عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی سیمای اقتصادی، اجتماعی استان و تعیین جایگاه بندر بوشهر در توسعه استان هدف کلی این طرح می باشد. هدفهای تفصیلی طرح عبارت است از: 1-بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و امکانات زیر بنایی استان 2-بررسی چالشها و مزیتهای توسعه استان 3-پیشنهاد خطوط کلان توسعه استان 4-بررسی برنامه های در دست اجرا و برنامه سوم توسعه در بندر بوشهر 5-بررسی سیاستهای اقتصادی جهت جذب تجارت خارجی ...

این پروژه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موسسه واگذار شد که با همکاری بانک جهانی انجام شد. به منظور تحقق اهداف پروژه که در زیربه آنها اشاره خواهد شد. اجرای پروژه در 2 منطقه (دهستانهای چهارکوه در استان گلستان و نیز دهدستان حومه شرقی سوسنگرد) آغاز و با تشکیل7 گروه مطالعاتی منابع طبیعی، منابع انسانی، امور زیربنایی، فعالیتهای مولد، اقتصاد منطقه، سازمانها و مدیریت اجرایی، آمار‏‎GIS‎‏ کلیه بخشهای اقتصادی -اجتماعی این دو دهستان مطالعه گردید. اهم اهداف این پروژه عبارت اس ...

بازبینی و تصحیح و الفبایی کردن فیش های حروف س- ش- ص- ض- ظ- ع- غ- ل- ث تاسین و میم تای آخری ( مرحله دوم از بخش اول)، اعراب گذاری و ترجمه قسمتی از احادیث حروف آ و ث فیش برداری از جلد دوم مناقبت العارفین- دفائق الحائق- مشارق الداراری- رساله اقیالیه- مصقات علاء الدوله سمنانی- رساله فریدون سپهسالار- مصباح الهدایه- معارف بهاء ولد و غیره ...

تهیه هماهنگی است که تعداد و ویژگیهای آوائی دستوری واژگانی گونه های زبانی را که در ایران بکار رفته یا در حال حاضر به کار می رود نشان می دهد و کلیه لهجه ها ( مانند اصفهان، شیرازی ، کرمانی، تهرانی و جزآن)گویشها (مانندکردی، لری،گیلکی، مازندرانی، تالشی، ثانی وجز آن ) و زبانها ( مانند فارسی باستان، فارسی میانه، پشتو، مسغدی،پارتن و جز آن) را شامل می شود. ...

بمنظور بررسی امکان تولید ارقام زودرس و دیر رس زرد آلو از طریق دورگ گیری در این تحقیق چهار رقم زرد آلو زود رس شامل کولتیوارهای شصتمی یک ، شصتمی دو، رویال و تلفون (3) و چهار ژنوتیپ دیرس تحت شماره های 1004 -1005-1008-1012 که توسط محققین سابق ایستگاه آذر شهر شناسایی شده اند با چهار رقم زرد آلوی تجاری میان رس شامل ارقام قرمز شاهرود درشت ملایر، اردباد و نصیری (3) دورگ گیری شدند. تعداد نهالهای هیبرید در قطعه مذکور 73 اصله بودند که دو اصله از آنها در سال جاری خشک شدند. در سال جاری از ...

بمنظور تعیین مناسبترین پایه برای ارقام تجارتی زرد آلو ، این آزمایش با طرح بلوکهای کامل تصادفی با 25 تیمار به صورت فاکتوریل که در آن فاکتور ‏‎A‎‏ پایه های زردآلو - بادام - میروبالان ( بذری)، ماراینا 2624 و سن جولین (رویشی) و فاکتور ‏‎B‎‏ پنج رقم تجاری زرد آلو (اردباد- نصیری- قربان مراغه- قرمز شاهرود، درشت ملایر) در سه تکرار اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل 4 اصله درخت بود. نتایج نشان داد که پایه زرد آلو در مقایسه با دیگر پایه های بکار رفته از ژانر ‏‎Prunus‎‏ بهتر بوده است و عمل ...
نمایه ها:
پایه | 
گیاه | 
رقم | 

بمنظور تهیه ارقام خشکباری زردآلو از طریق دورگ گیری این طرح با جرا درآمد این آزمایش با تلقیح 400 گل در هر پایه و در نظر گرفتن 100 گل بعنوان شاهد بدون اخته و تلقیح نمودن و شمارش گلهای تلقیح شده و جمع آوری بذور تهیه نهالهای دورگ بدست آمده از سالهای قبل در محل اصلی کشت گردیدند و جهت تهیه بذور هیبرید در سال جاری نیز تلاقیهای بین اردباد* قربان مراغه، اردبان* قرمز شاهرود، نصیری* قربان مراغه، نصیری* اردباد، نصیری* درشت ملایر، قربان مرغه* اردباد انجام پذیرفت که بذور بدست آمده پس از آم ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
بذر | 

بمنظور تعیین مناسبترین تلقیح کننده ارقام تجارتی زردآلو و میزان سازگاری آنها این طرح اجرا شد. در این مطالعه از سال 1378 ارقام زردآلوی رویال، شکرپاره، شصتمی یک، درشت ملایر، کانینو مورد تلاقی متقابل قرار گرفتند که تلاقی از نوع دی الل دوطرفه بود و همچنین بر روی هر درخت چند شاخه گل دار از طریق ایزوله کردن سلف شدند نتایج حاصل از آزمایشات سال 78و 80 در دسترس بوده ولی نتایج آزمایشات سال 1379 بعلت خسارت سرما غیر قابل استنتاج بود. بعضی از ارقام با همدیگر سازگاری دارند و تعدادی نیز با ...

بمنظور بررسی متازنیا و زنیا در زردآلو این طرح در قالب بلوکها کامل تصادفی برای هر گروه تلاقی، جدول بطور مجزا و با سه تکرار با ارقام رویا، شصتمی یک و دو، نصیری، کانینو، رقم محلی‏‎AS‎‏ ، درشت ملایر، قربان مراغه و اردباد درآمد. درسال جاری تلاقی بین ارقام قربان مراغه* درشت ملایر، قربان مراغه* نصیری، قربان مراغه* قرمز شاهرود نصیری* کانینو نصیری*قرمز شاهرود واردباد* درشت ملایر به منظور بررسی اثرات دانه گرده والد پدری بر روی ارقام تجارتی انجام گرفت درصد تشکیل میوه در تلاقیهای یاد شده ...