عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 868

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهرستان ورامین انجام شده است. تا بتوان از نتایج آن در جهت بهبود و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی که خود موجب بالا رفتن سطح عوامل موثر بر بهره‌وری و عملکرد مطلوب سازمان از جمله تعهد سازمانی می‌شود، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این پژوهش اثر مولفه‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز که شامل: خلاقیت، خطرپذیری، سبک رهبری، پدیده تعارض، یکپارچگی و انسجام، حمایت مدیریت، کنترل و سرپرستی، سیستم پاداش، الگوهای ...

تحقیقات متعددی نشان داده که مدیران باهوش هیجانی بالا، مدیران و رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و با کسب احساس تعلق کارکنان محقق می کنند. از این رو در این تحقیق، به طراحی و اجرای مدل رابطه ی بین هوش هیجانی و تعلق سازمانی کارکنان، در بستر فرهنگ سازمانی پرداخته شده است. علیرغم تعدد عناوین تحقیقاتی که تا کنون به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با خروجی های متعددی از سازمان پرداخته اند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی هوش هیجانی مدیران، تعلق سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ ...

در عصر ما که عصر شتاب و سرعت ، دگرگونی و تغییر است ، نوآوری به عنوان نیاز اساسی برای محیط پیچیده و پویای معاصر درآمده است. افزایش رقابت ، شرایط متغیر و بین المللی ، نوآوری و خلاقیت را به عنوان پیش نیاز اجتناب ناپذیر برای رشد ، موفقیت و بقای سازمانهای امروزی که ویژگی آنها پویایی ، پیچیدگی و ابهام است ، در آورده است. به منظور غلبه بر شرایط نامطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد ، توانمندسازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارت و توسعه فرهنگ یادگیری ...

فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون استان اصفهان می باشد. رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خودجوش و اختیاری است که به طور مستقیم و صریح توسط سیستم رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقاء اثربخشی سازمان می گردد. فرهنگ سازمانی از دید رابینز مشتمل بر هفت مولفه خلاقیت و خطر پذیری، توجه به جزییات، ...

هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بودند که تعدادشان 55 نفر بود. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین، پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی صمدآقایی و پرسشنامه اطلاعات فردی بود. پایایی هر دو پرس ...

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، ارتباط تنگاتنگ با مشتریان و رضایتمندی آنها به عنوان یکی از ابعاد اصلی استراتژی سازمان مورد توجه قرارگرفته است. در حقیقت وفاداری مشتری، "تعهدی استراتژیک" در بازار خدمات امروز می باشد. در این راستا محیط اجتماعی سازمان نیز که "فرهنگ" نامیده می شود، محرک مهمی در رضایتمندی مشتری است. از این رو سازمانهای موفق در سراسر جهان به شدت تمایل دارند تا "حفظ مشتری" را در فرهنگ سازمانی خود نهادینه سازند. علیرغم تعدد عناوین تحقیقاتی که تا کنون به بررسی ارتباط ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ، استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. در تهیه این پژوهش از بین 400 نفر از کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم که در سال 1388 مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی169 نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه فرهنگ سزامانی دنیسون (2005) و پرسشنامه استرس شغلی استایمز (1997) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1984) بود که همه پرسشنامه ها از روایی و پایایی ...

نظریه های مختلف علمی که برگرفته از مطالعات میدانی در سازمان ها و واحدهای دولتی و خصوصی است گویای اهمّیت رفتار شهروندی به عنوان یک عامل اثرگذار در بهبود عملکرد فردی و سازمانی است . بزعم مطالعات انجام شده ، رفتار شهروندی سازمانی بهره وری مدیریتی و سازمانی را از طریق تقویت روحیه کار تیمی ، انسجام و همبستگی در سازمان ، افزایش ثبات عملکرد سازمانی ، افزایش انطباق سازمان با تغییرات محیطی و در نهایت توسعه کیفیّت خدمات، افزایش می دهد. لذا یافتن راههایی که بتواند به توسعه و بسط این رفت ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران گروههای آموزشی و فرهنگ سازمانی دانشگاه بوعلی سینا از دید اعضای هیئت علمی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر عبارت است از کلیه اعضای هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان که تعداد کل آنها 370 نفر شامل 9 دانشکده می‌باشد. (331 عضو هیئت علمی مرد و 39 نفر عضو هیئت علمی زن).تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 189نفر(21 نفر زن و 168نفر مرد) برآورد شد، که ...