عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
چکیده ندارد.
 
یافته های تحقیق نشان داد که : 1 - بین تنیدگی و تحلیل رفتگی ، همبستگی معنی داری وجود دارد. 2 - بین تنیدگی و فرسودگی عاطفی و جسمی ، همبستگی معنی داری وجود دارد. 3 - بین تنیدگی و کاهش عملکرد ، همبستگی ضعیف و معنی داری وجود دارد. 4 - بین تنیدگی و تهی شدن از ویژگیهای شخصیتی ، همبستگی معنی داری وجود دارد. ...