عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 376

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پیام کوتاه به یک ابزار محبوب در ارتباطات افراد و گسترش کسب و کار‌ها تبدیل شده است. در سال 2013 بیش از 1/6 تریلیون پیام کوتاه ارسال شده است. در زندگی روزمره برخی اوقات افراد اقدام به تبادل اطلاعات محرمانه نظیر کلمات عبور و سایر اطلاعات حساس دیگر از طریق پیام کوتاه می نمایند. اما آیا این ارتباط امن است؟ زمانیکه اطلاعات حساس با استفاده از پیام کوتاه مبادله می شود، بسیار مهم است که این اطلاعات از انواع استراق سمع‌ها محافظت شده و نیز تضمین شود که منشأ فرستنده پیام معتبر ...

به منظور افزایش کارایی و بهره وری بانک ها نیاز به برنامه ریزی به دلیل محدود بودن منابع مالی ضروری است ، بویژه به دلیل بالا بودن ریسک در بخش کشاورزی. در این بخش به لحاظ عملی ایجاب می نماید به منظور فرایند تصمیم گیری، ترکیب و تخصیص منابع و مصارف موجود بررسی گردد تا دستیابی به اهداف مورد نظر میسر گردد . در واقع اثرات شاخص هایی بر سودآوری سنجیده می شود.روش پژوهش از نظر نوع ماهیت ، بصورت همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد و از جمله تحقیقات پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش در ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر میان مدیران و معاونان بانک‌های حوزه شهرستان کازرون است. این تحقیق به روش توصیفی– همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه مدیران و معاونان بانک‌های حوزه شهرستان کازرون می‌باشد (182 = N) و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و اندازه آن 74 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی است. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه فرآیند مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز (2003) با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و پرس ...

علی رغم ابداعات و نواوری های موجود درنظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت بانک از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود.جهت جمع اوری داده هامربوط به این تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است فرضیات تحقیق با استفاده از ازمون رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج بدست امده حاکی از ان است که عواملی جون تسهیات متقاضی ،نوع فعالیت،سوابق اعتباری ، نرخ سود تسهیلات،میزان درامد ماهیانه ،در ریسک اعتیاری تاثیر دارد. ...

در سال های اخیر بانک ها به علت افزایش عرضه و رقابت و همچنین به منظور حفظ بقا، افزایش سودآوری و سهم بازار خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع‌تر و با کیفیت تر شده‌اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی در دستیابی به موفقیت، همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات بانکی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی اهمیت عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی، بررسی وجود یا عدم وجود اختلافِ نظر میان دیدگاه‌های مشتریان با دیدگاه‌های ارائه ...

جامعه امروز از سیستم بانکی انتظار دارد که ضمن تلاش درجهت جذب سپرده ها و تخصیص مناسب آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی، به موازات پیشرفت های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت نمایند. در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای هزینه های تبلیغات و عوامل اداراکی – رفتاری (تمایلات رفتاری ، تصویر شرکت، کیفیت ادراک شده و رضایت مشتری) بر وفاداری به برند شعب منطقه 4 بانک ملت شهر تهران پرداخته ایم. ابتدا مفهوم تبلیغات ، تمایلات رفتاری،وفاداری به برند، تصویر شرکت،کیفیت ادراک شده و رضایت مشتر ...

مدیریت بانک‌ها همواره در جست و جوی دلایل ناکارایی و درصدد از بین بردن آنها هستند. این مسائل به آنها کمک می‌کند تا نتیجه رقابت خود را با دیگران مشاهده کنند. از بین روش‌های مختلفی که به طور معمول برای ارزیابی واحدهای مختلف موسسات استفاده می‌شود، روش تحلیل پوششی داده‌ها که با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی، مرزی متشکل از واحدهایی با بهترین کارایی نسبی، تشکیل و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر واحدها قرار می‌گیرد، یکی از روش‌های معتبر در اندا ...

در دنیای امروز ادامه حیات وفعالیت سازمان را توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند که یکی از موثرترین روشهای مورد استفاده ی سازمان ها در این خصوص استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف سازمان حهت رفع آنها ونقاط قوت آن جهت بهبود می باشد. کارت امتیازی متوازن شش وجهی یکی از مهمترین وموثرترین روش ها برای انجام ماموریت واقدام استراتژیهای سازمانهای استراتژی محور بوده که روابط بین شش وجه(منظر)از کارت امتیازی متوازن را می توان بر اساس شاخصها ...

Nowadays, technical terminology translation plays an important role in human life. Specific groups of people all over the world refer to learn these terminologies in order to be familiar with a subject and improve their knowledge in that domain. On the other hand, saving the technical translation equivalent is a particularly salient challenge for technical translators. The present study was conducted to investigate the difference between the translation of banking terminology ...