عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش مولفه های مربوط به یک جامعه ی سالم به عنوان تاثیرگذاران بر بهروزی کودکان برای داشتن جامعه ای دوستدار کودک و آینده ای بهتر انکارناپذیر است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان و شناخت تاثیرات سلامت اجتماعی بر بهروزی کودکان می باشد. مطالعه از نوع همبستگی اکولوژیک بوده که در آن داده‌های مربوط به سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان از داده های موجود و مربوط به هر یک از 30 استان کشور در سه سال 1386،1385 و 1387 جمع آوری و توسط نرم افزارSPSS تحلیل ثانویه ش ...

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی اقتصادی به شمار می‌آید. یکی از پیامدهای موردانتظار مهاجرت، اثر آن بر توزیع درآمد است. در این مطالعه تلاش شده است که علاوه بر بررسی اثر مهاجرت بر نابرابری توزیع درآمد شهری-روستایی در ایران، اقدام به پیش بینی این اثر تحت شرایط وقوع سناریوهای مختلف تا افق 1400 گردد. برای بررسی اثر مهاجرت بر نابرابری درآمد شهری روستایی از مدل VAR و VECM استفاده شده است و از ابزار ضربه و پاسخ و تجزیه واریا ...

اهمیت ثبات قیمت‌ها در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای است که مورد توجه بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه؛ در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از متغیرهای جامع پولی و غیر پولی به بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از روش راه گزینی مارکوف به توضیح نحوه واکنش متغیر تورم، در اثر شوک‌های موثر بر آن پرداخته‌ شده، و در انتها با استفاده از روش آزمون کرانه‌ها سعی در تعیین روابط کوت ...

بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش جرم و جنایت می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و رهنمودی برای طراحان مسایل اجتماعی و فرهنگی و مجریان انتظامی و امنیتی کشور باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی حاشیه نشینی و رابطه آن با بروز جرم و جنایت در شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش اصلی این تحقیق در جمع‌آوری اطلاعات از منابع داده‌ها به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری حاشیه نشینان شهرخرم آباد یعنی در سه فضای منطقه ای پیرامونی یعنی،گل سفید،علی آباد ،جهانگیر آباد ...

صنعت گردشگری امروز نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد، به طوری که اقتصاد برخی از کشورها شدیداً وابسته به تحولات این صنعت می باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر در صدد است که عوامل موثر بر تراکم گردشگری در کشورهای منتخب(در حال توسعه و توسعه یافته) را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 2010- 1995 استفاده شده است. لازم به ذکر است که منظور از تراکم گردشگری در این مطالعه، سهم بازاری کشورها از تعداد گردشگران جهان است. نتایج بدست آمده از مطالعه ح ...

با مطرح شدن مفاهيم غير مادي در كسب مطلوبيت انسان از زندگي، بررسي شاخص هاي مهم كسب رضايت و نيز وضعيت مناطق مختلف از نظر اين شاخص ها از مهمترين اولويت سياستگذاران است. در این مطالعه به ارزیابی کیفیت زندگی و بررسی عملکرد مدیران استان ها در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهری، پرداخته می شود. برای این منظور دو رویکرد ارائه شده است. محاسبه شاخص های مرکب از کیفیت زندگی استان ها و ارزیابی کارايي استان ها در ارتقاء کيفيت زندگي با استفاده از سرانه تولید ناخالص داخلی استان ها برای ترویج کیف ...