عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
در تحلیل دینامیکی شناورهای دریایی تحت تاثیر امواج ، طراح نیاز به دانستن نیروهای ناشی از میدان امواج برخوردی و پراکنده شده از روی شناور دارد. کار حاضر ، براساس تئوری جریان پتانسیل به حل میدان اطراف جسم شناور در حضور سطح آزاد و با درنظرگرفتن اثر بستر دریا پرداخته است . از این تئوری ، نیروهای موجی وارد بر دو نمونه متداول از بویه‌های دریایی با بدنه‌های دیسکی و کروی محاسبه شده‌اند. مقایسه این محاسبات با نتایج حاصل از روش هاسکیند موید دقت خوب تئوری ارائه شده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
  
یکی از مهمترین پایه های علم رباتیک طراحی مسیر حرکت ربات است که سبب خواهد شد تا نیروها ، هزینه ها و زمان انجام کار در رباتیک بطور دلخواه صورت بگیرد محققان بسیاری در زمینه طراحی مسیر کار نموده و ایده های مختلفی ارائه نموده اند یکی از بهترین روشهای طراحی مسیر، روش میدان پتانسیل است. ایده اصلی دراین روش ایجاد پتانسیل جاذب برروی هدف و پتانسیل دافع برروی موانع است از ویژگیهای این روش میتوان به تناسب فیزیکی مساله درمحیط کاری کارایی مناسب درم حیطهای متفاوت ثابت بودن روش حل استفادها ز ...

ما در این پایان‌نامه به مطالعهء جبرهای توابع روی قرص واحد D در صفحهء مختصات می‌پردازیم و به شرح برخی قضایای معروف دربارهء جبرهای توابع روی دایرهء واحد aD که بوسیله اکسلر و شیلدز بیان شده‌اند می‌پردازیم. فرض کنید L(aD) نمایش فضای توابع اندازه‌پذیر و کراندار روی aD باشد و H(D) نمایش جبر توابع کراندار و تحلیلی روی D باشد و همچنین فرض کنید H(aD) نمایش زیر جبر L(D) شامل توابع مقدار مرزی در H (D) باشد. قضیه‌ای از هافمن نشان می‌دهد که اگر f تابعی از L(aD) باشد که در H(D) نباشد آنگاه ...