عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شته پنبه یکی از آفات مهم مزارع پنبه منطقه استان گلستان محسوب می‌شود به منظور دستیابی به یک ترکیب جدید از سموم بر علیه شته پنبه جایگزین کردن آن بجای سموم کم اثر در منطقه این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار در مزرعه پنبه منطقه علی‌آباد که دارای آلودگی یکنواختی به آفت و دارای جمعیت مناسب دشمنان طبیعی مهم بود آزمایش انجام شد. آماربرداری قبل و بعد از سمپاش طبق روش تحقیق از جمعیت شته و دشمنان طبیعی مهم ثبت و در جداول مخصوص ثبت گردید. میزان محصول مصرفی ب ...

کفشدوزک Hippodamia variegataیکی از دشمنان طبیعی پسیل پسته است. سم شناسی دموگرافیک یکی از روش‌های عمومی برای ارزیابی اثرات زیر کشندگی آفتکش‌ها روی دشمنان طبیعی است. با توجه به مصرف دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن در باغات پسته، در این پژوهش اثرات جنبی این دو آفتکش روی شاخص‌های زیستی و پارامترهای جمعیت مرحله تخم کفشدوزک Hippodamia variegata در شرایط کنترل شده (دمای1± 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنائی و 8 ساعت تاریکی) بررسی گردید. بدی ...

جستجو و جمع‌آوری کنه‌ها در یک ششم کل مساحت ایران بر روش Stratified random sampling از اماکن مسکونی، اصطبل حیوانات اهلی و لانه جواندگان و پرندگان انجام و کنه‌ها به آزمایشگاه حشره‌شناسی انستیتوپاستور ایران منتقل و مورد شناسایی و طبقه‌بندی قرار می‌گیرند آلودگی کنه‌ها به انواع بورلیاها باله کردن آنها و تزریق به حیوانات آزمایشگاهی مختلف و نیز میکروسکوپ الکترونی انجام می‌پذیرد. ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:
رسوب | 

در کنترل بیماری‌های قابل انتقال که توسط حشرات انتقال می‌یابند تکامل تدریجی مقاومت در برابر حشره‌کش‌ها امری بسیار مهم می‌باشد و کوشش زیادی صورت گرفته تا تکنیک‌هایی بکار گرفته شوند که ایجاد مقاومت را به تاخیر اندازند. دلیل ژنتیکی مقاومت و حشره کش‌ها بطور افزایشی آشکار گردیده و کاربرد ژنتیک جمعیت ممکن است در درک الگوهای انتخاب دخالت کننده، کمک نماید و اجازه دهد که تکنیک‌های حداقل کننده مقاومت ابداع شوند. نوع پاسخ حشره به حشره کش به چهار گروه تقسیم می‌گردد که عبارتند از پاسخ رفتا ...

به منظور تعیین سطح حساسیت پشه های آنوفل ساکارووی نسبت به حشره کش های مالاتیون 5%، فنیتروتیون 1% و د.د.ت 4% تست هایی بر روی پشه های ماده خون خورده جمع آوری شده از دشت ارژن استان فارس، در سال 1376 انجام شد. تست ها براساس روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت در 4 تکارر 25 تایی انجام گردید. در نتیجه تماس پشه های بالغ با حشره کش های مالاتیون 5% و د.د.ت 4% در زمان های 15، 30، 60 دقیقه مرگ و میری معادل 1/53 ، 3/84 و 100 درصد برای حشره کش مالاتیون و 5/48، 4/85 و 100 درصد در مورد حشره کش ...

مقاومت فزاینده مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporatiorum در برابر حشره‌کشهای شیمیایی لزوم استفاده از شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی را بر علیه این آفت روشن می‌سازد. در این تحقیق به منظور مقایسه‌ای اثر قارچ حشره‌خوار Verticillium lecanii و حشره‌کش دلتامترین بر روی پوره و حشره کامل مگس سفید، برگهایی از گیاه لوبیا که بطور جداگانه دارای پوره و حشره کامل بودند، انتخاب گردید و با سوسپانسیون اسپور قارچ مذکور به غلظت 106 × 2 اسپور در میلی‌لیتر و یا محلول دلتامترین با غلظت 375 PPm تیمار شد ...