عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: این مطالعه تاثیر ساختار داستان، ارائه شده توسط دو نوع پیش سازمانگر(advance organizer)،بر درک مطلب شنیداری و خلاصه نویسی زبان اموزان ایرانی را بررسی کرده است.یکی از پیش سازمانگرها به ساختار اصلی داستان اشاره میکند و دیگری اشاره ی اجمالی به ساختار اصلی داستان دارد. نمونه ی شرکت کننده دراین مطالعه، یک گروه چهل نفری از دانش اموزانی بودند که به طور تصادفی از زبانسرای هرمس واقع در ماهشهر انتخاب شده و باز هم به طور تصادفی به دو گروه تجربی تقسیم شدند. داده های این بررسی، از ...

در این تحقیق دو سوال عمده توجه محقق را به خود جلب کرده بود. اولا، آیا پیوستگی یا ناپیوستگی متون تکلیفی در درس خواندن، پر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری دارد یا نه؟ ثانیا، آیا روش امتحان گرفتن متون تکلیفی (چهار گزینه ای کلوز) بر خواندن و درک مفاهیم فراگیران زبان تاثیری می گذارد یا نه؟ براساس طرح این تحقیق، از آنجا که محقق با دو متغیر مستقل سرو کار داشت، دو تاثیر اصلی و چند تاثیر متقابل انتظار می رفت. بنابراین، با توجه به سوالات مطرح شده تحقیق، فرضیه های زیر ارائه شد: ...

در این تحقیق تاثیر ارایه اصطلاحات در متن اصلی فیلم برعملکرد گروه آزمایشی در بکارگیری فعال از این اصطلاحات مورد بررسی قرار گرفت. شکرت کنندگان در این تحقیق 100 نفر زبان آموز ایرانی بودند که سطح انگلیسی آنها متوسط بود. آنها به شکل تصادفی به دو گروه مساوی آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. پس از انتخاب یکصد اصطلاح انگلیسی که همگی برای زبان آموزان جدید بودند آنها در پانزده جلسه کلاس شرکت نمودند. گروه کنترل به شیوه سنتی کتاب قلم و گروه آزمایشی با امکانات صوتی و تصویری آموزش داده شدند. در ...

پایان نامه ی حاضر با هدف بررسی عدالت آزمون سرنوشت ساز زبان های خارجی در مقطع کارشناسی انجام شد. این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای فارغ التحصیلان دبیرستان که مایل به تحصیل در رشته های زبان های خارجی در دانشگاه می باشند، طراحی و اجرا می شود. علیرغم مجموعه ی گسترده ی تحقیقات درمورد عدالت آزمون ها، شمار نسبتا معدودی از مطالعات، عدالت آزمون های سرنوشت ساز زبان که در ایران برگزار می شوند علی الخصوص آزمون زبان های خارجی را خطاب قرار داده اند. عدالت آزمون مورد نظر بر حسب بسن ...

در حالی کھ استفاده از ترجمھ در یادگیری زبان خارجی با انتقادات زیادی از جانب مدرسان زبان ھای خارجی مواجه شده است، معمولا ترجمه در فرایند یادگیری زبان خارجی بکار گرفته می شود. به نظر می رسد که زبان آموزان معمولا از ترجمه به عنوان یک استراتژی یادگیری برای فهم، به یاد آوردن و تولید زبان خارجی استفاده می کنند. با این وجود، ظاھرا تاکنون تحقیقات اندکی بر روی استفاده از ترجمه در یادگیری زبان انجام شده است. بدین دلیل، ھدف این تحقیق کشف نقش ترجمه بر زبان آموزان ایرانی است، بخصوص باور ھ ...

تاریخچه راهبردهای یادگیری در آموزش زبان دوم و خارجی به مطالعاتی برمی گردد که به منظور شناسایی خصوصیات زبان آموزانی که به خوبی زبان دوم یا خارجی را می آموزند انجام گرفته است. همچنین مطالعاتی که بر روی راهبردهای مهارت خواندن انجام گرفته به توصیف خصوصیات خوانندگان متون زبان دوم یا خارجی که به خوبی مطالب را درک می کنند اختصاص یافته است. این تحقیق بر آن بوده است که به گونه ای تجربی تاثیر تدریس مستقیم راهبردهای شناختی و جبرانی را بر روی مهارت کلی و راهبردی خواندن در دانش آموزان دبی ...

پژوهش حاضر با هدف بهبود وضعیت فعلی بازخورد اصلاحی در محیط EFL ، که می تواند کاربردهای زیادی دراموزش نگارش داشته باشد، انجام شده است. شصت و نه زبان آموزان ایرانی به روش مناسب به چهار گروه تقسیم شدند. به گروه اول تصحیح خطا مستقیم ارائه شده بود. به گروه دوم بازخورد توضیح فرا زبانی ارائه شده بود، در حالی که گروه سوم ادغام بازخورد مستقیم و توضیح فرازبانی دریافت کرده اند. این مطالعه همچنین شامل گروه کنترل بود که هیچ بازخوردی دریافت نکرده اند. ساختار هدف در این مطالعه حرف تعریف در ...

اهمیت خودارزیابی و سنجش با تکلیف در تجربه یادگیری زبان، در تاریخچه یادگیری و ارزیابی زبان بدیهی است، اما با این وجود، تاثیر این دو مفهوم بر روی همدیگر در محیط ایران که یادگیری زبان انگلیسی بصورت زبان خارجی می باشد بصورت کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه سعی بر بررسی خودارزیابی براساس با تکلیف و بدون تکلیف و نیز درک صلاحیت ارتباطی بر روی مهارت صحبت کردن زبان آموزها و تحقیق درباره رابطه این مفاهیم داشت. داده ها بوسیله پرسشنامه درک صلاحیت ارتباطی، نمره هایی ...

چکیده: مطالعات متعددی نشان داده است که وقوع مکرر واحد های چند کلمه ای یا تکه های لغوی از مهم ترین جنبه های زبان مادری می باشند. هدف پژوهش حاضر2 جنبه داشت: نخست آنکه مشخص گرداند آیا آموزش مبتنی بر واژگان (در مقایسه با شیوه ی مرسوم آموزش مبتنی بر دستور زبان در ایران)، هیچگونه تأثیر معنی داری بر عملکرد گفتاری فراگیران ایرانی زبان خارجی دارد. دوم آنکه این پژوهش در پی تشخیص اینکه کدام یک از سه شیوه ی آموزش مبتنی بر لغات (نظیر ورودی مبتنی بر واژگان نوشتاری، ورودی مبتنی بر واژگان ...