عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش رضایت ازکار و شاخصهای پنج گانه آن و ارتباط آنها با عملکرد دربین مدرسین دانشکده های مهندسی استان خراسان بررسی شده است . شاخصهای رضایتمندی شامل رضایت ازکار، رضایت از حقوق ، رضایت از همکاران ، رضایت از سرپرست و رضایت از ترفیع می باشد که اطلاعات مربوط به آنها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است .درتعیین عملکرد اساتید ، علاوه برروش خودارزیابی از ارزیابی های انجام شده توسط دانشجویان استفاده شده وپژوهشها و کتب و مقالات علمی آنها نیز درنظرگرفته شده است .سپس به مقایسه عملکر ...

نظام آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه به منظور توسعه و پیشرفت شناخته می‌شود. دانشجویان به عنوان مهم‌ترین ورودی این نظام، نقش ویژه‌ای را در دگرگون ساختن سرنوشت کشور ایفا می‌کنند. امروزه با افزایش تعداد دانشگاه‌ها و وضعیت خاص کشور در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی، توجه به رضایت دانشجویان و جذب و نگهداشت آن‌ها بیش از پیش مورد توجه محققان و مدیران سطوح عالی قرار گرفته است. با وجود تلاش‌های انجام شده، تا کنون به طور جدی به این موضوع نگریسته نشده است، به طوری ...

رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان هاست. در دانشگاه‌ها نیز ارتقاء رضایت دانشجویان از جمله اهداف اصلی دانشگاه می‌باشد. در این راستا، اساتید و مدیران آموزشی به عنوان گروه خاصی از کارکنان خط مقدم می‌توانند با برقراری تعاملات سازنده و مثبت با دانشجویان نقش مهمی در دستیابی به اهداف متنوع آموزشی و رضایت دانشجو داشته باشند. هدف این تحقیق، آگاهی از ادراک دانشجویان از عدالت اساتید و تاثیر آن بر رضایت آنها از منظر رفتار سازمانی مثبت بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق، 75 نفر از ...

هدف از این تحقیق، مقایسه جاذبه‌های گردشگری بخش بسطام با توجه به سطح رضایت گردشگران است، از آنجایی که منطقه شاهرود از پتانیسل بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است و همچنین در انواع گردشگری دارای تنوع بسیاری است، به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت منابع و همچنین تاثیراتی که گردشگری می‌تواند بر رونق اقتصادی منطقه داشته باشد، آگاهی از سطح رضایت گردشگران و همچنین شاخص‌های رضایت آنان ضروری است. این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به وسیله مشاهده و همچنین استفاده از منابع کتابخانه‌ای شروع شد ...
نمایه ها:
رضایت | 
بسطام | 

نتایج این پژوهش : 1 - بین میزان رضایت زناشویی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 2 - متغیرهای رضامندی زناشویی خانواده و دوستان و فعالیتهای اوقات فراغت والدین قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی فرزندان را دارند. 3 - بین زنان و مردان از نظر میزان رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد. 4 - افراد دارای تحصیلات بالاتر رضایت زناشویی بالاتری نسبت به افراد دارای تحصیلات پائین تر دارند. ...

در مجموع، 1967 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 321 نفر(3/16%) از آنها با رضایت شخصی در هر یک از زیر گروههای اورژانس بترتیب اطفال 4/19%، داخلی 5/18%، عفونی3/16%، اعصاب داخلی 9/15%، و قلب و عروق10% بود. دلایل ترک اورژانس با رضایت شخصی بترتیب نارضایتی از کیفیت یا نحوه ارائه خدمات 3/34%، کمبود امکانات در بیمارستان 5/30%، احساس بهبودی و عدم نیاز به بستری 5/26%، و مشکلات شخصی 7/8% و مکانهای مراجعه بعدی بترتیب منزل 2/54%، بیمارستان دولتی دیگر2/16%، بیمارستان خصوصی 9/14%، و مرکز درم ...

بسیاری از سازمان‌ها موضوع وفاداری مشتریان را به عنوان بخشی از راهبرد ماندگاری خود پذیرفته‌اند، اما هنوز نمی‌توان یقین داشت که این سازمان‌ها مفهوم واقعی وفاداری را شناخته باشند و آن را به صورت موثر به کار گیرند. مشتریان نیازی به اثبات وفاداری ندارند، بلکه این سازمان‌ها هستند که نیازمنداثبات وفاداری خود به مشتریان هستند و پس از این مرحله است که می‌توان انتظار داشت، مشتریان در جهت برآورده ساختن انتظارات سازمان گام برمی‌دارند. بنابراین سازمان‌ها باید وفاداری خود را در عمل و نه در ...

امروزه مقاصد گردشگری مختلف در جست و جوی یافتن روش‌های بازاریابی مناسب‌اند تا گردشگران بالقوه را به خود جذب نموده و حتی از آن‌ها گردشگرانی وفادار بسازند. برگزاری جشنواره‌های جمعی در قالب بازاریابی رویداد، یکی از این روش‌هاست و شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنواره‌ها، برای اطمینان از تحقق اهداف آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی مثبت، رضایت و وفاداری به منظور ارزیابی میزان موفقیت این برنامه بازاریابی و متغیر شخصیتی برون‌گرایی به منظور بخش‌بندی ...

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان در استفاده از خدمات بانکی با تأکید بر مدل پیشنهادی شاخص رضایت مشتری و با درنظر گرفتن متغیرهای رضایت، اعتماد و اداره کردن شکایت در رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری می باشد. به این منظور، هفت فرضیه تدوین گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای استاندارد حاوی 23 سوال در پنج بعد استفاده شد و بین 409 نفر از مشتریان بانک پارسیان در سطح استان گیلان، بعنوان جامعه آماری تحقیق جهت پاسخگویی به بخش های ...