عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آب یک مسئله مهم در طراحی و راه اندازی معادن است و در این مسیر میتواند مشکلات زیست محیطی نظیر فرو نشینی سطح ایستابی، انحراف آبراهه ها، نگهداشت آب در استخر های باطله و آلودگی آب را در پی داشته باشد لذا با توجه به اهمیت آب در حیات موجودات زنده در عملیات معدنکاری باید سعی شود تا حتی المقدور کمترین صدمه به منابع آبی وارد آید .در مطالعه حاضر، پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی این دو دشت با استفاده از روش DRASTIC مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. بدین منظور، ابتدا ضمن بررسی وضعیت استقرار ...

آنچه در این رساله خواهید خواند جستجوی رد پای کلام امام علی (علیه السلام) در سخن سعدی اعم از گلستان،بوستان،قصاید و غزلیات است.ما عوامل تاریخی و ادبی را مورد بررسی قرار داده و به دنبال شباهت های مضمونی و ساختاری بین سخن امام (علیه السلام)می گردیم و نمونه هایی از این شباهت ها را ذکر کرده و دلایل این شباهت را ذکر می کنیم.دلایلی که ریشه در تاثیرپذیری ادیبان پارسی از قرآن و حدیث دارد و به آغازین آثار ادبی در تاریخ ادبیات ایران باز میگردد. ...

طرح بصورت اسپلیت پلات در چهار تکرار با 3 فاصله کاشت بعنوان عامل اصلی و چهار فاصله روی خطوط بعنوان عامل فرعی بایک رقم انتخابی بنام ملس یزدی که غالب منطقه میباشداجرامیگردد.محاسبات آماری روی نتایج بدست آمده به روش تجزیه واریانس ساده در هرسال و تجزیه واریانس مرکب روی نتایج چند ساله آزمایش بعمل خواهد آمد. ...

بسیاری از اراضی شور کویری ایران به منظور کاشت گیاهان هالوفیت و یا مقاوم به شوری نظیر گونه‌هایی از گز و آتریپلکس مناسب می‌باشند. این قبیل گیاهان بر میزان شوری خاک اثر گذاشته باعث افزایش یا احیانا" کاهش شوری خاک سطح‌الارض می‌گردند. لذا به منظور کسب نتایج علمی حاصل از کاشت گیاهان فوق به شرح زیر عمل می‌گردد. ده محل از اراضی زیر کشت با آتریپلکس و گز (گونه‌های همجنس ،انتخاب و درهرمحل شش پروفیل به عمق 90 سانتیمتر حفر می‌گردد بطوری که دو پروفیل در محدوده زیر کشت آتریپلکس و 2 پروفیل د ...

در این طرح هفت رقم پرتقال برروی هفت پایه مختلف که تاهم‌اکنون مورد استفاده باغداران منطقه بوده و یا در بررسیهای مقدماتی نسبتا مناسب تشخیص داده شده است مورد آزمایش قرار خواهد گرفت این ازمایش بصورت فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی ترکیبی از هفت واریته پرتقال به هفت پایه مختلف جمعا 49 تیمار در چهار تکرار در هر تکرار 6 درخت (دو ردیف سه‌تائی) جمعا 1167 اصله درخت در ایستگاه آب باریک داراب بمرحله اجرا درخواهد آمد. محاسبه به روش تجزیه واریانس انجام خواهد گردید. و متوسط تولید میوه د ...

هدف از اجرای این تحقیق یافتن پاسخ برای این سوال است که آیا رابطه‌ای بین کاربرد ضمایر و صورتهای خطاب از یک سو و عوامل غیرزبانی از سوی دیگر وجود دارد یا خیر؟ ...

در این بررسی چهار رقم سیب‌زمینی مورن ، کاردینال ، دراگا و دیاموند در شش تاریخ کاشت 30ˆ88 ، 15ˆ9 ، 30ˆ1 ، 15ˆ10 و 30ˆ10 به صورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در چهار تکرار به اجرا در خواهد آمد ارقام در کرتهای اصلی و بر تاریخهای کاشت در کرت فرعی قرار خواهند گرفت . هر ساله بر روی محصول بدست آمده از هر کرت تجزیه واریانس ساده انجام و در پایان سال سوم بر روی نتایج سه ساله تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد. ...