عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 927

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین راهبرد طراحی و ساخت موتورهای احتراق داخلی که نیروی محرک خودروهاست مستلزم جمع آوری و تحلیل اطلاعات گسترده ای است. هدف از این مقاله ارائه بررسی راهبردهای ممکن برای صنعت موتورسازی کشور و انتخاب راهبردهای مناسب برای ده سال آینده است . برای گردآوری اطلاعات اولیه ، موضوع به هشت قسمت تجزیه و نتایج بدست آمده از آن هشت قسمت برای انتخاب راهبرد های مناسب و تعیین راهکارهای آن بکار گرفته شد. در این مقاله نتایج بدست آمده به صورت فشرده ارائه گردیده است . برای دستیابی به نتیجه مطلوب ، ...

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که بین برونگرایی و کاربرد راهبرد اجتماعی و همچنین بین درونگرایی و راهبردهای عاطفی شناختی و فراشناختی همبستگی های معنا داری وجود دارد و این در حالی است که بین وابستگی به زمینه و کاربرد راهبرد حافظه همبستگی وجود دارد اما این سبک تاثیر چشمگیری در استفاده از سایر راهبردهای یادگیری ندارد. بین توانش زبانی و کاربرد راهبردهای شناختی، فراشناختی و اجتماعی نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین همبستکی موجود بین سبک یادگی ...
نمایه ها:
سبک | 

چکیده ندارد.

این تحقیق پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون با استفاده از گروه کنترل) است و هدف آن دستیابی به روش‌ها و راهبردهایی است که معلمان بتوانند که با آموزش آنها به کودکان عقب‌مانده ذهنی خفیف ، مشکلات حافظه آنها را در فرآیند یادگیری بهبود بخشند. به این منظور به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 120 دانش‌آموز از بین مدارس ابتدایی کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر (4 مدرسه، 2 مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه 30 دانش‌آموز پایه پنجم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس گروه ...

الگوهای تجاری بطور کلی به صورت جایگزینی واردات و توسعه صادرات تعریف می‌شوند. اگر انگیزه‌های بیشتری برای فعالیتهای جایگزینی واردات نسبت به توسعه صادرات وجود داشته باشد، استراتژی جهت‌گیری بخشی نیز قابل مطالعه است . جهت‌گیری بخشی (Sectoral orientation) به انتخاب یک کشور از یک بخش پیشرو و یا موتور رشد باز می‌گردد. انتخاب این بخش پیشرو بسیار تعیین کننده است . این بعد نشان می‌دهد که کدام بخش اقتصاد صرف‌نظر از اهداف فروش ، ارتقاء می‌یابد. جهت‌گیری بازار (Market orientation) به انتخا ...
نمایه ها:
تجارت | 

دانشگاه پیام نور تنها مرکز آموزش عالی کشور است که خدمات آموزشی خود را در قالب نظام آموزش از راه دور عرضه می کند. اکنون این دانشگاه در بیش از 180 شهر شعبه دارد و در این راه از خدمات حدود 500 عضو هیئت علمی رسمی و پیمانی سود می برد. بدیهی است اساتید شاغل در دانشگاه برای حفظ وتقویت کارایی خود همواره به دانشها و مهارتهای نوینی نیاز دارند تا با تحولات فزاینده علمی و همچنین مهارتهای تدریس، پژوهش، آزمون سازی و ... همگام شوند. بدین لحاظ ضرورت آموزش مستمر اساتید در بدو خدمت یا ضمن خدمت ...

پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی است که مواجهه با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر می سازد و تا زمانی که انسان ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر است. بنابراین کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف کلی این پژوهش عبارت بوده است از بررسی تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فرضیه اصلی عبارت بود ...

لزوم توجه جدّی به مقوله گردشگری، بعنوان پدیده ای نو درزندگی ماشینی قرن بیست و یکم ، ضرورت کاملاً محسوسی است و اهمیت آن روز به روز دردنیا افزایش می یابد، زیرا با روند ماشینی شدن زندگی در جوامع که انسان را به شهرها بعنوان محورهای تحول وابسته می کند، زندگی شهری با مشکلاتی مواجه شده است. با وجود این نباید تصورکرد که زندگی در شهرها فاقد هرگونه مزیت است. به هرصورت درشهرها عواملی وجود دارندکه شهرنشینان را به زندگی امیدوار می نماید. دارا بودن جاذبه های گردشگری، امکانات رفاهی و ... مو ...

در میان مراحل مختلف فرایند مدیریت راهبردی اجرای برنامه ها یکی از مراحل مهم این برنامه است یک راهبرد هرچقدر خوب تدوین شده باشد تا به مرحله اجرا نرسد نمی تواند ارزش وجودی خود را نشان دهد پیاده سازی راهبرد به نسبت اهمیت بسیار زیاد خود با موانع و چالشهای فراوانی روبرو می باشد این مقاله در ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی ترین موانع اجرای برنامه های راهبردی را شناسایی کرده و سپس با بکارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین این موانع را مورد کندوکاو قرار داده است. نتایج پژوهش نش ...