عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی نحوه توزیع بدنی خالهای ملانوسیتیک در بچه های 6 تا 10 ساله کرمانی: در این تحقیق 640 دانش آموز مرد برسی قرار گرفتند. دانش آموزان مورد مطالعه به پنج گروه سنی (10-6 سال) و دو گروه جنسی (%50 دختر، %50 پسر) تقسیم شدند. از این تعداد 21 نفر (3 پسر، 18 دختر) فاقد هرگونه خال ملانوستیکی بودند. تعداد خال ملانوسیتیک با سن همبستگی خطی داشت. ‏‎(pv<0/0001)‎‏ پسرها تعداد خال ملانوسیتیک بیشتری نسبت به دخترها داشتند. (‏‎(pv<0/02 نحوه توزیع بدنی خالهای ملانویستیک (بون در نظر گرفتن اندازه ...

این مطالعه به صورت مقطعی روی 2053 نفر دانش آموز دبستانی شهرستان جیرفت با هدف تعیین میزان شیوع زردزخم انجام گرفته است. از این تعداد 1018 نفر (54/49%) دختر و 1035 نفر (46/50%) پسر بودند. کودکان مورد مطالعه در سنین 11-7 سال قرار داشتند. میانگین سنی (4/1=‏‎SD‎‏) 9 سال بود. در این مطالعه 21 نفر (02/1%) مبتلا به زردزخم تشخیص داده شد. از این تعداد 8 نفر (38%) دختر و 13 نفر (62%) پسر بودند. شیوع در بین پسرها 25/1% و بین دخترها 78/0% بود که از نظر آماری اختلاف معنی دار نمی باشد. بیشت ...

از 600 نفر دانش آموز 14-6 ساله که مورد معاینه قرار گرفتند 142 نفر ضایعه داشتند (66/23%) که شیوع آن در دختران 54/23% و پسران 79/23% می باشد. میانگین سنی کودکان 9 سال با انحراف معیار (64/0) و بیشترین سن 14 سال و پایین ترین سن 6 سال می باشد شیوع ضایعه با جنسیت هیچ ارتباطی نداشت و از نظر سنی در هر دو جنس بیشترین شیوع را در سنین 11-8 سال داشتند و شایعترین محل ایجاد ضایعه دستها و بخصوص پشت دستها می باشد که شیوع کلی در هر دو جنس در دست راست (89/28%) و دست چپ (49/15%)، پشت دست (69/ ...

شیوع گواتر ساده در بسیاری از جوامع یک مشکل بهداشتی محسوب می شود و هنگامیکه شیوع آن بیش از 10 درصد باشد به آن گواتر اندمیک اطلاق می گردد. علل زیادی برای گواتر ساده ذکر شده ولی کمبود ید علت اصلی آن می باشد که ممکن است بدلیل کمبود ید آب آشامیدنی، خاک و رژیم غذایی باشد. از آنجائیکه وضعیت جغرافیایی کشور ایران طوری است که بسیاری از مناطق آن دچار کمبود ید می باشند بالطبع شیوع گواتر نیز بالا می باشد. یکی از این مناطق استان کرمان می باشد که در این مطالعه سعی شده تا شیوع گواتر در جمعیت ...
نمایه ها:
گواتر | 
دختر | 
پسر | 
کرمان | 
1377 | 
1378 |