عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 505

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف پژوهش بررسی میزان رضایت مربیان تربیتی و دانش‌آموزان راهنمایی استان یزد از کلاسهای پرورشی در سال تحصیلی 1371-1372 است . با توجه به نوع تحقیق که از نوع توصیفی است دو پرسشنامه جداگانه، یکی مخصوص مربیان و دیگری برای دانش‌آموزان تهیه شده است . جامعه آماری شامل مربیان تربیتی و دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان یزد است . از میان این عده 720 نفر دانش‌آموز و 140 نفر مربی پرورشی به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده است . یافته‌های پژوهشی حاکی از رضایت 84 درصد از دانش‌آموزان از کلاسهای پر ...

هدف تحقیق شناسایی مشکلات ناشی از فقدان پدر در فرآیند سازگاری فردی - اجتماعی و موفقیت دانش‌آموزان شاهد است . روش تحقیق از نوع پس رویدادی و جامعه آماری، دانش‌آموزان شاهد و دانش‌آموزان عادی هر کدام به تعداد 150 نفر کلا 300 نفر که نسبت بین دختر و پسر یکسان در نظر گرفته شده است . ابزار پژوهش پرسشنامه، آزمون هوشی آروبی کانال و پرسشنامه سازگاری بل است . -1 نتایج نشان می‌دهد که دانش‌آموزان شاهد نسبت به دانش‌آموزان عادی به نسبت کمتری از امکانات زندگی و رابطه اعضاء خانواده با خودشان را ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

شپش سر انتشار جهانی دارد و هنوز در بسیاری از کشورها شایع است. در این مطالعه تعیین فراوانی ابتلا به شپش سر و تعیین برخی از عوامل موثر بر آن در دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقاطع ابتدائی و راهنمائی شهر همدان در سال تحصیلی 1378- 1377، مد نظر بوده است. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 2400 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام این طرح به 60 مدرسه ابتدائی و راهنمایی موجود در شهر همدان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مراجع ...
 
باتوجه به اینکه درسالهای اخیر براساس گزارشهای مسئولین آموزش و پرورش و معلمان ومدیران مدارس افت تحصیلی به نحو چشمگیری افزایش یافته است به نظرمیرسد چندعامل مهم درایجاد این وضعیت موثر بوده است هدف اصلی این تحقیق کشف این عوامل و بررسی واندازه گیری میزان تاثیر هریک از عوامل درافت تحصیلی می باشد. ...

7ˆ90 درصد از مدیران تشکیل کلاسهای جبرانی تابستانی را موفق دانسته‌اند. 9ˆ73 درصد از دبیران تدریس در کلاس جبرانی تابستانی دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و 1ˆ12 درصد دارای مدرک لیسانس بوده‌اند. از نظر 40ˆ83 درصد از دبیران مناسب بودن زمان تشکیل آن مورد تایید است . 2ˆ94 درصد از دبیران اظهار داشتند که اگر امتحانات بطور هماهنگ برگزار شود مطلوب‌تر است . 3ˆ77 درصد از مدیران تشکیل کلاس جبرانی را ضروری دانسته‌اند که تحلیل مجذور خی دو هم تائیدکننده این امر است . از دیدگاه 6ˆ72 درصد از دبیرا ...