلودکسترین، کیتوسان و پلی‌اتیلن ایمین پوشش داده شدند. همچنین مزوپور MCM-41 با استفاده از روش هیدروترمال تهیه شد و سپس با پلی اتیلن ایمین پوشش داده شد. همه‌ی نانو کامپوزیت‌های تهیه شده با روش‌های TEM، FE-SEM، TGA، VSM، XRD، EDAX، BET و FT-IR آنالیز شدند و سپس در دارورسانی، تثبیت آنزیم و فعالیت کاتالیستی مورد استفاده قرار گرفتند. ...

پژوهش موجود با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به مطالبات قومی با درون‌مایه‌ی ملی گرایانه، به بررسی گونه‌ها و زمینه های تکوین ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنشین می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد 1603 نفر نمونه از کُردهای ساکن در استان‌های کُردنشین(کُردستان،آذربایجان غربی،کر ...

هدف اصلی از این پایان نامه، به بررسی ساختار نانوترکیبات هیبریدی بر پایه تهیه نانوساختارهای هیبریدی توسط هتروپلی اسیدهای (HPAs) کپسوله شده در چهارچوب‌های فلز-آلی (MOFs) و استفاده از آن‌ها در کاربردهای مختلف از کاربردهای کاتالیزوری گرفته تا دارورسانی، می‌پردازد. ابتدا نانوساختارهای هیبریدی HPAs@MOFs سنتز و شناسایی شدند و فعالیت کاتالیزوری آن‌ها در واکنش‌های آلی مانند سولفورزدایی اکسایشی، سنتز بتا کتو انول اترها و تولید بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت. این کاتالیزورهای فعال امکان ...

پژوهش موجود با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به مطالبات قومی با درون‌مایه‌ی ملی گرایانه، به بررسی گونه‌ها و زمینه های تکوین ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنشین می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد 1603 نفر نمونه از کُردهای ساکن در استان‌های کُردنشین(کُردستان،آذربایجان غربی،کر ...

مشتقاتی از مرکاپتو بنزایمیدازول و مرکاپتو بنزوتیازول حاوی گروه های تری آزولی به دو فرم فاقد لینکر و دارای لینکر با استفاده از بنزیل هالیدهای مختلف سنتز شدند. در مرحله اول مشتقات بنزایمیدازولی حاوی تری آزول، بدون لینکر سنتز شدند. واکنش کلیک مربوطه، در دمای ۷۰ درجه سلسیوس و در حلال اتانول انجام شد. محصولات مربوطه با بازده هایی در گستره ۶۵-۵۵ درصد به دست آمدند. در ادامه به منظور مقایسه قدرت مهار کنندگی ترکیبات بر اساس میزان فاصله بین گروه های بنزایمیدازول و بنزیل تری آزول، بخشی ...

پژوهش حاضر به تأثیر سلامت سازمانی بر نوآوری کارکنان با توجه به نقش میانجی گری اعتماد سازمانی می پردازد. با توجه به اهمیت سلامت سازمانی در نوآوری نیروی انسانی و تأثیر عوامل مختلف مانند اعتماد سازمانی این پژوهش از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که میزان تأثیر سلامت سازمانی بر نوآوری کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی در جامعه مورد بررسی چقدر است؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه توأم با مصاحبه ا ...

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خارجی منتخب بر اجزای ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری محور در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از نوع کمّی، توصیفی- همبستگی، از نوع علی می باشد که جهت آزمون تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب در صنعت بانکداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری مد نظر قرار گرفته اند. از نظر هدف این تحقیق ار نوع کاربردی و از منظر افق زمانی این تحقیق از نوع تک‌زمانی بوده و واحد تجزیه ‌و تحلیل افراد می‌باشند. جهت تدوین مبانی نظری، طراحی ...

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خارجی منتخب بر اجزای ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری محور در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از نوع کمّی، توصیفی- همبستگی، از نوع علی می باشد که جهت آزمون تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب در صنعت بانکداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری مشتری مد نظر قرار گرفته اند. از نظر هدف این تحقیق ار نوع کاربردی و از منظر افق زمانی این تحقیق از نوع تک‌زمانی بوده و واحد تجزیه ‌و تحلیل افراد می‌باشند. جهت تدوین مبانی نظری، طراحی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و بهره وری در زنان شاغل در ادارات دولتی کاشان است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی زنان شاغغل در ادارات دولتی شهر کاشان تشکیل می دهند که از میان این افراد تعداد 240 نفر به صورت تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. دو پرسشنامه عزت نفس اسمیت و همکاران، و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت به منظور جمع آوری داده ها استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که عزت نفس و تمامی مولفه های وابسته به آن رابطه معناداری با سطح بهره وری زنان شاغل در ادا ...