عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1- جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، قابلیت اراضی منطقه مورد مطالعه. 2- تهیه داده های رقومی منطقه از طریق مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور . 3- شناسایی اولیه عرصه های مهم پخش در سطح شهرستانهای منطقه مورد مطالعه ...
نمایه ها:

در منطقه نی ریز عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 4525 و رقم فالت (شاهد) برابر 4400 در منطقه ارسنجان عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 3250 و رقم شاهد(شاهد مرودشت) 2860 ودر منطقه شیرازعملکرد رقم (طرح1800 7-75-‏‎M‎‏ و رقم شاهد (مرودشت) برابر 1000 کیلو گرم در هکتار بود. آزمایش نشان داد رقم 7-75-‏‎M‎‏ که از ارقام پر محصول این استان است با توجه به حساسیت رقم فلات به زنگ می تواند از ارقام امید بخش و جایگزین فالت تلقی شود. همچنین برتری این رقم نسبت به مرودشت در دو شهرستان ارس ...
نمایه ها:

به منظور بررسی نتایج نخست همایش بازشناسی استعدادهای شهرستان بروجرد و کیفیت اجرای این برنامه جهت اجراء مشابه در سایر شهرستانها تحقیقی به روش مشاهده و مصاحبه انجام پذیرفت. در این بررسی ضمن مصاحبه با دست اندرکاران همایش، هیئت اجرایی، شرکت کنندگان، مدعوین و ارسال کنندگان مقاله، از طریق مشاهده فیلم، عکس و مدارک و اسناد همایش یک بررسی گسترده انجام گرفت. در گزارش مصاحبه ها، گزارش کامل از برنامه همایش، زمان و مکان برگزاری و چکیده ای از مقالات ارائه گردیده است. در پایان ضمن برشمردن نق ...

در بررسی فوق سموم شیمیایی کونفیدرو ( در دو مقدار 286و 143 میلی لیتر در هکتار) و زولون با سموم بیولوژیک کاستوم بی- سی، نئودوربی- تی کل، نیمک، نیمک سوپر، نیمارین، نیم آزالتی- اسو نیم پلاس از نظر میزان تاثیر روی سوسک برگخوار سیب زمینی در شرایط مزرعه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وجود اختلاف معنی دار بنی تمیارها را نشان داد و مشخص گردید سموم کونفیدرو وزولون در گروه اول و بقیه سموم در گروه بعدی از نظر میزان تاثیر قرار گرفته اند. ...

نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه د ...

نمونه های جمع آوری شده طبق روش تحقیق جمع آوری و داخل الکل 75 درصد نگهداری و جهت شناسایی به بخش جانور شناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردید و نمونه ها شناسایی گردیدند. ...
نمایه ها:
خون | 
حشره | 
غلات | 
فون | 

هدف این طرح جمع آوری اطلاعات درباره آرزوهای تحصیلی و شغلی و نیز برنامه های تشکیل خانواده (سن ازدواج، تعداد کودکان و غیره) گروهی از نوجوانان دختر و پسر ایرانی بود. یکی از اهداف این طرح پی بردن به تاثیر سیاستهای اخیر دولت درباره تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بر روی نوجوانان کشور بود. اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه بین حدود 3000 دانش آموز دبیرستانی شهر شیراز گرد آوری و با استفاده از روشهای آماری مختلف تجزیه و تحلیل و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد. ...

هدف این طرح جمع آوری اطلاعات مشابه در سه شهر عمده دیگر و مقایسه با نتایج بدست آمده از شهر شیراز بود. بودجه طرح از محل پروژه مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد تامین گردید و اطلاعات لازم از طریق دادن پرسشنامه به 1500 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر هر یک از شهرهای زاهدان، اصفهان، و یزد جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه شد. ...

بودجه این طرح از طرف دفتر عمران ملل متحد در تهران تامین شده و هدف آن تهیه نیمرخی از شاخصهای توسعه انسانی پایدار در ایران بود. گزارشهای نهایی طرح به زبان انگلیسی تهیه و به دفتر عمران ملل متحد ارائه گردید. ...