عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشرفت‌های اخیر در ژنتیک ملکولی امکان تحلیل صفات تولیدی در سطح DNA و استفاده از این اطلاعات را در اصلاح دام فراهم ساخته است . ژن هورمون رشد بدلیل اثرات عمده‌ای که در رشد، شیرواری و توسعه غدد شیری در گاو دارد و بعنوان یکی از مهمترین ژنهای کاندید برای صفات کمی مربوط به تولید شیر مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق نمونه‌ای از گاوهای نر نژاد هلشتاین، که در مرکز اصلاح نژاد کرج نگهداری و از طریق تلقیح مصنوعی در سطح کشور استفاده شده‌اند، از نظر واریانت‌های آللی در جایگاه ژن خوت ...

اثر سطوح متفاوت جایگزینى علوفه سیلو شده جو به جاى یونجه خشک در جیره هاى حاوى تخم پنبه در یک طرح چرخشى با 4 جیره آزمایشى در 4 دوره 21 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور از 8 راس گاو شیرى هلشتاین شکم اول با میانگین تولید روزانه 30 که 77 روز شیردهى را پشت سر گذاشته بودند، استفاده شد. در جیره اولى تنها منبع علوفه اى یونجه بود، اما در سایر جیره ها یونجه با علف جو سیلو شده به نسبتهاى یک سوم-دوسوم و کامل جایگزین شد بطوریکه در جیره چهارم تنها بخش علوفه اى فقط از علف سیلو جو بود. ...

کمپلکس اصلی سازگاری بافتی یک دسته بزرگ و بهم فشرده از ژنهایی است که نقش مهم و اساسی را در سیستم ایمنی انسان و حیوانات داراست. سازمان و ساختمان ژنهای MHC در گاو بنام BOLA شناخته شده است و محل آن در روی کرموزوم شماره 23 است. ژنهای سیستم BOLA در داخل سه کلاس ژنی طبقه بندی شده اند از ژنهای کلاس II ژن DRB3 فوق العاده پلی مورف است. اهمیت و عملکرد پلی مورف بودن لوکوس DRB3 و تولیدات ژنهای آن در گاوهای شیری کاملا مشخص شده است. تفاوت های قابل توجهی در فراوانی های آللی دو نشانگر ما بین ...

پروتئین باند کنندهATP دومین زیر عضو(ABCG2) یک انتقال دهنده پروتئینی در سطح غشای سلولی می باشد. نقش عمده آن انتقال مواد به ویژه چربی ها به داخل وخارج سلول ها است. این انتقال دهنده پروتئینی توسط ژن ABCG2 کد می شود. با توجه به نقش ABCG2 در انتقال چربی ها از خون به داخل شیر وهمچنین مطالعات QTL صفات تولید شیر، ABCG2بعنوان یک ژن کاندید مرتبط با صفات تولید شیردر گاوهای شیری در نظر گرفته شده است تعویض نوکلئوتید Aبا C در این ژن و بیان آن باعث تبدیل تیروزین به سرین در موقعیت Y581Sو ...

هدف از انجام این مطالعه برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین مازندران با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور بود. داده ها از 49776 گاو هلشتاین که بین سال های 1368 تا 1383 متولد شده بودند، بدست آمد. اجزاء واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات مختلف بر اساس مدل حیوان (تک صفته) به روش حداکثر درستنمایی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری (DF REML) برآورد گردید. میزان وراثت پذیری برای تولید شیر و چربی و درصد چربی شیر بر اساس 305 روز ش ...

هدف از این تحقیق، برآورد روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای رکوردهای شیر 305 روز (شیر تصحیح شده) و کل دوره شیردهی (شیر تصحیح نشده) در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران بود. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل 332160 رکورد متعلق به 332160 رأس گاو هلشتاین شکم اول بود که طی سال‌های 1389- 1369 در 2318 گله زایش داشتند. نرم افزار مورد استفاده برای آنالیز ژنتیکی صفات DMU بود. برآورد اجزاء واریانس و پیش‌بینی ارزش اصلاحی به ترتیب با روش حداکثر درست-نمایی محدود شده و بهترین پیش‌بینی نااریب خ ...

رسیدن به بیشترین بازده و سود اقتصادی بدون افزایش اندازه گله از مهمترین اهداف مزارع پرورش گاو شیری است و با توجه به اینکه شیر و سایر محصولات حاصل از آن از مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی انسان می باشند، افزایش تولید و بهبود کیفیت همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف در صنعت تولید شیر مطرح بوده است. برای رسیدن به بهبود ژنتیکی در زمینه افزایش تولید وکیفیت محصول، می‌توان از روش‌های انتخاب استفاده نمود. روش‌های جدید انتخاب مانند استفاده از چند شکلی ژنتیکی ژن‌های موثر بر صفات ...

تولید شیر یک صفت اقتصادی مهم گاو هلشتاین است. ورم‌پستان یکی از رایج‌ترین بیماری‌ها در گاوهای شیری بالغ است که اثر زیادی بر تولید و ترکیب شیر می‌گذارد. شیوع ورم‌پستان دلیل اصلی زیان‌های اقتصادی گاوداری های صنعتی دنیا می‌باشد. بیش از 25% از کل زیان‌های اقتصادی ناشی از کل بیماری‌ها می‌تواند مستقیما با ورم‌پستان در ارتباط باشد. بیماری ورم‌پستان از سایر بیماری‌های کاملا متمایز است، زیرا تعداد زیادی از میکروب-های مختلف می‌توانند ورم‌پستان را ایجاد کنند. در سال‌های اخیر نقش بیان ژن ...
نمایه ها:
?–ifn | 
tnf-? | 
gm-csf | 

جهت براورد مولفه‌های (کو)واریانس و پارامتر‌های ژنتیکی صفت تولید شیر از مدل‌های مختلف یک‌متغیره، چند‌متغیره، تکرار‌پذیری و رگرسیون تصادفی استفاده شد. هدف بنیادی این پژوهش مقایسه مدل‌های رگرسیون تصادفی با برازش توابع چند جمله‌ای لژاندر و اسپلاین خطی برای بررسی صفت تولید شیر و مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های یک گله و چندین گله بود. در ابتدا مدل‌های رگرسیون تصادفی برای یکی از گله‌های گاو شیری واقع در استان اصفهان تجزیه و تحلیل شد و سپس این تجزیه و تحلیل برای تعداد بیش ...