عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 551

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه تاثیر یک دوره تمرین منتخب هوازی هموگلوبین ، هماتوکریت و فریتین زنان ورزشکار و غیرورزشکار تعداد 20 نفر از زنان بین 25-18 سال انتخاب شدند. ...

هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین وزن چربی، بدون چربی و شاخص توده بدن با تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار قبل از یائسگی بود. بدین منظور، 15 زن ورزشکار و 15 زن غیر ورزشکار از نظر سنی همتا با ورزشکاران انتخاب گردیدند. میزان وزن چربی، بدون چربی،شاخص توده بدن و همچنین تراکم مواد معدنی استخوان آزمودنی‌ها توسط دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی (DEXA) اندازه گیری و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تج ...

هدف از انجام این تحقیق ، مقا یسه اعتبار جدول قد - وزن و فرمول های استاندارد در بر آورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد . جا معه تحقیق ، شامل گروه (1 ) زنان ورزشکار تیم ملی به تعداد 74 نفر و گروه (2 ) زنان غیر ورزشکار به تعداد 100 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان می باشند . روش اندازه گیری به این صورت بود که ابتدا در بر گه مشخصلت فردی ، اطلاعات لازم ثبت و سپس وزن مطلوب به سه طریق زیر محاسبه شد :جدول قد - وزن بیمه عمر متروپولیتن (1983) ، فرمول استاندارد ، و بر ...

هدف این تحقیق، مقایسه عاملهای فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار، با دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. هدف دیگر تحقیق، بررسی ارتباط عاملهای فشارزای روانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. نمونه آماری این تحقیق را 273 دختر و پسر وزرشکار و 147 دختر و پسر غیر ورزشکار تشکیل دادند که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ...

هدف از انجام این تحقیق ‏‎،‎‏ تعیین ارتباط بین برآورد درصد چربی بدن دختران ورزشکار و غیر ورزشکار با نتایج اندازه گیری ابعاد مختلف بدن می باشد . جامعه تحقیق ، شامل گروه 1 دختران ورزشکار طراز اول کشور ( اعضای تیم های ملی کشور ) و گروه 2 دختران غیر ورزشکار بوده است . نمونه برداری در گروه های 1 و 2 به طور غیر تصادفی و هدفدار انجام شد . نمونه های گروه 1 به تعداد 74 نفر با میانگین سنی 5 - + 22 سال از میان ورزشکاران تیم ملی در رشته های دو میدانی ، والیبال ، شنا ، بسکتبال ، ژیمناستیک ...
نمایه ها:
زن | 

برخورداری از قوس طبیعی در ناحیه کمری یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت بدنی خوب یا ‏‎Good posture ‎‏شناخته شده است. گفته می شود که اندازه قوس کمر تحت تاثیر طول عضلات سه سر پشت ران یا عضلات همسترینگ می باشد ‏‎(Kendall)‎‏هر چند که این موضوع بیشتر در حد یک فرضیه بوده و تاکنون تحقیقات کافی در این خصوص انجام نگرفته است. در این تحقیق با اندازه گیری طول عضلات همسترینگ به شیوه آزمون بلند کردن مستقیم پا ‏‎(Passive Straight Leg Raising)‎‏در دو گروه از آزمودنی های ورزشکار و غیر ورزشکار ...

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه میزان شادکامی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه های تهران (دولتی و پیام نور) بوده است. به همین منظور، 120 نفر از دانشجویان دانشگاه های فوق (60 ورزشکار و 60 غیر ورزشکار) به روش کاملاً تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (که روایی و اعتبار آن در داخل کشور تعیین شده)، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیر ورزشکار، از عزت نفس ...

از آنجا که به نظر می‌رسد شرکت منظم در فعالیت‌های ورزشی و تداوم آن می‌تواند تا اندازه‌ای اثرات منفی و مخرب ناشی از کم تحرکی را بر توانایی‌های جسمانی و روانی انسان در جوامع ماشینی و صنعتی امروز کاهش دهد، محققان در این تحقیق قصد دارند تا با تعیین اعتبار روانی پرسشنامه‌های مورد استفاده، تفاوت‌های موجود در برخی از ویژگی‌های مهم روانشناختی که در افزایش توانایی‌های بهره‌وری و پیشرفت شغلی و شخصی نقش عمده‌ای دارند، در دانشجویان پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ارزیابی نمایند. در این پ ...

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیرورزشکار است. جامعه تحقیق را دبیران زن تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی شهر مشهد تشکیل میدهند که در زایمان اول خود (در سنین 24 تا 32 سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. طی مصاحبه ای که بین 1033 نفر صورت گرفت، افرادی که زایمان خود را در بیمارستان خصوصی یا به صورت غیرطبیعی انجام داده بودند و نیز مبتلایان به بیماریهای جدی سیستمیک وارثی، همچنین مادران چند قلوزا و سیگاری، از مطالعه حذف شدند و در نهایت با ت ...
نمایه ها:
نوزاد | 
تولد | 
مادر | 
معلم |