عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی در افسردگی دانشجویان مورد مطالعه قرار می گیرد . درجه افسردگی دانشجو یان با استفاده از آزمون افسردگی بک ‏‎(BDI)‎‏ مورد سنجش قرار می گیرد . افسردگی دانشجویان به عنوان متغیر وابسته در ارتباط با متعیرهای مستقل مورد بررسی قرار می گیرد . متغیر های مستقل آن دسته از عوامل اجتماعی و محیطی هستند که می توانند وضعیت روحی دانشجویان را متاثر سازند . این متغیرها یا در ارتباط با محیط آموزشی و محل سکونت دانشجویان می باشند و یا یک سلسه رویدادهای ناخوشاین ...

در این تحقیق که به روش زمینه ای انجام شده است، میزان شیوع افسردگی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز بررسی گردیده و مقایسه ای هم بین این دو گروه صورت گرفته است. با این هدف و با استفاده از پرسشنامه افسردگی Beck که بین 600 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (300 نفر دانشجوی ورزشکار و 300 نفر دانشجوی غیر ورزشکار) توزیع شد، تعداد موارد افسردگی و میزان شیوع این اختلال در جمعیت مورد مطالعه مشخص گردید. ...

با توجه به اینکه در حال حاضر هم آب آشامیدنی و هم آب فضای سبز محوطه دانشگاه تبریز از شبکه آب شهری تامین می شود و با توجه به بخشنامه های مکرر سازمان آب و فاضلاب آذربایجان شرقی مبنی بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و امکان تامین آب فضای سبز دانشگاه از منابع آبی دیگر ، اجرای این طرح کوششی است جهت نیل به این منظور. در طرح حاضر سعی خواهد شد که امکانات آبی چه از نظر آبهای سطحی و چه از نظر آبهای زیر زمینی موجود در اطراف دانشگاه به طور دقیق بررسی و مورد تامین آب خام دانشگاه از این مناب ...
    
چکیده ندارد.

موضوع این پژوهش ، بررسی نقش اعتماد در سازمانهای علمی و برخی عوامل موثر برآن می باشد. هدف از این بررسی ، تبیین نقش اعتماد در دوگونگی هنجاری علمی در بین اساتید دانشگاهی و نیز در افزایش همکاریهای علمی می باشد. شناخت میزان اعتماد و برخی عوامل موثر برآن نیز از دیگر اهداف این تحقیق بوده است . ...