عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی نیروی انسانی، وسیله ای است برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان و مدل سازی ریاضی آن نیز برای برنامه ریزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو مدلهای ریاضی بی شماری برای فرموله کردن برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمانهای مختلف ارایه شده، اما همواره این سوال مطرح بوده است که مدل ریاضی کارا در برنامه ریزی نیروی انسانی، چگونه مدلی است؟ در این مقاله، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ...

موضوع این مقاله ارائه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران است که یکی از مشکلترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است. ارزیابی عملکرد دارای فرایند مشخصی است که یکی از مهمترین مراحل آن، تعریف شاخص یا شاخصهای ارزیابی است. مطالعات نشان می دهد که مدلهای ارزیابی عملکرد تحت تأثیر شاخصهای ارزیابی است و شاخصها نیز بر اساس گرایشهای نظری موجود شکل گرفته اند. به طور کلی، سه گرایش اصلی در این زمینه وجود دارد که انجام ارزیابی بر اساس هر کدام از گرایشهای نظری، دارای مزایا و معایبی است که از ج ...

تصمیم گیری، جوهره اصلی فعالیت های مدیران است. مدیران سبک تصمیم گیری خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله سطح آمادگی مدیران و زیردستان انتخاب می کنند. هدف این تحقیق بررسی شیوه های تصمیم گیری مناسب مدیران تربیت بدنی دانشگاه هاست. در این خصوص یک سوال اساسی مطرح است که آیا سطح آمادگی زیردستان تعیین کننده سبک تصمیم گیری مدیران آنها موثر است؟ و چگونه می توان تصمیمات موفق تری اتخاذ کرد؟ روش تحیقی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی ...

در مقاله حاضر به بررسی میزان آشنایی مدیران صنایع تولیدی با فنون علم مدیریت و بکارگیری آن پرداخته شده است. به این منظور برخی از مشهورترین و پرکاربردترین تکنیکهای علم مدیریت انتخاب گردید. و درقالب پرسشنامه ای نظر مدیران صنایع تولیدی در مورد میزان آشنایی و بکارگیری این فنون پرسیده شد. همچنین دلایل عدم بکارگیری فنون در تصمیمات سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با استفاده از روشهای مختلف آماری صورت گرفت ومیزان آشنایی و بکارگیری، به تفکیک انواع صنایع تولیدی مشخص گردید. ه ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.