عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یافتن نقاط قوت و ضعف کتاب علوم تجربی اول دبستان از نظر طرح مسایل مورد نیاز کودکان با روش مناسب و بدست آوردن اطلاعات علمی در زمینه تناسب محتوای آن با تواناییهای ذهنی کودکان . ...

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: -1 دانش‌آموزان پسر و دختری که با انجام آزمایش درس را فرا گرفته‌اند عملکرد تحصیلی بهترین نسبت به دانش‌آموزانی که تدریس زیست‌شناسی را بدون انجام آزمایش داشته‌اند نشان می‌دهند -2 بین دانش‌آموزان پسر و دختر که درس را با انجام روش تدریس آزمایشگاهی فرا گرفته‌اند از نظر عملکرد تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. -3 به کارگیری روش تدریس تجربی در پسران و دختران تقریبا به یک نسبت باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شد. -4 اگر آزمون جنبه دامنه‌دارتری داشته ...

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان همبستگی میان تصویر و محتوای کتب درسی است . روش تحقیق توصیفی با استفاده از ابزار پرسشنام بوده است . جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی شهرستان زنجان است که 70 نفر از آنها به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش میان تصاویر کتاب درس علوم تجربی دوره ابتدایی با محتوای آن و همچنین میان تصاویر کتاب درس علوم تجربی دوره ابتدایی با اصول زیباشناسی تصویر رابطه معنی‌دار وجود، در اغلب تصاویر کتاب ، اصول سادگی، پیوستگی و تاکید رعایت شده است . ت ...

هدف پژوهش بررسی میزان تاثیر دروس تربیت معلم بر کارایی فارغ‌التحصیلان از دیدگاه فارغ‌التحصیلان و دانشجویان علوم تجربی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل دو گروه است ، گروه اول فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم در رشته علوم تجربی و گروه دوم دربرگیرنده دانشجویان این رشته در استان مرکزی است . که از میان آنها 130 نفر جهت بررسی برگزیده شده است . براساس یافته‌های پژوهش 1) 76 درصد از افراد پاسخ‌دهنده معتقدند که دروس تخصصی مراکز تربیت معلم بر ...

هدف پژوهش ، شناسایی عوامل بازدارنده انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی به نحو مطلوب است . جامعه آماری شامل معلمان، دانش‌آموزشان، مدیران مدارس راهنمایی تحصیلی، روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها، مسوولان ستاد تجهیزات و سرگورههای آموزشی است که به طور تصادفی از میان 9 استان انتخاب شده‌اند. 240 نفر معلم روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه، 1200 نفر دانش‌آموز، 30 نفر از مسوولین ستاد تجهیزات ، 30 نفر از سرگروههای آموزشی درس علوم تجربی و 120 نفر مدیر مدرسه راهنم ...

طرح مطالعه و تحقیق علوم‌تجربی توسط دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی اهداف طرح: تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به تحقیق و مطالعه، تحقیق فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و پرورشی - تثبیت یادگیری مفاهیم دروس خصوصا درس علوم‌تجربی آشنایی دانش‌آموزان با مقدمات پژوهش زمان اجرای طرح: مدت زمان طرح از اول دیماه لغایت پانزدهم اسفند ماه 77 جامعه آماری: 605 آموزشگاه در قالب 805 کلاس در طرح شرکت نموده که دانش‌آموزان پایه پنجم داوطلب جهت انجام پروژه‌ها 2500 نفر اعلام گردیده است . هزینه اجرایی طرح: 72000 ...
نمایه ها:
پژوهش | 
پایه 5 | 
درس | 

این پژوهش به بررسی و مقایسه سازگاری عاطفی، اجتمای و آموزشی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی می پردازد. فرضیه های اصلی این پژوهش عبارتند از : (1) بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر سازگاری کلی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. (2) بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر سازگاری عاطفی تفاوت معنی دار وجود دارد. (3) بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر سازگاری اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. (4) بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر سازگاری آموزشی تفاوت معنی دار وجود د ...

هدف این تحقیق بررسی میزان به کارگیری روش ارائه فعال در محتـوای کتاب های علوم تجربی به منظور ایـجـاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به مطالعه و پژوهش بود. به همین منظور محتوا، فعالیت ها و تصاویر کتاب های علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفت. روش ویلیام رومی که یک روش تحلیل محتوا است، چون دارای معیار عینی و مشخص برای ارزشیابی کتاب های درسی است و جزء روش های یادگیری فعال است،‌ به عنوان روش تحقیق انتخاب گردید و با استفاده از آن میزان ارائه ی فعال محتوا مورد بررسی قرار گرفت. کتاب های عل ...

طرح فوق پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد. هدف از این طرح مقایسه دو مدل آموزشی اکتشافی هدایت شده و روش نمایشی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم ابتدایی شهر ملایر است . روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است . روش تحقیق، روش دو گروهی با پس آزمون است . برخی نتایج طرح به شرح ذیل می‌باشد: -1 دانش‌آموزانی که به روش اکتشافی هدایت شده آموزش دیده‌اند در میزان یادداری (نگهداری دانسته‌ها) نسبت به افرادی که به روش آموزش دیده‌اند بهتر بوده‌اند. -2 بین دانش‌آموزانی که به روش اک ...