عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 662

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در هفت تیمار و سه تکرار در خاکی با بافت رسی سیلتی اجراء و عملیات زراعی بهاره و تابستان بمنظور حفظ رطوبت و تهیه بستر بذر انجام شده در و در پائیز کرتهای آزمایش با استفاده از بذرکار عمیقکار تحت کشت گندم سرداری قرار گرفته و با استفاده از غلطک با ایجاد فشاری به میزان 1/154 و 0/890 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، برابر تیمارهای پیش‌بینی شده فشردگی اعمال گردیده است . نتایج حاصله از اجرای طرح نشان داده است که بالاترین میزان عملکرد با -2647 کیلوگرم در ه ...

در اجرای این طرح مطابق روش پیش‌بینی شده برای سال 77 بمیزان لازم نمونه‌هایی از رقم بینام برداشت شد، جهت مراحل تبدیل با درجه حرارت در رطوبت‌های مختلف به موسسه تحقیقات برنج کشور ارسال گردیده است . بدیهی است پس از وصول نتیجه گزارش نهایی طرح در مدت تعیین شده تهیه خواهد شد. ...
نمایه ها:
رطوبت | 
دما | 
شلتوک | 

در این طرح افزایش عملکرد در شرایط دیم کاری استان های «اصفهان» و «چهارمحال و بختیاری» از طریق شناخت و یافتن راه حل هایی برای از میان برداشتن یا کاهش موانع و عوامل محدود کننده تولید دیم غلات و گیاهان علوفه ای مورد نظر بوده است. برای حصول اهداف فوق مطالعات آزمایشگاهی، طی شش سال و در دو مرحله اصلی و در سه ایستگاه (سمیرم، شهرکرد و بروجن) بر اساس مطالعات مقدماتی انتخاب و به مورد اجرا گذاشته شد. در مرحله اول که سه سال به طول انجامید، مسائل ذخیره و حفظ رطوبت از طریق به کارگیری روش ها ...

خصوصیات فیزیکی خاک نقش مهمی در رشد گیاه و راندمان محصول دارد. اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی خاک برای مدیریت و بهره‌برداری صحیح از خاک و همچنین دستیابی به عملکرد مطلوب ضروری است. رطوبت و تخلخل خاک از مهمترین عوامل فیزیکی خاک در رشد گیاه هستند. خاک با رطوبت و تخلخل مناسب، شرایط بهتری را برای رشد گیاه فراهم می‌آورد. برای پیش بینی میزان رطوبت و تخلخل خاک، روش های متعددی ارایه شده که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. آزمون‌های غیر مخرب فراصوتی به دلیل نیاز به محیط ماده برای عبو ...

در این تحقیق خواص شیمیایی رقم‌های قابل کشت آفتابگردان در استان کرمانشاه تعیین و صفات بیوفیزیکی و مکانیکی در محتوای رطوبتی 7 تا 30 درصد ( بر پایه خشک) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای صفات بیوفیزیکی طول (L)، عرض(W)، ضخامت(T)، وزن هزار دانه(m_1000)، قطر هندسی(D_g)، قطر حسابی (D_a)، سطح رویه (S_1) و(S_2)، سطوح تصویر در ابعاد، طول (A_L)، عرض(A_w)، ضخامت(A_T)، زاویه استقرار استاتیکی(S_ST)، ضریب اصطکاک روی سطوح چوب (μw)، ششه (μ_G)، ورق گالوانیزه(μvR)، ضریب استقرار دینامیکی(S_Dy)، جرم م ...

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی‌متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل STM-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی‌دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپو ...

در این مطالعه اثر رطوبت اولیهء خاک و بار آب بر فرآیند نفوذ، در سه بافت مورد بررسی قرار گرفت . تاثیر بافت و رطوبت اولیهء خاک بر فرآیند نفوذ معنی دار بوده ولی بار آب چندان اثری نشان نمی‌دهد. در هرسه بافت تاثیر رطوبت اولیه بسیار معنی داربوده و سرعت نفوذ و نفوذ تجمعی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد . بنابراین در اندازه‌گیری های صحرائی آزمایشهای نفوذ و یا محاسبهء آن بایستی به میزان رطوبت اولیهء خاک توجه نمود . از طرف دیگر می‌توان از تاثیر بار آب ، در آبیاری سطحی، چشم پوشید .رطوبت او ...

در شهرهای ساحلی رطوبت بالای هوا همیشه موردتوجه بوده است. علاوه بر مزایای افزایش رطوبت هوا در بعضی از زمینه ها، اثرات مخرب آن را نباید از نظر دور داشت. ضمن آنکه بخار موجود در هوای نواحی ساحلی حامل املاح دریایی است که این نیز میتواند اثرات سو در محیط داشته باشد. در این پژوهش سعی شده است چگونگی توزیع رطوبت در سطح و در ارتفاع برای نواحی ساحلی بندرعباس در شرایط مختلف جوی تعیین شود. به این منظور در ارتفاعات و فواصل مختلف از ساحل رطوبت موجود در هوا با استفاده از اندازه گیری پارامتره ...
نمایه ها:
رطوبت | 
دریا | 
ساحل | 

ارزیابی عملکرد گاوآهن خاک برگردان از دو جنبه مقاومت کششی گاوآهن و درجه نرمسازی خاک حائز اهمیت می‌باشد. عمق شخم و درصد رطوبت خاک اثرات قابل‌ملاحظه‌ای روی مقاومت کششی گاوآهن و شرائط نهائی خاک شیار دارد. اهداف این تحقیق تعیین مقاومت کششی و مقاومت ویژه گاوآهن خاک برگردان در سطوح مختلف رطوبت خاک و عمق شخم و همچین تعیین توان مالبندی مورد نیاز تراکتور جهت انجام عملیات خاک‌ورزی و تعیین حد قابل قبول درجه نرمسازی خاک شیار در شرائط مذکور بود. در اجرای این طرح از آزمایش فاکتوریل در قالب ...