عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15858

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی و عصر دانایی محور، منابع انسانی آموزش دیده می توانند به اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش و ارتقا عملکرد کارکنان کمک کنند ، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش موثر و روش آموزش بر عملکرد کاری کارکنان با تاکید بر نقش میانجی مدیریت دانش می پردازد.. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسش نامه با ۲۵ گویه می باشد که روایی آن توسط اساتید و صاحب نظران وخبرگان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ ۰.۸۹ تایید شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستاد ...

انسان بعنوان پیچیده ترین و پویاترین گوهر آفرینش یکی از عناصر اساسی و اصلی هر سازمان است که در پیشبرد امور و بروز تحول دخالتی موثر دارد. بنابراین برای تحقق اهداف سازمان و بقا و رشد و پویایی، شناسایی منابع انسانی خلاق و مبتکر و نوآور اهمیت حیاتی دارد. در این راستا ارزیابی عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موثرترین ابزار شناخت و کنترل در یک سازمان ، نقش مهمی را ایفا می کند. در این پروژه به منظور طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای بانک توسعه صادرات ایران، ضمن مطالعه متدهای مخت ...

بیان موضوع: یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت گسترش شناخت یا دانایی (در رابطه با انسان و جهان) است و مهم‌ترین رکن شناخت، طرح پرسش است. لذا موضوع تحقیق حاضر "مطالعه نگرش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهار در مورد میزان موفقیت نظام آموزشی موجود در پرورش روحیه پرسشگری" می‌باشد. هدف کلی: این تحقیق سعی دارد با شناسایی رابطه بین مولفه‌های نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور با پرورش روحیه پرسش‌گری از دیدگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بها ...

رابطه بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز اهتمام ورزیده است . نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 110 نفر (همگی زن ) از کارکنان مرکز مخابرات تلفن 118 شیراز بودندکه از روش سرشماری استفاده گردیده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری، پرسشنامه فرسودگی شغلی و پرسشنامه رضایت شغلی بوده است که پس از تکمیل پرسشن ...

یکی از مشکلات اجتماعی عصر ما، فشارهای روانی ناشی از کار می باشد که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نام دارد. فرسودگی شغلی باعث کاهش انرژی کاری شده و علاوه بر تأثیر بر بازده کاری سازمان، سلامت عمومی فرد را نیز به خطر می اندازد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات از دیدگاه کارمند می باشد. تحقیقات جداگانه زیادی در مورد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات انجام گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این مسئله پرداخته اند. امّا تا به حال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با فرسودگ ...

افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته است بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. در پاسخ به این چالش‌های محیطی، سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت "مدیریت منابع انسانی" تغییر جهت داده‌اند.در همین راستا صاحبنظران به ...

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن شهر تهران می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان مدیریت های چهارگانه شهر تهران شامل مدیریت شمال غرب، مدیریت جنوب غرب، مدیریت شمال شرق و مدیریت جنوب شرق و همچنین شعبه مستقل مرکزی شهر تهران می باشد؛ که جمعاً جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 نفر بود و از این تعداد 421 نفر انتخاب گردید.روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید.برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسش نا ...

امروزه با شدت گرفتن رقابت در بین شرکتها، شرکتهای خدماتی دیگر با ایجاد تمایز صرف در نمای بیرونی فروشگاه های خود، تغییر سیستم قیمت گذاری و حتی تنوع محصول قابل ارائه در فضای فروشگاه، نمی توانند شرکتی رقابتی و موفق در عرصه بازار داشته باشند. شرکتها باید بکوشند ضمن اثرگذاری بهینه بر رفتار خریداران در نقطه خرید، با هزینه کمتری به اهداف خود دست یابند. همچنین، هر چه شرکتها بتوانند رفتار خریداران در نقطه خرید را به رفتار فرانقشی آنها تبدیل نماید، می توانند به اهداف خود به شکل مطلوبتری ...

عدالت اساسي ترين مفهوم در حقوق انساني است به طوري كه مي توان گفت عدالت فضيلت اوليه واساسي است تا حدی که انسانها ممکن است در مورد آزادی، رفاه و حتی برابری شک کنند، لکن نمی توانند به عدالت یا مذموم بودن بی عدالتی به مفهوم عام آن اعتراف ننمایند. عدالت ایجاد رابطه ای خاص میان اهداف عالیه انسانی و نوع زندگی انسان ها مثل رفاه و معرفت ،بهره برداری از مواهب جامعه، چون ثروت و منزلت است.همانطور که ميدانيم امروزه برای ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمانها، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی موردتوج ...