عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1926

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده بررسی موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس در مدارس راهنمایی از دیدگاه دانش آموزان و والدین هدف از تحقیق حاضر بررسی موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس مدرسه بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس دولتی دوره‌ی راهنمایی شهر رشت(20776نفر) و والدین آنها تشکیل می‌داد. بدین منظور و با احتمال افت آزمودنی‌ها، 400 نفر از دانش‌آموزان دختر(209 نفر) و پسر(191 نفر) وهمین تعداد نمونه(400نفر) واالدین به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاع ...

1 - نتایج این تحقیق نشان میدهند که اکثریت اولیای دانش‌آموزان نظر مثبتی نسبت به تربیت بدنی در مدارس ندارند به منظور دستیابی به دلایل این امر و یافتن راههای مناسب در خصوص تغییر دیدگاه اولیاء، تحقیقات لازم در هر سه مقطع تحصیلی ضروری به نظر می‌رسد. 2 - به منظور آگاهی از نقطه نظرات دانش‌آموزان در زمینه تربیت بدنی در مدارس ، میزان علاقه‌مندی و تمایلات آنها نسبت به حرکت و فعالیت‌های جسمانی تحقیقات بیشتری را می‌طلبد. 3 - بررسی میزان تاثیر فعالیت‌های جسمانی بر روی دانش‌آموزان مقاطع مخ ...

در این تحقیق با استفاده از معیارها و استانداردهای موجود، محقق به ارزشیابی و مطالعه ارتباط تیپ بدنی و ویژگیهای پیکرشناسی با منتخبی از عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان دختر رشتهء تربیت بدنی پرداخته است . بطور کلی اهدافی که این تحقیق دنبال می‌کند تعیین همبستگی بین سه بخش شمارهء تیپ بدنی نمونه‌ها (اندومورفی، مزومورفی و اکتورمورفی) با نتایج آزمون آمادگی جسمانی- حرکتی می‌باشد. در مرحلهء بعدی تحقیق میزان همبستگی تعدادی از مشخصه‌های پیکرشناسی (قد، وزن، درصد چربی) با موارد آمادگی ...

هدف ارزشیابی عینی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران در درس تربیت بدنی (1 ) در سال جاری است برای این منظور نمونه 216 نفری دانشجوی پسر بطور تصادفی انتخاب و با روشهای خاصی از آنان اندازه‌گیری از 5 نوع آزمون آمادگی جسمانی انجام می‌شود که هر یک از آنها به عنوان یک ، قابلیت مربوط به خود را اندازه‌گیری می کند. طرح حاضر روشی را برای ارزشیابی ارائه می‌کند که تفاوت بین قابلیتهای مختلف جسمانی دانشجویان مشخص شده و چنانچه دانشجویی در یک آزمون عالی و در دیگری ضعیف است ، تعادل ارزشیابی در مو ...
 
مقدمه و هدف: در سال‌های اخیر، تغییرات گسترده در سبک زندگی در جوامع مختلف موجب شیوع‌ گسترده ‌بیماری‌های ‌غیرواگیر مانند دیابت شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تلفیقی فعالیت ورزشی هوازی و عصاره‌ی زعفران در کوتاه مدت بر مقاومت انسولینی و نیمرخ لیپیدی مردان دیابتی نوع2 بود. روش‌شناسی پژوهش: 38 مرد غیرفعال مبتلا به دیابت نوع 2 (با دامنه سنی 40-55 سال، که دو سال از تشخیص دیابت آنها می گذشت) بصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به چهار گروه: فعالیت ورزشی (10 ...

موضوع تحقیق : تجزیه و تحلیل مشکلات ورزشی مخاطبین (24 - 15 سال) برنامه جنگ جوان رادیو در پانزده استان کشور طی سالهای 68-69 . اهداف تحقیق : الف ) اهداف عمومی : طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل مشکلات ورزشی جوانان و نوجوانان کشور در ابعاد جسمانی ، روانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، ورزشی طی سالهای 68-69 . این تحقیق جهت استفاده مسئولین و دادن آگاهی به آنان در راستای برنامه‌ریزی مطلوب برای امید آفرینان کشور می‌باشد. ب ) اهداف اختصاصی : -1 طبقه‌بندی مشکلات ورزشی مخاطبین برحسب استانهای م ...

با توجه به اینکه عموما ورزش را وسیله‌ای برای سالم‌سازی فرد در ابعاد جسمانی و روانی جامعه می‌دانند و با اذعان به اینکه این وسیله سلامت جامعه در موارد مکرر و متعدد به علت عدم شناخت مربیان و ورزشکاران از علل و عوامل ایجاد کننده صدمه در افراد و همچنین بعلت عدم آگاهی کامل از نوع صدمه در اعضاء مختلف بدن ورزشکار را مبتلا به صدمات و جراحاتی غیرقابل درمان می‌نماید. لذا ضروری به نظر می‌رسد که با یک شناخت کلی از میزان وقوع هر یک از آسیبهای شایع و معمول در جامعه ورزشی ایران و بررسی علل و ...

هدف کلی این تحقیق بررسی و تجزیه‌وتحلیل وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس غیرانتفاعی پسرانه شهر مشهد و شناخت و آگاهی یافتن از مسائل و مشکلات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت این درس است . ...
نمایه ها:
مشهد | 
پسر |