عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعلت خواص بیولوژیکی مهم در مورد مشتقات ایمیدازولها و و تیادیازول‌ها نظر محققین به سنتز ویروس خواص بیولوژیکی این مواد جلب شده است 1-5 همچنین درسالهای اخیرنشان داده شده است که مشتقات نیتروایمیدازولیل تیادیازول‌ها و نیتروایمیدازولیل‌اوکسادیازول‌ها دارای فعالیت بیولوژیکی میباشند 6-8 از آنجائی که نیفه دپین (1)دارای خاصیت آنتاگونیست کلسیم میباشد و در درمان بیماریهای قلبی عروقی به مقدار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد برآن شدیم که حلقه ایمیدازول و تیادیازول را جانشین حلقه ...

هدف از اجرای این طرح مقایسه شاخص‌های بهداشتی در جمعیت هائی است که از طریق خانه های بهداشت خدمات بهداشتی درمان اولیه دریافت میدارند باجمعیت هایی که از این طریق خدمات دریافت نمیکنند میباشد تا بدینوسیله بتوان میزان کارآئی خانه های بهداشت را ارزیابی کرد. ...

بسیاری از مشتقات هیدرازین ازسری هتروسیکلیک تاکنون خواص پائین آورنده فشارخون را نشان داده اند.مجری طرح که درزمینه هیدرازین های ترکیبات هتروسیکلیک بخصوص حلقه تریازین تحقیقات پردامنه ای دارد،درصدد مشتقاتی است که ریشه اصلی آنها تریازین هیدرازین داراست ضمنا کوشش خواهدشد ترکیبات پلی هتروسیکلیک دیگری نیز سنتز شود. ...

بعضی از آلکالوئیدهائی که ازگیاهان ایران استخراج میشوند بعنوان ماده اولیه بکار رفته برروی آنها گروه های شیمیائی مختلف مانند دی الکیل آمینوالکیل وغیره استعمال میشود واجسام به قسمت تحقیقاتی کارخانه باروزولکام آمریکا برای تعیین اثرات کامل فارماکولوژی ارسال میشود. ...

تبائین بعلت خواص تشنج‌آور آن کمتر درداروسازی مصرف میشود ولی به عکس مشتقات آن بخصوص مشتقات حاصل ازواکنشهای Diels-Aider ایجاد ترکیباتی باخواص انالژیک قوی مینماید که میتوانند مصارف مهمی درداروسازی وپزشکی داشته باشند. ...

سنتز مشتقات ازتبائین ویاسایر آلکالوپیدها ازقبیل کارسین وآزمایش فارماکولوژی توسط کارخانه فرانکوپاری فرانسه ...

دراین طرح مطالعه گیاهان مناطق مختلف ایران ازخانواده پاپاوراسه که دارای آلکالوئیدها اوریپاوین میباشند موردتوجه است .قبلا دراین آزمایشگاه نشان داده شده است که پاپاوربراکته اتم دارای مقدار قابل توجهی تبائین است وهمچنین پاپاورسود و اوریانتاله دارای مقدارزیادی ایزوتبائین است (طرح 50/310 شورای پژوهش‌های علمی کشور) همچنین وجود اوریپاوین درگیاه پاپاوراوریانتاله تشخیص داده شد دراین طرح گیاهانی که دارای اویپاین میباشند،ازنظر آلکالوئید اصلی وآلکالوئیدهای فرعی مورد توجه است .دارای اوریپا ...

مشتقات بنزوفوران دارای اثر فارماکولوژی جالب مثل اثرضدقارچ خیلی قوی میباشند.در این طرح،سنتز مشتقات جدید باساختمان نشان داده شده درطرح موردتوجه است ،وبا احتمال قوی این اجسام دارای خاصیت آنتی هیستامین می باشند. ...

هدف سنتزاجسامی است که ممکن است دارای خاصیت آنتی هیستامین بوده ،ولی فاقداثرات ثانوی خواب آور وغیره باشند.ازآنجائی که دورسپتورجداگانه برای اثرات خواب آور واثر آنتی هیستامین تصورمیشود(همچنان که میدانیم -)+( کلرفینرامین دارای اثر آنتی هیستامین قوی بوده ولی اثرات خواب آور فوق‌العاده کم است درحالیکه -)-( کلرفینرامین اثرخواب آورداشته ،ولی اثر آنتی هیستامین ندارد وهمچنین توسط طرح‌دهنده ودیگران ثابت شده است که حلقه -3 2 1 تبادیازول اثرات فارماکولوژی جالبی بداروها میدهد(اثر ضدمیکرب -اث ...