عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد ارقام و لاین‌های مورد بررسی در اثر تنش شوری کاهش یافته است . بالاترین عملکرد در لاین‌های شماره 7 و شماره 2 و شماره 1 به ترتیب 2977، 2963 و 2500 کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد در لاین‌های شماره 19 و شماره 18 و شماره 9 به ترتیب با 2240، 1544 و 1592 کیلوگرم در هکتار وجود داشته است . ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
لاین | 
شوری | 

در این مطالعه تعداد 97 توده ‏‎F2‎‏ ، 119 توده ‏‎F3‎‏ 229 لاین ‏‎F5‎‏ و 124 لاین ‏‎F6‎‏ مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین آنها با توجه به معیارهای مورد نظر انتخاب بوته بعمل آمد. از بذور تک بوته های انتخابی پس از ارزیابی و سلکسیون مجدد در مجموع از توده ‏‎F2‎‏ تعداد 68 توده ‏‎F3‎‏ و از توده ‏‎F3‎‏ 45 توده ‏‎F4‎‏ به روش ‏‎Medified Bulk Pedigree‎‏ انتخاب گردید. از بین توده های ‏‎F5‎‏ و ‏‎F6‎‏ تعداد 154 لاین ‏‎F6-Fn‎‏ به روش پدیگری انتخاب و برای ادامه بررسی در سال آینده شماره گذار ...

تعداد 47 لاین و رقم در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی بدون تکرار و تعداد 16 لاین و رقم در قالب آزمایش ‏‎B‎‏ و بر اساس طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند که نتایج بشرح ذیل است: 1- در آزمایش مقدماتی محصول لاینها پس از توزین به روش رسم نمودار با دو شاهد ‏‎C-75-5‎‏ و گاسپارد مورد مقایسه قرار گرفتند که در مجموع تعداد 20 لاین جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سراسری منطقه سرد کشور معرفی شد. ...

تعداد 32 لاین ، از لاینهای بخلوص رسیده سال گذشته در قالب آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی بدون تکرار با دو شاهد تجن و شیرودی که بعد از پنج لاین تکراری شد مورد ارزیابی قرار گرفتند. محصول لاینها پس از توزین به روش رسم نمودار با دو شاهد مقایسه شدند که در مجموع تعداد 12 لاین با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و میزان عملکرد جهت شرکت در ازمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سراسری منطقه شمال کشور ( ساحل خزر ) معرفی شدند. ...

به منظور دستیابی به ارقام با کمیت و کیفیت برتر تعداد 42 لاین و رقم بصورت مشاهده ای مورد بررسی قرار گرفت. محصول لاینها پس ازتوزین به روش رسم نمودار با دو شاهد تجن و شیرودی مقایسه شدند . با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب و عملکرد دانه تعداد 9 لاین جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت سراسری اقلیم شمال کشور ‏‎(PRWYT-N)‎‏ برای سال زراعی آینده انتخاب شدند. ...

این طرح با شرکت دو آزمایش بین المللی ‏‎IBWSN‎‏ با 415 لاین و آزمایش تکراردار ‏‎ESWYT‎‏ با دو تکرار و 50 تیمار در پایه طرح الفا لاتیس به اجرا در آمد . تجزیه آماری برای طرح مشاهده ای تجزیه های سیستاتیک و با استفاده از شاهدهای بکار رفته صورت پذیرفت . که شاهدها عبارت بودند از : تجن، شیرودی، ‏‎N-75-15‎‏ ، ‏‎N-75-16‎‏ و برای آزمایش ‏‎ESWYT‎‏ با نرم افزار مربوطه بصورت الفالاتیس تجزیه و با شاهد تجن بکار رفته مورد مقایسه میانگین عملکرد قرار گرفت . صفات مهم زراعی ، پتانسیل عملکرد و مقا ...

به منظور دستیابی به ارقام سازگار با شرایط منطقه و دارای صفات مطلوب زراعی و مقاومت نسبی در برابر آفات و امراض و همچنین در راستای همکاریهای بین المللی این طرح در قالب سه آزمایش بشرح زیر اجرا گردید . 1- آزمایش ‏‎IBWSN‎‏ دریافتی از سیمیت مکزیک با 415 لاین و رقم و ‏‎FEFWSN‎‏ از سیمیت ترکیه که بدون تکرار بوده و به ازای هر 20 شماره شاهد منطقه رقم مرودشت قرار می گرفت . محصول لاینها به روش رسم نمودار با شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند و در مجموع با جمع بندی نتایج این آزمایشات در دیگر من ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.