عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به سرعت فزاینده ی رشد فناوری و تحول در عصر حاضر، کارآفرینی و آموزش آن اهمیت زیادی یافته است. یکی از اهداف عمده ی آموزش کارآفرینی، ایجاد قصد و نیت نقش کارآفرینانه در شروع فعالیت هاست. از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین رویکردهای شناخته شده ی آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته پرداخته است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی برای مطالعه ی متغیرها استفاده شد و جامعه ی آماری نیز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی کارآفرینی دانشگاه ...

آبخوان سرپنیران در استان فارس، جنوب ایران واقع شده است. غلظت نیترات در بخش‌هایی از این آبخوان بالاتر از بیشینه حد مجاز (MCL) است. منشأ نیترات می تواند زمین زاد و یا انسان‌زاد باشد. هدایت الکتریکی، یون‌های اصلی و غلظت نیترات در 43 چاه بهره برداری اندازه گیری شد. غلظت نیترات در بخش ابتدایی آبخوان سرپنیران 50 تا 140 میلی گرم در لیتر است، اما در بخش دوم آبخوان و در جهت جریان آب زیرزمینی به کمتر از 50 میلی گرم در لیتر می-رسد. بخش ابتدایی آبخوان سرپنیران در ارتباط مستقیم با سازند ...