عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری دانشگاههای تربیت مدرس ، تهران، شیراز و علوم پزشکی ایران از سال 1347 لغایت 1371 که مشتمل بر 203 پایان‌نامه می‌باشند، می‌پردازد. بیشترین درصد تعداد پایان‌نامه‌ها 40ˆ73 درصد به دانشگاه تهران و کمترین میزان 46ˆ2 درصد به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص دارد. نتایجی که از بررسی و تحلیل این پایان‌نامه‌ها با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و مشاهده مستقیم بدست آمده، این گونه است : منابع چهار دانشگاه ...

1 - نمودارهای ترسیمی از دو دانشگاه در عین تشابه با یکدیگر با نمودار ترسیمی هالپین و کرافت از جو بسته شباهت تام داشتند. 2 - از مقایسه صفات حاصله ابعاد هشت گانه جوسازمانی دو دانشگاه با جدول انواع شش گانه جوهای سازمانی پیشنهاد هاملین و کرافت ، محل جوهای سازمانی دو دانشگاه تهران و اصفهان بیشتر به جو بسته قرار دارد نزدیکترند تا به جو باز. 3 - نتایج استفاده از فرمول شاقض باز بودن برای دو دانشگاه حاکی از اینستکه جو دانشگاه تهران نسبت به دانشگاه اصفهان بازتر است (به میزان 07ˆ3). ...

در رساله‌ای که تقدیم میگردد سعی و تلاش در اینست که (با طرح چند فرضیه میزان اعتبارات جاری، عمرانی، تحقیقاتی دانشگاه را با میزان هزینه آن مورد بررسی قرار دهیم) هزینه در آموزش عالی را در یکی از واحدهای آن یعنی دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر مدنظر قرار داده، بودجه و هزینه آنرا بعنوان نمونه‌ای از دانشگاههای کشور (که دانشگاه تهران را در اغلب سیاستهای آموزشی و اداری بعنوان الگو پیش رو دارند) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با ارائه اطلاعات و ارقام و مقایسه هزینه و بودجه دا ...
نمایه ها:
بودجه | 

هدف اصلی این پژوهش ، تعیین ضریب همبستگی بین قیمت و میزان استفاده از نشریات ادواری لاتین فنی و مهندسی در سه دانشگاه تهران، امیرکبیر و علم و صنعت بوده است . دراین پژوهش ، نشریات کتابخانه‌های دانشگاههای فوق در سال 1993 به عنوان جامعه مورد پژوهش انتخاب گردیده است . داده‌های میزان استفاده برمبنای درخواست فتوکپی برای دوره سه ماهه پاییز 1372 و نیز قیمت اشتراک با رجوع مستقیم به خود نشریات گردآوری شده است . روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است . به منظور یافتن پاسخ سئوالات ، داده‌ها با اس ...

هدف این تحقیق بررسی شیوع علائم شایع روانپزشکی بین دو گروه دانشجویان پزشکی سالهای آخر دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با دانشجویان رشته های دانشگاه تهران که در سالهای آخر تحصیل خویش می باشند و از نظر اطلاعات دموگرافیک فردی حتی الامکان مشابه یکدیگرند تا در صورت وجود اختلاف معنی دار ، توجه بیشتری به علت این اختلاف که احتمالا ماهیت رشته تحصیلی خواهد بود مبذول شود و تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و در پی رفع مشکلات و مسائل این رشته تحصیلی اقدامی صورت گیرد . جامعه مورد ...

موضوع این تحقیق عبارتست از بررسی کارایی و اثربخشی مقررات بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران میباشد.در این تحقیق به تشریح مقررات بازنشستگی کشور پرداخته و تاثیر آن بر روی افراد بررسی قرار میگیرد.بازنشستگی اعضای هیئت علمی در مجموع به لحاظ افت توانائی جسمی و روحی بازنشستگان عملا کارایی در زمینه تحقیق و پژوهش را کم میکند. مقررات بازنشستگی در مورد بازنشستگان از جمله اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه تهران مورد مطالعه احتیاج بررسی مساله روز و احتیاج عملی در پیش‌بینی و آ ...

موضوع تحقیق: بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال 1374-1375 می‌باشد. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تعداد و انواع صدمات رایج در اندام‌ها و اعضاء بدن در دانشجویان دختر سال آخر تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی تهران می‌باشد. ز بین آنها، دانشجویان دختری که در سال تحصیلی 1374-1375 مشغول تحصیل بود ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه یکی از محل‌هایی است که دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی برای تحقیق و پیدا کردن منابع مورد نیاز به آنجا مراجعه می‌کنند و نظرات جامعه استفاده کننده از آن مجموعه نقش مهمی را در پیشبرد اهداف کتابخانه مرکزی ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق سنجش نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری درباره دلایل و چگونگی استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه و دستیابی به نقاط ضعف و قوت کتابخانه مرکزی در ارائه سرویس به دانشجویان است . جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ارتباط زمان واکنش و هوشبهر ورزشکاران و غیرورزشکاران است . برای این منظور ابتدا 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران شرکت‌کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی 1 که هیچگونه سابقه ورزشی و یا برنامه آمادگی جسمانی قابل ملاحظه‌ای نداشتند را به عنوان گروه غیرورزشکار و 30 نفر دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در سال سوم یا چهارم رشته تربیت بدنی مشغول تحصیل بوده و حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی داشته و در یکی از تیمهای دانشگاه عضو بوده‌ ...