عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش نگرشی است بر وضعیت آموزشی ایران قبل از مشروطه و سعی می کند مسیر دگرگونی های نظام آموزشی ایران را بررسی کند، نظام آموزشی ایران پیش از مشروطه ، نظامی سنتی بود که برنامه و مواد آموزشی آن با مقتضیات سنی افراد تطابق نداشت. آشنایی با تمدن اروپایی سبب تکاپو در ایرانیان و استفاده از نظام آموزشی شد. این مساله و اعزام دانشجویان به خارج ، تغییراتی را در نظام آموزشی بوجود آورد و منجر به احداث مدارس به سبک نوین شد ، اما این جریان با مخالفت هایی روبرو شد و. موجب تقابل و چالش بنی ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نوع نظام‌های آموزشی با وضعیت فراشناختی دانشجویان رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی عمومی حضوری دانشگاه علامه طباطبایی و نیمه حضوری علامه طباطبایی می باشد با توجه به ماهیت پژوهش روش تحقیق ، توصیفی مقایسه ای است . جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی می باشد . حجم نمونه 80 نفر است که 40 نفر در دوره حضوری و 40 نفر در دوره نیمه حضوری می باشند اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه حالات فراشناختی انیل ...

هدف از این پژوهش مقایسه تعهد سازمانی کارکنان نظام های آموزشی و صنعتی شهر تبریز بود. این پژوهش به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شد که جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه افراد بود. گروه اول : کلیه کارکنان دوره های آموزشی شهر تبریز در دوره های تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش دانشگاهی به استثنای کادر اداری و خدماتی که برابر با 15132 نفر بوده که این گروه شامل همه دبیران و مدیران و متصدیان آزمایشگاه و به بیان دیگر شامل تمامی کارکنان کادر آموزشی مدارس بود. گروه دوم : کار ...

هدف پژوهش حاضر، مطالعه مدیریت آموزشی در مدارس حوزه علمیه پسرانه تحت نظارت شورای مدیریت حوزه علمیه شهر قم می باشد. حوزه های علمیه شیعه در تمام دوران حیات خود، تنها جایگاه حفظ و نشر معارف الهی و علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام و تربیت اسلام شناسان بوده است امروزه حوزه های علمیه به عنوان تأمین کننده ی بخش عمده ای از نیازهای دینی و فرهنگی و تبلیغی جامعه جهانی و داخلی و به عنوان بازوی حکومت دینی مطرح می باشد. به تناسب چنین جایگاهی لازم است، سیستم مدیریتی حوزه با تغییر و تحولات ...

در عصر کنونی ماندگاری و پایایی نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای به میزان بهره مندی آن از فناوری اطاعات وارتباطات نیز بستگی دارد. ظهور رایانه و اینترنت تاثیر مهمی در نظام های آموزشی سراسر دنیا داشته است. مهم ترین این تاثیرات می توان تغییر نقش دانش آموزان و در پی آن تغییر در راهبردهای یادگیری و یاددهی خلاصه نمود. این پژوهش با بررسی نقش و ویژگی های یادگیرنده (دانش آموز محوری) به عنوان رویکردی نوین در نظام آموزشی، زمینه گذار از آموزش سنتی به مدرن را مورد بررسی قرار داده و خاطر نشان ...

هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی رویکرد نوعمل‌گرایانه یاد‌دهی- یادگیری ریچارد رورتی و امکان بهره‌گیری از آن در نظام آموزشی ایران است. همگام شدن نظام آموزشی ما با پیشرفت‌های جدید، مستلزم آشنایی با فلسفه‌ها و دیدگاههای جدید تربیتی است. یکی از دیدگاههای تربیتی جدید، دیدگاه نوعمل‌گرایی است؛ این دیدگاه حاصل تلاش اندیشمندانی از فلاسفه‌ی تحلیلی است که علاقمند به مکتب عمل‌گرایی بوده و در جهت تقویت و احیای این مکتب، به تجدید‌نظر و اصلاح پاره‌ای از اصول آن پرداخته و دیدگاهی به نام نوعمل‌گرا ...

مساله اصلی پژوهش حاضر تبیین همگرایی ها و ناهمگرایی های بین فلسفه برای کودک و نظام آموزشی ایران است فلسفه برای کودک طرح نوین آموزشی که در حال اقتباس و راه بیافتن به نظام آموزشی کشور ایران است . اهداف تدوین شده در این پژوهش بررسی مولفه های فلسفه برای کودک (از منظر اصول، اهداف، روش ) . بررسی مولفه های نظام آموزشی ابتدایی در ایران (از منظر اصول، اهداف، روش) و شناخت همگرایی ها و ناهمگرایی هایی بین آنها (به منظور افزایش همگرایی های فیمابین ) است . روش شناسی این پژوهش از نوع توصیفی ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه عدالت تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه عدالت جان رالز پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. نسبت میان عدالت و تربیت از طریق مفاهیمی چون تربیت شهروندی، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خیرات نخستین و بررسی نقش خانواده در تربیت کودکان بررسی شده است. فلسفه عدالت تربیتی در نظریه عدالت با بررسی چیستی، چگ ...

هدف این پژوهش، تبیین امکان و ضرورت مدرسه زدایی از تربیت دینی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران می باشد.سئوال های اساسی این پژوهش عبارتند از: 1- آیا مدرسه زدایی از تربیت دینی در نظام آموزشی ایران ضرورت دارد؟ 2- آیا مدرسه زدایی از تربیت دینی در نظام آموزشی ایران امکان دارد؟ 3- راه کارهای بهبود عملکرد نظام آموزشی ایران در خصوص تربیت دینی کدامند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعه کتابخانه ای بوده و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی منابع نوشتاری و سایر مناب ...