عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مطلوب مستلزم رعایت شرائط و ملاحظات متعددی در حوزه سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی است تحقیق حاضر با عنوان "ارزشیابی سئوالات امتحانات هماهنگ دروسی از دوره راهنمائی تحصیلی در امتحانات خرداد 73 در استان اصفهان" انجام شده است و سعی داشته با بهره‌گیری از شاخصهای کمی و کیفی حوزه سنجش و اندازه‌گیری سئوالات سه امتحان هماهنگ ریاضی سال اول، زبان انگلیسی سال دوم و علوم تجربی سال سوم راهنمائی تحصیلی استان اصفهان را در خرداد ماه 73 پیرامون شش سئوال اساسی چگونگی اعت ...

اکثر مدیران مدارس آموزشهای لازم مدیریت را چه قبل از انتصاب (84 درصد) و چه در حین خدمت مدیریت (63 درصد) نگذرانده‌اند. اکثر کادر مسئول اداری آموزشهای لازم چه قبل از انتصاب (77 درصد) و چه در حین خدمت در مسئولیت فعلی فعلی (63 درصد) مربوط به سمت مورد تصدیشان را نگذرانده‌اند. 56 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که در انتصاب و عزل مدیران مدارس ضوابط خاص منطبق با دستورالعملها و آئین‌نامه‌های وزارتی در نظر گرفته نمی‌شود. 79 درصد از معلمان اظهار داشته‌اند که در حین خدمت شغلی‌شان با مدیران با ...

هدف : ارائه الگویی برای ارزشیابی از فعالیتهای آموزشی - ترویجی خلاصه: ارائه الگویی 4 مرحله‌ای برای ارزشیابی ...

-1 ارزشیابی برنامهء دوم از مجموعه برنامه‌های "بچه‌ها من": نتایج حاصل از این ارزشیابی نشان می‌دهد که این بخش از برنامه برای گروههای سنی 3 تا 5 ساله هیچگونه آموزش نداشته است . ولی برای گروه سنی 5 تا 6 سال تا حدودی آموزنده بوده است . دلائل عدم یادگیری کودکان 3 تا 5 ساله عبارتند از: زیاد بودن حجم برنامه، مشکل بودن لغات و عبارات بکار برده شده برای این سنین، مبهم بودن گفتار، نامیدن حیوانات با اسامی غیر واقعی، آشنا نبودن کودکان با بعضی از حیواناتی که در برنامه، تغذیه آنها آموزش ...

در این ارزشیابی به بررسی برنامه "خاله آرزو" از مجموعه برنامه "بچه‌های انقلاب " می‌پردازیم. این برنامه با اهداف سه گانه ارشادی - تربیتی، اطلاعاتی - آموزشی و تفریحی - سرگرمی تهیه شده و همه روزه به مدت 15 دقیقه پخش می‌شده است . اهداف این ارزشیابی به شرح زیر می‌باشد: -1 تعیین میزان درک پیام هر یک از قسمتهای برنامه. -2 تعیین میزان علاقه گروه نمونه به قسمتهای مختلف برنامه. -3 تعیین میزان یاآوری موضوع و محتوای هر یک از قسمتها. -4 تعیین میزان علاقه گروه نمونه به کل برنامه. -5 ...

هدف پژوهش ، ارزشیابی میزان هماهنگی میان اهداف طرح آموش مبانی کامپیوتر و انفروماتیک در پایه سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک با برنامه و امکانات و تجهیزات آموزشی دبیرستان و همچنین ارزشیابی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در رابطه با برنامه مذکور است . روش پژوهش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه آزمونی پیشرفت تحصیلی است . جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک است که تعدادی از مراکز پنج استان و پنج منطقه شهر تهران جهت بررسی برگزیده ...

در این ارزشیابی شامل بخشهای زیر است : هدف کلی - هدف تهیه کننده - هدف ارزشیابی - تعاریف عملی مفاهیم - نمونه‌گیری - روش ارزشیابی - ارائه نتایج تفسیر نتایج که با توجه به سن گم گروه نمونه میزان فراگیری از برنامه، در حد پایینی قرار داد و در مورد علاقه کودکان نسبت به داستانهای تاریخی و فرهنگی 57 درصد از کودکان، واکنش مثبت نشان دادند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات : این برنامه بصورت تهیه شده است و کودکان ترجیح می‌دهند که این برناه بصورت کارتون یا فیلم تهیه شود. در پایان یادآور م ...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت ارزشیابی و آزمون‏های فنی و حرفه ای بخش صنعت در اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان و ادارات و آموزشگاه های تابعه آن در شهرستان اهواز است. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه کارآموزان بخش صنعت 130 نفر، مربیان آنان 50 نفر و کارکنان و کارشناسان اداره آزمون فنی و حرفه ای استان خوزستان 20 نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی ساده و نیز روش پژوهشی، روش ترکیبی بر اساس مصاحبه، بررسی اسناد و کتب و پرسشنامه است. از روش مصاحبه بر ...

هدف از این پژوهش نظر سنجی از مدیران و کارشناسان دفاتر ستادی وزارت آموزش و پرورش در مورد فرم و فرایند ارزشیابی از عملکرد کارشناسان این دفاتر بر اساس فرمهای ارزشیایی جاری است . در این پژوهش نظر دو گروه مدیران و کارشناسان در زمینه‌های زیر دریافت شده است : - لزوم ارزشیابی - ارزشیابی عملکرد از طریق مفاد بندهای فرم ارزشیابی - پاداشهای متعلق به نتایج ارزشیابی - گرایشات عاطفی و تاثیر آن در ارزشیابی - تقسیم بندی‌های فرم ارزشیابی - قابل اندازه‌گیری بودن صفات و ویژگیهای ذکر شده در فرمها ...