عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هوش هیجانی یا (Emotional Intelligence)که معیار ارزیابی آن را «ضریب هوش هیجانی» یا EQ می‌نامند، علمی نسبتاً جدید است که در زندگی بشر امروزی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. اگرچه دانش‌مندان بسیاری، سال‌ها پیش از آن سخن گفته اند؛ امّا این دانیل گلمن بود که در سال 1995 با استفاده از تحقیقات نظریه پردازان پیش از خود، مقوله-ای جدید را با نام هوش هیجانی به جهانیان عرضه کرد و در پر فروش ترین کتاب خود با نام "هوش هیجانی" مشخص کرد که هوش هیجانی چیست و چرا از بهره هوشی مهم‌تر ا ...

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه تجربه بی‌نزاکتی در محیط کار، عواطف شغلی (عاطفه مثبت و منفی)، ویژگی‌های شخصیتی (توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی و روان‌رنجورخویی) و عدالت سازمانی (عدالت رویه-ای، عدالت توزیعی، عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی) با ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار اجرا گرديد. شرکت کننده‌ها شامل 227 نفر از پرستاران بیمارستان‌های وابسته به تأمین اجتماعی استان اصفهان بودند که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش شامل مقياس تجربه بي-نزاکتي در محيط کار (ک ...

حافظ در تمام زمینه های 1 ) عاطفه و اندیشه 2 ) موسیقی شعر 3 ) زبان 4 ) شکل 5 ) تخیل ، دست به انتخاب و گزینش زده و نمونه های موفق موجود در میراث و گنجینه ی زبان و ادبیات فارسی و عربی را به عنوان مواد خام ، در خدمت هنر خود گرفته است . « هر جزء آن را دنبال کنید ، در آثار شاعران قبل از حافظ می توانید پیدا کنید . آنچه هنر حافظ است ، آن نیروی خلاق هنری اوست که این اجزای پراکنده را چنان ساختاری جاودانه بخشیده است » . ولی این حرف به معنای تقلید محض از گذشتگان نیست بلکه اجزای شعر گذشتگ ...

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از میزان اعتماد مدیران به کارکنان با میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 121 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مقیاس اعتماد شناخت‌محور و اعتماد عاطفه‌محور مک آلیستر (1995) و پرسشنامه ...

سیمین بهبهانی ،از غزل سرایان معاصراست که در انواع قالبهای شعر کلاسیک شعر سروده است. این شاعر را با ابداعاتی در زمینه موسیقی بیرونی می شناسند . امّا نو آوری های وی تنها محدود به ابداع اوزان جدید نمی شود . با بررسی دقیق تر عناصرشاعرانه به ظرفیّت هایی پی می بریم ،که علاوه بر وزن ، در اشعار این شاعر وجود دارد . عناصر شاعرانه شامل عاطفه ، صور خیال ، موسیقی (بیرونی ، کناری ، درونی ، معنوی ) و زبان می شود . در بررسی عاطفه ، محوریّت عاطفه مادرانه را در این شاعر در می یابیم . و با ت ...

رابطه عامل‌های شخصیت و ابعاد الگوی سلسله‌مراتبی تلفیقی با علایم اضطراب و افسردگی؛ با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده مؤلفه‌های فراشناختی در سال‌های اخیر، مدل‌های نظری برخاسته از ابعاد عاطفی اختلال‌های هیجانی پیشرفت‌های فزاینده‌ای داشته‌اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش سازه‌های شخصیتی سرشت و منش و نیز نقش تعدیل‌کننده فراشناخت در مدل‌یابی اختلال‌های هیجانی و ارائه الگوی نظری جدیدی برخاسته از این سازه‌ها می‌باشد. در این مطالعه توصیفی که براساس طرح‌های همبستگی انجام شد، تعداد 295 ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی مدل خودارزشیابی های مرکزی در پیش بینی رضایت شغلی و بهزیستی ذهنی کارکنان بود. همچنین به نقش متغیرهای شغلی و دموگرافیک بعنوان اهداف فرعی توجه شد. در راستای دستیابی به اهداف مذکور، تعداد 229 نفر از کارکنان شرکت کویر تایر استان خراسان جنوبی با روش طبقه ای نسبتی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از چهار ابزار شامل؛ 1- مقیاس خودارزشیابی های مرکزی (جوج و همکاران،2003)، 2- مقیاس رضایت شغلی(اسمیت و همکاران، 1969)، 3- مقیاس رضایت از زندگی د ...

شعر را به این خاطر به عنوان یک هنر بر می‌شمارند که شاعران با شگردها و تمهیدات ویژه زبانی به آرایش سخن می‌پردازند و با نیروی خیال و آفریدن تصاویر هنری، زبان را از ساخت عادی خارج می‌کنند تا به زبانی به نام زبان شعر دست یابند. از طرف دیگر زبان شعر زبانی آهنگین است که از آوای نظم قافیه و ردیف، موسیقی بیرونی و درونی شعر حاصل می‌شود. در نتیحه شاعر به کمک همه این موارد تجربه‌های عاطفی خود را در زبانی تأثیرگذار بیان می‌کند. هرچه عاطفه‌ی شاعر قوی تر باشد، شعر از ساخت هنری موثری برخ ...

در این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی به بررسی قصاید خواجوی کرمانی پرداخته شده و آن قصاید از نظر آهنگ، زبان، تخیل، عاطفه، فرم و محتوا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. موضوع و محتوای قصاید خواجو بیشتر مدح است اما قصایدی در توحید و موعظه و نعت و ... هم دارد. سبک قصاید وی سبک عراقی است اما گاهی هم به سبک خراسانی نزدیک می‌شود. زبان وی در قصاید با اینکه از واژگان غیر فارسی و مهجور هم استفاده کرده چندان دشوار نیست. وی در قصاید خود از اوزان پرکاربرد بهره برده اما اوزان نادر هم دا ...