عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (UFRD) برای اضافه نمودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزیهای منطقعه‌ای در سال 1976 توسط راندینلی مطرح و تاکنون در کشورهایی نظیر فیلیپین، بولیوی، ولتای علیا، کامرون، گواتمالا و اندونزی مورد استفاده قرار گرفته و بازنگری شده است . در این نوشتار سعی می‌شود چارچوب مفهومی، اصول و ویژگیها، و فرآیند برنامه ریزی و تحلیل فضایی پیشنهادی این رویکرد، به طور مختلص ارائه گردد. ...

در این بررسی بنیانهای مدیریتی در این حوزه از کشور آلمان معرفی شده و نشان می‌دهد که برای دستیابی به توسعه موزون و پایدار و در جهت تعادل فضایی در سرزمین ، هماهنگی نهادهای مختلف کشور چگونه صورت پذیرفته و طرح‌ریزی کالبدی با چه اهداف و روشهایی انجام می‌یابد ...

علل و پیدایش برنامه ریزی منطقه ای به زبان ساده : عوامل اصلی که باعث بوجودآمدن این رشته شده است عبارتند از 1 - ایجاد تعادل بین مناطق مختلف 2 - استفاده بهینه ازامکانات موجود کشور در نقاط فراموش شده 3 - تبدیل تصمیم گیری متمرکز به تصمیم گیری غیر متمرکز 4 - بازسازی مناطق جنگزده پس از پایان جنگ دوم جهانی 5 - ایجاد نظام شهری متناسب و رعایت سلسله مراتب شهری . ...

اهداف این طرح عبارتست از: - شناسایی، معرفی و تجزیه و تحلیل مزیتهای سنی منطقه به منظور اولویت‌بندی آنها بررسی و شناسایی موانع، تنگناها و محدودیتهای موجود با توجه به نیازها و مزیتهای سنی. - ارائه پیشنهادات سازنده ...

کشور ما از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می شود. در این نظام، مولفه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را در نظام برنامه ریزی فضایی و توسعه کشور ایفاء می کنند و چون این مولفه ها در نقاط مختلف کشور به صورت هماهنگ ظاهر نمی شوند و لذا منابع و امکانات مورد نیاز مردم هم به طور یکسان در تمام نقاط جغرافیایی توزیع نمی شوند، در نتیجه نابرابری های منطقه ای افزایش یافته، باعث شکل گیری قطب های رشد و توسعه در تعدادی از مراکز می شود بگونه ای که تهران مهد این تمرکز م ...

بطور کلی این رساله از سه بخش عمده و پنج فصل جداگانه تشکیل می‌شود. فصل اول مطالعه به فرایند مطالعه و برنامه‌ریزی اختصاص دارد. در این فصل فرایند مطالعه (تحلیل تصمیم‌سازی، تصمیم گیری) تشریح می‌شود. در این فصل پس از طرح مسئله مورد مطالعه و تعیین اهداف رساله، مطالعات مقدماتی جهت تشخیص طیف ابزار تحلیل منطقه‌ای انجام می‌شود. پس از انجام مطالعات مقدماتی انتخاب منطقه مورد مطالعه، تکنیکهای متناسب با مسائل مورد نظر انتخاب می‌شوند و در فصول جداگانه نیز ویژگیهای تکنیکهای انتخابی و توانایی ...

تفکر تنظیم جدول داده - ستانده منطقه‌ای بعد از تهیهء این جدول در سطح ملی، اولین بار توسط پروفسور لئونتیف و الترایزارد مطرح گردید. به کمک این جدول می‌توان به ساختار اقتصاد منطقه و همچنین جایگاه منطقه در سطح ملی دست یافت . از دیگر کاربردهای این جدول پیش‌بینی تولید، اشتغال و واردات می‌باشد. در این پژوهش سعی شده ابتدا جدول داده - ستانده منطقه‌ای به کمک روشهای آماری و غیرآماری برای استان کرمان تنظیم و سپس براساس آن تولید، واردات و اشتغال در استان در طی برنامه دوم عمرانی بعد از انقل ...